Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Xu

A Portable, Self-Contained Neuroprosthetic Hand with Deep Learning-Based Finger Control


Mar 24, 2021
Anh Tuan Nguyen, Markus W. Drealan, Diu Khue Luu, Ming Jiang, Jian Xu, Jonathan Cheng, Qi Zhao, Edward W. Keefer, Zhi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Computation Resource Allocation Solution in Recommender Systems


Mar 03, 2021
Xun Yang, Yunli Wang, Cheng Chen, Qing Tan, Chuan Yu, Jian Xu, Xiaoqiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Multiple Performance Metrics with Deep GSP Auctions for E-commerce Advertising


Jan 08, 2021
Zhilin Zhang, Xiangyu Liu, Zhenzhe Zheng, Chenrui Zhang, Miao Xu, Junwei Pan, Chuan Yu, Fan Wu, Jian Xu, Kun Gai

* To appear in the Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploration in Online Advertising Systems with Deep Uncertainty-Aware Learning


Nov 25, 2020
Chao Du, Yifan Zeng, Zhifeng Gao, Shuo Yuan, Lining Gao, Ziyan Li, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

CAN: Revisiting Feature Co-Action for Click-Through Rate Prediction


Nov 11, 2020
Guorui Zhou, Weijie Bian, Kailun Wu, Lejian Ren, Qi Pi, Yujing Zhang, Can Xiao, Xiang-Rong Sheng, Na Mou, Xinchen Luo, Chi Zhang, Xianjie Qiao, Shiming Xiang, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu


  Access Paper or Ask Questions

Joint and Progressive Subspace Analysis (JPSA) with Spatial-Spectral Manifold Alignment for Semi-Supervised Hyperspectral Dimensionality Reduction


Sep 21, 2020
Danfeng Hong, Naoto Yokoya, Jocelyn Chanussot, Jian Xu, Xiao Xiang Zhu

* IEEE Transactions on Cybernetics, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising


Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction


Aug 20, 2020
Liyi Guo, Rui Lu, Haoqi Zhang, Junqi Jin, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Jin Li, Haiyang Xu, Han Li, Wenkai Lu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Cardiac Cine MRI with Residual Convolutional Recurrent Neural Network


Aug 20, 2020
Eric Z. Chen, Xiao Chen, Jingyuan Lyu, Yuan Zheng, Terrence Chen, Jian Xu, Shanhui Sun

* Presented at ISMRM 2020 as the digital poster 

  Access Paper or Ask Questions

GmFace: A Mathematical Model for Face Image Representation Using Multi-Gaussian


Aug 03, 2020
Liping Zhang, Weijun Li, Lina Yu, Xiaoli Dong, Linjun Sun, Xin Ning, Jian Xu, Hong Qin

* 12 pages, 12 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising


Jun 29, 2020
Xiaotian Hao, Zhaoqing Peng, Yi Ma, Guan Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Shan Chen, Rongquan Bai, Mingzhou Xie, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Optimal Tree Models Under Beam Search


Jun 27, 2020
Jingwei Zhuo, Ziru Xu, Wei Dai, Han Zhu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* To appear in the 37th International Conference on Machine Learning (ICML 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising


May 12, 2020
Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Yi Ma, Zhenzhe Zheng, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds


Aug 19, 2019
Dagui Chen, Junqi Jin, Weinan Zhang, Fei Pan, Lvyin Niu, Chuan Yu, Jun Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by CIKM2019 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Optimization of Tree-based Index and Deep Model for Recommender Systems


Feb 19, 2019
Han Zhu, Daqing Chang, Ziru Xu, Pengye Zhang, Xiang Li, Jie He, Han Li, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Soft-detection-based Aggregation Method for Image Retrieval


Nov 27, 2018
Jian Xu, Chunheng Wang, Cunzhao Shi, Baihua Xiao

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Budget Constrained Bidding by Model-free Reinforcement Learning in Display Advertising


Oct 23, 2018
Di Wu, Xiujun Chen, Xun Yang, Hao Wang, Qing Tan, Xiaoxun Zhang, Jian Xu, Kun Gai

* In The 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 18), October 22-26, 2018, Torino, Italy. ACM, New York, NY, USA, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Multi-Agent Reinforcement Learning Method for Impression Allocation in Online Display Advertising


Sep 10, 2018
Di Wu, Cheng Chen, Xun Yang, Xiujun Chen, Qing Tan, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise with Adaptive Exposure via Constrained Two-Level Reinforcement Learning


Sep 10, 2018
Weixun Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Chunjie Chen, Chuan Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Yixi Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Joint & Progressive Learning from High-Dimensional Data for Multi-Label Classification


Aug 15, 2018
Danfeng Hong, Naoto Yokoya, Jian Xu, Xiaoxiang Zhu

* accepted in ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Excavate Condition-invariant Space by Intrinsic Encoder


Jun 29, 2018
Jian Xu

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Field-weighted Factorization Machines for Click-Through Rate Prediction in Display Advertising


Jun 09, 2018
Junwei Pan, Jian Xu, Alfonso Lobos Ruiz, Wenliang Zhao, Shengjun Pan, Yu Sun, Quan Lu


  Access Paper or Ask Questions

Locally Adaptive Learning Loss for Semantic Image Segmentation


Apr 16, 2018
Jinjiang Guo, Pengyuan Ren, Aiguo Gu, Jian Xu, Weixin Wu

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Semantic-based Aggregation of Deep Convolutional Features


Apr 03, 2018
Jian Xu, Chunheng Wang, Chengzuo Qi, Cunzhao Shi, Baihua Xiao

* 10 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1705.01247 

  Access Paper or Ask Questions

Iterative Manifold Embedding Layer Learned by Incomplete Data for Large-scale Image Retrieval


Apr 03, 2018
Jian Xu, Chunheng Wang, Chengzuo Qi, Cunzhao Shi, Baihua Xiao

* 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Bio-inspired Redundant Sensing Architecture


Feb 15, 2018
Anh Tuan Nguyen, Jian Xu, Zhi Yang

* (2016) A Bio-inspired Redundant Sensing Architecture. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), Dec. 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Advancing System Performance with Redundancy: From Biological to Artificial Designs


Feb 14, 2018
Anh Tuan Nguyen, Jian Xu, Diu Khue Luu, Qi Zhao, Zhi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Part-based Weighting Aggregation of Deep Convolutional Features for Image Retrieval


Nov 29, 2017
Jian Xu, Cunzhao Shi, Chengzuo Qi, Chunheng Wang, Baihua Xiao

* 8 pages, 4 figures. Accepted by AAAI2018 

  Access Paper or Ask Questions