Alert button
Picture for Han Li

Han Li

Alert button

Understanding Public Perceptions of AI Conversational Agents: A Cross-Cultural Analysis

Feb 25, 2024
Zihan Liu, Han Li, Anfan Chen, Renwen Zhang, Yi-Chieh Lee

Viaarxiv icon

LLMs as Bridges: Reformulating Grounded Multimodal Named Entity Recognition

Feb 17, 2024
Jinyuan Li, Han Li, Di Sun, Jiahao Wang, Wenkun Zhang, Zan Wang, Gang Pan

Viaarxiv icon

Future Impact Decomposition in Request-level Recommendations

Feb 07, 2024
Xiaobei Wang, Shuchang Liu, Xueliang Wang, Qingpeng Cai, Lantao Hu, Han Li, Peng Jiang, Guangming Xie

Viaarxiv icon

RIDERS: Radar-Infrared Depth Estimation for Robust Sensing

Feb 03, 2024
Han Li, Yukai Ma, Yuehao Huang, Yaqing Gu, Weihua Xu, Yong Liu, Xingxing Zuo

Viaarxiv icon

PepGB: Facilitating peptide drug discovery via graph neural networks

Jan 26, 2024
Yipin Lei, Xu Wang, Meng Fang, Han Li, Xiang Li, Jianyang Zeng

Viaarxiv icon

RadarCam-Depth: Radar-Camera Fusion for Depth Estimation with Learned Metric Scale

Jan 09, 2024
Han Li, Yukai Ma, Yaqing Gu, Kewei Hu, Yong Liu, Xingxing Zuo

Viaarxiv icon

Towards Efficient and Effective Text-to-Video Retrieval with Coarse-to-Fine Visual Representation Learning

Jan 01, 2024
Kaibin Tian, Yanhua Cheng, Yi Liu, Xinglin Hou, Quan Chen, Han Li

Viaarxiv icon

LoCo: Locally Constrained Training-Free Layout-to-Image Synthesis

Nov 21, 2023
Peiang Zhao, Han Li, Ruiyang Jin, S. Kevin Zhou

Viaarxiv icon