Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bin Liu

Robust Dynamic Multi-Modal Data Fusion: A Model Uncertainty Perspective


May 13, 2021
Bin Liu

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Area Under the Curve Measures via Matrix Factorization for Drug-Target Interaction Prediction


May 01, 2021
Bin Liu, Grigorios Tsoumakas


  Access Paper or Ask Questions

"Weak AI" is Likely to Never Become "Strong AI", So What is its Greatest Value for us?


Mar 29, 2021
Bin Liu

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Diverse Semantic Image Synthesis via Probability Distribution Modeling


Mar 11, 2021
Zhentao Tan, Menglei Chai, Dongdong Chen, Jing Liao, Qi Chu, Bin Liu, Gang Hua, Nenghai Yu

* Accepted By CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Data Poisoning Attacks to Deep Learning Based Recommender Systems


Jan 08, 2021
Hai Huang, Jiaming Mu, Neil Zhenqiang Gong, Qi Li, Bin Liu, Mingwei Xu

* To appear in NDSS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Drug-Target Interaction Prediction via an Ensemble of Weighted Nearest Neighbors with Interaction Recovery


Dec 22, 2020
Bin Liu, Konstantinos Pliakos, Celine Vens, Grigorios Tsoumakas


  Access Paper or Ask Questions

Deep Time Delay Neural Network for Speech Enhancement with Full Data Learning


Nov 11, 2020
Cunhang Fan, Bin Liu, Jianhua Tao, Jiangyan Yi, Zhengqi Wen, Leichao Song

* Accepted by ISCSLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Gated Recurrent Fusion with Joint Training Framework for Robust End-to-End Speech Recognition


Nov 09, 2020
Cunhang Fan, Jiangyan Yi, Jianhua Tao, Zhengkun Tian, Bin Liu, Zhengqi Wen

* Accepted by IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Parametric Instance Classification for Unsupervised Visual Feature Learning


Jun 25, 2020
Yue Cao, Zhenda Xie, Bin Liu, Yutong Lin, Zheng Zhang, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Label Sampling based on Local Label Imbalance


May 19, 2020
Bin Liu, Konstantinos Blekas, Grigorios Tsoumakas

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.00609 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results


May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Denoising and Dereverberation Using Deep Embedding Features


Apr 06, 2020
Cunhang Fan, Jianhua Tao, Bin Liu, Jiangyan Yi, Zhengqi Wen


  Access Paper or Ask Questions

Density-Aware Graph for Deep Semi-Supervised Visual Recognition


Mar 30, 2020
Suichan Li, Bin Liu, Dongdong Chen, Qi Chu, Lu Yuan, Nenghai Yu

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Negative Margin Matters: Understanding Margin in Few-shot Classification


Mar 26, 2020
Bin Liu, Yue Cao, Yutong Lin, Qi Li, Zheng Zhang, Mingsheng Long, Han Hu

* Code is available at https://github.com/bl0/negative-margin.few-shot 

  Access Paper or Ask Questions

AutoFIS: Automatic Feature Interaction Selection in Factorization Models for Click-Through Rate Prediction


Mar 26, 2020
Bin Liu, Chenxu Zhu, Guilin Li, Weinan Zhang, Jincai Lai, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Zhenguo Li, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Cross-modality Person re-identification with Shared-Specific Feature Transfer


Mar 12, 2020
Yan Lu, Yue Wu, Bin Liu, Tianzhu Zhang, Baopu Li, Qi Chu, Nenghai Yu

* To appear at CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Uncovering Insurance Fraud Conspiracy with Network Learning


Feb 27, 2020
Chen Liang, Ziqi Liu, Bin Liu, Jun Zhou, Xiaolong Li, Shuang Yang, Yuan Qi

* Accepted by SIGIR '19. Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial and spectral deep attention fusion for multi-channel speech separation using deep embedding features


Feb 05, 2020
Cunhang Fan, Bin Liu, Jianhua Tao, Jiangyan Yi, Zhengqi Wen


  Access Paper or Ask Questions

Concise and Effective Network for 3D Human Modeling from Orthogonal Silhouettes


Dec 25, 2019
Bin Liu, Xiuping Liu, Zhixin Yang, Charlie C. L. Wang


  Access Paper or Ask Questions

GPRInvNet: Deep Learning-Based Ground Penetrating Radar Data Inversion for Tunnel Lining


Dec 13, 2019
Bin Liu, Yuxiao Ren, Hanchi Liu, Hui Xu, Zhengfang Wang, Anthony G. Cohn, Peng Jiang

* 15pages,11figures 

  Access Paper or Ask Questions

Text classification with pixel embedding


Nov 14, 2019
Bin Liu, Guosheng Yin, Wenbin Du


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Ensemble Modeling Approach to Nonstationary Neural Decoding in Brain-Computer Interfaces


Nov 02, 2019
Yu Qi, Bin Liu, Yueming Wang, Gang Pan


  Access Paper or Ask Questions

Domain adversarial learning for emotion recognition


Oct 24, 2019
Zheng Lian, Jianhua Tao, Bin Liu, Jian Huang

* submitted to ICASSP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Representation Learning with Future Observation Prediction for Speech Emotion Recognition


Oct 24, 2019
Zheng Lian, Jianhua Tao, Bin Liu, Jian Huang

* Proc. Interspeech 2019, 3840-3844 

  Access Paper or Ask Questions

Conversational Emotion Analysis via Attention Mechanisms


Oct 24, 2019
Zheng Lian, Jianhua Tao, Bin Liu, Jian Huang

* Proc. Interspeech 2019, 1936-1940 

  Access Paper or Ask Questions