Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bin Liu

Detecting and Identifying Optical Signal Attacks on Autonomous Driving Systems


Oct 20, 2021
Jindi Zhang, Yifan Zhang, Kejie Lu, Jianping Wang, Kui Wu, Xiaohua Jia, Bin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Finetuning


Oct 18, 2021
Suichan Li, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Lei Zhang, Qi Chu, Bin Liu, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Asymmetric Graph Representation Learning


Oct 14, 2021
Zhuo Tan, Bin Liu, Guosheng Yin


  Access Paper or Ask Questions

ISNet: Integrate Image-Level and Semantic-Level Context for Semantic Segmentation


Aug 27, 2021
Zhenchao Jin, Bin Liu, Qi Chu, Nenghai Yu

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Consistent Relative Confidence and Label-Free Model Selection for Convolutional Neural Networks


Aug 26, 2021
Bin Liu

* 7 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Detection of Illicit Drug Trafficking Events on Instagram: A Deep Multimodal Multilabel Learning Approach


Aug 23, 2021
Chuanbo Hu, Minglei Yin, Bin Liu, Xin Li, Yanfang Ye

* Accepted by CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Identifying Illicit Drug Dealers on Instagram with Large-scale Multimodal Data Fusion


Aug 23, 2021
Chuanbo Hu, Minglei Yin, Bin Liu, Xin Li, Yanfang Ye

* Accepted by ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 

  Access Paper or Ask Questions

Escaping the Gradient Vanishing: Periodic Alternatives of Softmax in Attention Mechanism


Aug 16, 2021
Shulun Wang, Bin Liu, Feng Liu

* 18 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Residual Density Network for Crowd Counting


Jul 29, 2021
Kun Zhao, Luchuan Song, Bin Liu, Qi Chu, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Abnormal Behavior Detection Based on Target Analysis


Jul 29, 2021
Luchuan Song, Bin Liu, Huihui Zhu, Qi Chu, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Improve Unsupervised Pretraining for Few-label Transfer


Jul 26, 2021
Suichan Li, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Lei Zhang, Qi Chu, Bin Liu, Nenghai Yu

* ICCV 2021. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2012.05899 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Dynamic Multi-Modal Data Fusion: A Model Uncertainty Perspective


May 13, 2021
Bin Liu

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Area Under the Curve Measures via Matrix Factorization for Drug-Target Interaction Prediction


May 01, 2021
Bin Liu, Grigorios Tsoumakas


  Access Paper or Ask Questions

"Weak AI" is Likely to Never Become "Strong AI", So What is its Greatest Value for us?


Mar 29, 2021
Bin Liu

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Diverse Semantic Image Synthesis via Probability Distribution Modeling


Mar 11, 2021
Zhentao Tan, Menglei Chai, Dongdong Chen, Jing Liao, Qi Chu, Bin Liu, Gang Hua, Nenghai Yu

* Accepted By CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Data Poisoning Attacks to Deep Learning Based Recommender Systems


Jan 08, 2021
Hai Huang, Jiaming Mu, Neil Zhenqiang Gong, Qi Li, Bin Liu, Mingwei Xu

* To appear in NDSS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Drug-Target Interaction Prediction via an Ensemble of Weighted Nearest Neighbors with Interaction Recovery


Dec 22, 2020
Bin Liu, Konstantinos Pliakos, Celine Vens, Grigorios Tsoumakas


  Access Paper or Ask Questions

Deep Time Delay Neural Network for Speech Enhancement with Full Data Learning


Nov 11, 2020
Cunhang Fan, Bin Liu, Jianhua Tao, Jiangyan Yi, Zhengqi Wen, Leichao Song

* Accepted by ISCSLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Gated Recurrent Fusion with Joint Training Framework for Robust End-to-End Speech Recognition


Nov 09, 2020
Cunhang Fan, Jiangyan Yi, Jianhua Tao, Zhengkun Tian, Bin Liu, Zhengqi Wen

* Accepted by IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Parametric Instance Classification for Unsupervised Visual Feature Learning


Jun 25, 2020
Yue Cao, Zhenda Xie, Bin Liu, Yutong Lin, Zheng Zhang, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Label Sampling based on Local Label Imbalance


May 19, 2020
Bin Liu, Konstantinos Blekas, Grigorios Tsoumakas

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.00609 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results


May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Denoising and Dereverberation Using Deep Embedding Features


Apr 06, 2020
Cunhang Fan, Jianhua Tao, Bin Liu, Jiangyan Yi, Zhengqi Wen


  Access Paper or Ask Questions

Density-Aware Graph for Deep Semi-Supervised Visual Recognition


Mar 30, 2020
Suichan Li, Bin Liu, Dongdong Chen, Qi Chu, Lu Yuan, Nenghai Yu

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Negative Margin Matters: Understanding Margin in Few-shot Classification


Mar 26, 2020
Bin Liu, Yue Cao, Yutong Lin, Qi Li, Zheng Zhang, Mingsheng Long, Han Hu

* Code is available at https://github.com/bl0/negative-margin.few-shot 

  Access Paper or Ask Questions

AutoFIS: Automatic Feature Interaction Selection in Factorization Models for Click-Through Rate Prediction


Mar 26, 2020
Bin Liu, Chenxu Zhu, Guilin Li, Weinan Zhang, Jincai Lai, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Zhenguo Li, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Cross-modality Person re-identification with Shared-Specific Feature Transfer


Mar 12, 2020
Yan Lu, Yue Wu, Bin Liu, Tianzhu Zhang, Baopu Li, Qi Chu, Nenghai Yu

* To appear at CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions