Alert button
Picture for Bin Liu

Bin Liu

Alert button

Learning Contrastive Feature Representations for Facial Action Unit Detection

Feb 09, 2024
Ziqiao Shang, Bin Liu, Fei Teng, Tianrui Li

Viaarxiv icon

Bootstrapping Audio-Visual Segmentation by Strengthening Audio Cues

Feb 06, 2024
Tianxiang Chen, Zhentao Tan, Tao Gong, Qi Chu, Yue Wu, Bin Liu, Le Lu, Jieping Ye, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

TCI-Former: Thermal Conduction-Inspired Transformer for Infrared Small Target Detection

Feb 03, 2024
Tianxiang Chen, Zhentao Tan, Qi Chu, Yue Wu, Bin Liu, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

WiOpen: A Robust Wi-Fi-based Open-set Gesture Recognition Framework

Feb 01, 2024
Xiang Zhang, Jingyang Huang, Huan Yan, Peng Zhao, Guohang Zhuang, Zhi Liu, Bin Liu

Viaarxiv icon

HiCMAE: Hierarchical Contrastive Masked Autoencoder for Self-Supervised Audio-Visual Emotion Recognition

Jan 11, 2024
Licai Sun, Zheng Lian, Bin Liu, Jianhua Tao

Viaarxiv icon

SVFAP: Self-supervised Video Facial Affect Perceiver

Dec 31, 2023
Licai Sun, Zheng Lian, Kexin Wang, Yu He, Mingyu Xu, Haiyang Sun, Bin Liu, Jianhua Tao

Viaarxiv icon

Coordinated Navigation Control of Cross-Domain Unmanned Systems via Guiding Vector Fields

Dec 18, 2023
Bin-Bin Hu, Hai-Tao Zhang, Bin Liu, Jianing Ding, Yifan Xu, Chuanshang Luo, Haosen Cao

Viaarxiv icon

GPT-4V with Emotion: A Zero-shot Benchmark for Multimodal Emotion Understanding

Dec 07, 2023
Zheng Lian, Licai Sun, Haiyang Sun, Kang Chen, Zhuofan Wen, Hao Gu, Shun Chen, Bin Liu, Jianhua Tao

Viaarxiv icon

Towards More Unified In-context Visual Understanding

Dec 05, 2023
Dianmo Sheng, Dongdong Chen, Zhentao Tan, Qiankun Liu, Qi Chu, Jianmin Bao, Tao Gong, Bin Liu, Shengwei Xu, Nenghai Yu

Viaarxiv icon