Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Han Li

Hierarchical Graph Networks for 3D Human Pose Estimation


Nov 23, 2021
Han Li, Bowen Shi, Wenrui Dai, Yabo Chen, Botao Wang, Yu Sun, Min Guo, Chenlin Li, Junni Zou, Hongkai Xiong

* accepted by BMVC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Context-aware Tree-based Deep Model for Recommender Systems


Sep 22, 2021
Daqing Chang, Jintao Liu, Ziru Xu, Han Li, Han Zhu, Xiaoqiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Slice-Aware Representations with Mixture of Attentions


Jun 04, 2021
Cheng Wang, Sungjin Lee, Sunghyun Park, Han Li, Young-Bum Kim, Ruhi Sarikaya

* Findings of the ACL: ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional Training with Bounding Map for Universal Lesion Detection


Mar 23, 2021
Han Li, Long Chen, Hu Han, S. Kevin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Neural model robustness for skill routing in large-scale conversational AI systems: A design choice exploration


Mar 04, 2021
Han Li, Sunghyun Park, Aswarth Dara, Jinseok Nam, Sungjin Lee, Young-Bum Kim, Spyros Matsoukas, Ruhi Sarikaya


  Access Paper or Ask Questions

A Scalable Framework for Learning From Implicit User Feedback to Improve Natural Language Understanding in Large-Scale Conversational AI Systems


Oct 23, 2020
Sunghyun Park, Han Li, Ameen Patel, Sidharth Mudgal, Sungjin Lee, Young-Bum Kim, Spyros Matsoukas, Ruhi Sarikaya


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising


Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction


Aug 20, 2020
Liyi Guo, Rui Lu, Haoqi Zhang, Junqi Jin, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Jin Li, Haiyang Xu, Han Li, Wenkai Lu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Bounding Maps for Universal Lesion Detection


Jul 18, 2020
Han Li, Hu Han, S. Kevin Zhou

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising


Jun 29, 2020
Xiaotian Hao, Zhaoqing Peng, Yi Ma, Guan Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Shan Chen, Rongquan Bai, Mingzhou Xie, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Optimal Tree Models Under Beam Search


Jun 27, 2020
Jingwei Zhuo, Ziru Xu, Wei Dai, Han Zhu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* To appear in the 37th International Conference on Machine Learning (ICML 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising


May 12, 2020
Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Yi Ma, Zhenzhe Zheng, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Encoding CT Anatomy Knowledge for Unpaired Chest X-ray Image Decomposition


Sep 16, 2019
Zeju Li, Han Li, Hu Han, Gonglei Shi, Jiannan Wang, S. Kevin Zhou

* 9 pages with 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds


Aug 19, 2019
Dagui Chen, Junqi Jin, Weinan Zhang, Fei Pan, Lvyin Niu, Chuan Yu, Jun Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by CIKM2019 

  Access Paper or Ask Questions

Spectral-based Graph Convolutional Network for Directed Graphs


Jul 21, 2019
Yi Ma, Jianye Hao, Yaodong Yang, Han Li, Junqi Jin, Guangyong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Continuous Learning for Large-scale Personalized Domain Classification


May 02, 2019
Han Li, Jihwan Lee, Sidharth Mudgal, Ruhi Sarikaya, Young-Bum Kim

* NAACL-HLT 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Optimization of Tree-based Index and Deep Model for Recommender Systems


Feb 19, 2019
Han Zhu, Daqing Chang, Ziru Xu, Pengye Zhang, Xiang Li, Jie He, Han Li, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Optimized Cost per Click in Taobao Display Advertising


Nov 01, 2018
Han Zhu, Junqi Jin, Chang Tan, Fei Pan, Yifan Zeng, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Tree-based Deep Model for Recommender Systems


Nov 01, 2018
Han Zhu, Xiang Li, Pengye Zhang, Guozheng Li, Jie He, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction


Sep 13, 2018
Guorui Zhou, Chengru Song, Xiaoqiang Zhu, Ying Fan, Han Zhu, Xiao Ma, Yanghui Yan, Junqi Jin, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Bidding with Multi-Agent Reinforcement Learning in Display Advertising


Sep 11, 2018
Junqi Jin, Chengru Song, Han Li, Kun Gai, Jun Wang, Weinan Zhang

* CIKM 2018, Turin, Italy 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise with Adaptive Exposure via Constrained Two-Level Reinforcement Learning


Sep 10, 2018
Weixun Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Chunjie Chen, Chuan Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Yixi Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Piece-wise Linear Models from Large Scale Data for Ad Click Prediction


Apr 18, 2017
Kun Gai, Xiaoqiang Zhu, Han Li, Kai Liu, Zhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Superimposition Recovering Algorithm


Nov 19, 2012
Han Li, Kun Gai, Pinghua Gong, Changshui Zhang


  Access Paper or Ask Questions