Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
A Scalable Framework for Learning From Implicit User Feedback to Improve Natural Language Understanding in Large-Scale Conversational AI Systems

Oct 23, 2020
Sunghyun Park, Han Li, Ameen Patel, Sidharth Mudgal, Sungjin Lee, Young-Bum Kim, Spyros Matsoukas, Ruhi Sarikaya


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising

Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction

Aug 20, 2020
Liyi Guo, Rui Lu, Haoqi Zhang, Junqi Jin, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Jin Li, Haiyang Xu, Han Li, Wenkai Lu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Bounding Maps for Universal Lesion Detection

Jul 18, 2020
Han Li, Hu Han, S. Kevin Zhou

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising

Jun 29, 2020
Xiaotian Hao, Zhaoqing Peng, Yi Ma, Guan Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Shan Chen, Rongquan Bai, Mingzhou Xie, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Optimal Tree Models Under Beam Search

Jun 27, 2020
Jingwei Zhuo, Ziru Xu, Wei Dai, Han Zhu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* To appear in the 37th International Conference on Machine Learning (ICML 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising

May 12, 2020
Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Yi Ma, Zhenzhe Zheng, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Encoding CT Anatomy Knowledge for Unpaired Chest X-ray Image Decomposition

Sep 16, 2019
Zeju Li, Han Li, Hu Han, Gonglei Shi, Jiannan Wang, S. Kevin Zhou

* 9 pages with 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds

Aug 19, 2019
Dagui Chen, Junqi Jin, Weinan Zhang, Fei Pan, Lvyin Niu, Chuan Yu, Jun Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by CIKM2019 

  Access Paper or Ask Questions

Spectral-based Graph Convolutional Network for Directed Graphs

Jul 21, 2019
Yi Ma, Jianye Hao, Yaodong Yang, Han Li, Junqi Jin, Guangyong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Continuous Learning for Large-scale Personalized Domain Classification

May 02, 2019
Han Li, Jihwan Lee, Sidharth Mudgal, Ruhi Sarikaya, Young-Bum Kim

* NAACL-HLT 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Optimization of Tree-based Index and Deep Model for Recommender Systems

Feb 19, 2019
Han Zhu, Daqing Chang, Ziru Xu, Pengye Zhang, Xiang Li, Jie He, Han Li, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Optimized Cost per Click in Taobao Display Advertising

Nov 01, 2018
Han Zhu, Junqi Jin, Chang Tan, Fei Pan, Yifan Zeng, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Tree-based Deep Model for Recommender Systems

Nov 01, 2018
Han Zhu, Xiang Li, Pengye Zhang, Guozheng Li, Jie He, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction

Sep 13, 2018
Guorui Zhou, Chengru Song, Xiaoqiang Zhu, Ying Fan, Han Zhu, Xiao Ma, Yanghui Yan, Junqi Jin, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Bidding with Multi-Agent Reinforcement Learning in Display Advertising

Sep 11, 2018
Junqi Jin, Chengru Song, Han Li, Kun Gai, Jun Wang, Weinan Zhang

* CIKM 2018, Turin, Italy 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise with Adaptive Exposure via Constrained Two-Level Reinforcement Learning

Sep 10, 2018
Weixun Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Chunjie Chen, Chuan Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Yixi Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Piece-wise Linear Models from Large Scale Data for Ad Click Prediction

Apr 18, 2017
Kun Gai, Xiaoqiang Zhu, Han Li, Kai Liu, Zhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Superimposition Recovering Algorithm

Nov 19, 2012
Han Li, Kun Gai, Pinghua Gong, Changshui Zhang


  Access Paper or Ask Questions