Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Xu

SignGuard: Byzantine-robust Federated Learning through Collaborative Malicious Gradient Filtering


Sep 13, 2021
Jian Xu, Shao-Lun Huang, Linqi Song, Tian Lan


  Access Paper or Ask Questions

Binary Code based Hash Embedding for Web-scale Applications


Aug 24, 2021
Bencheng Yan, Pengjie Wang, Jinquan Liu, Wei Lin, Kuang-Chih Lee, Jian Xu, Bo Zheng

* CIKM 2021, 5 pages; The first two authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Effective and Efficient Embedding via an Adaptively-Masked Twins-based Layer


Aug 24, 2021
Bencheng Yan, Pengjie Wang, Kai Zhang, Wei Lin, Kuang-Chih Lee, Jian Xu, Bo Zheng

* CIKM 2021, 5 pages; The first two authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

An Earthworm-Inspired Multi-Mode Underwater Locomotion Robot: Design, Modeling, and Experiments


Aug 12, 2021
Hongbin Fang, Zihan He, Jian Xu

* 25 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising


Jun 11, 2021
Chao Wen, Miao Xu, Zhilin Zhang, Zhenzhe Zheng, Yuhui Wang, Xiangyu Liu, Yu Rong, Dong Xie, Xiaoyang Tan, Chuan Yu, Jian Xu, Fan Wu, Guihai Chen, Xiaoqiang Zhu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Cooperative Bidding Games for Multi-Objective Optimization in e-Commercial Sponsored Search


Jun 08, 2021
Ziyu Guan, Hongchang Wu, Qingyu Cao, Hao Liu, Wei Zhao, Sheng Li, Cai Xu, Guang Qiu, Jian Xu, Bo Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Neural Auction: End-to-End Learning of Auction Mechanisms for E-Commerce Advertising


Jun 07, 2021
Xiangyu Liu, Chuan Yu, Zhilin Zhang, Zhenzhe Zheng, Yu Rong, Hongtao Lv, Da Huo, Yiqing Wang, Dagui Chen, Jian Xu, Fan Wu, Guihai Chen, Xiaoqiang Zhu

* To appear in the Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating 3D MULTIPLEX MRI Reconstruction with Deep Learning


May 17, 2021
Eric Z. Chen, Yongquan Ye, Xiao Chen, Jingyuan Lyu, Zhongqi Zhang, Yichen Hu, Terrence Chen, Jian Xu, Shanhui Sun

* Presented at ISMRM 2021 as the digital poster 

  Access Paper or Ask Questions

Cardiac Functional Analysis with Cine MRI via Deep Learning Reconstruction


May 17, 2021
Eric Z. Chen, Xiao Chen, Jingyuan Lyu, Qi Liu, Zhongqi Zhang, Yu Ding, Shuheng Zhang, Terrence Chen, Jian Xu, Shanhui Sun

* Presented at ISMRM 2021 as the digital poster 

  Access Paper or Ask Questions

Explicit Semantic Cross Feature Learning via Pre-trained Graph Neural Networks for CTR Prediction


May 17, 2021
Feng Li, Bencheng Yan, Qingqing Long, Pengjie Wang, Wei Lin, Jian Xu, Bo Zheng

* SIGIR 2021, 5 pages; The first two authors contributed equally to this work; Pengjie Wang gave a lot of guidance in this work 

  Access Paper or Ask Questions

Towards a Better Tradeoff between Effectiveness and Efficiency in Pre-Ranking: A Learnable Feature Selection based Approach


May 17, 2021
Xu Ma, Pengjie Wang, Hui Zhao, Shaoguo Liu, Chuhan Zhao, Wei Lin, Kuang-Chih Lee, Jian Xu, Bo Zheng


  Access Paper or Ask Questions

A Portable, Self-Contained Neuroprosthetic Hand with Deep Learning-Based Finger Control


Mar 24, 2021
Anh Tuan Nguyen, Markus W. Drealan, Diu Khue Luu, Ming Jiang, Jian Xu, Jonathan Cheng, Qi Zhao, Edward W. Keefer, Zhi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Computation Resource Allocation Solution in Recommender Systems


Mar 03, 2021
Xun Yang, Yunli Wang, Cheng Chen, Qing Tan, Chuan Yu, Jian Xu, Xiaoqiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Multiple Performance Metrics with Deep GSP Auctions for E-commerce Advertising


Jan 08, 2021
Zhilin Zhang, Xiangyu Liu, Zhenzhe Zheng, Chenrui Zhang, Miao Xu, Junwei Pan, Chuan Yu, Fan Wu, Jian Xu, Kun Gai

* To appear in the Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploration in Online Advertising Systems with Deep Uncertainty-Aware Learning


Nov 25, 2020
Chao Du, Yifan Zeng, Zhifeng Gao, Shuo Yuan, Lining Gao, Ziyan Li, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

CAN: Revisiting Feature Co-Action for Click-Through Rate Prediction


Nov 11, 2020
Guorui Zhou, Weijie Bian, Kailun Wu, Lejian Ren, Qi Pi, Yujing Zhang, Can Xiao, Xiang-Rong Sheng, Na Mou, Xinchen Luo, Chi Zhang, Xianjie Qiao, Shiming Xiang, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu


  Access Paper or Ask Questions

Joint and Progressive Subspace Analysis (JPSA) with Spatial-Spectral Manifold Alignment for Semi-Supervised Hyperspectral Dimensionality Reduction


Sep 21, 2020
Danfeng Hong, Naoto Yokoya, Jocelyn Chanussot, Jian Xu, Xiao Xiang Zhu

* IEEE Transactions on Cybernetics, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising


Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction


Aug 20, 2020
Liyi Guo, Rui Lu, Haoqi Zhang, Junqi Jin, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Jin Li, Haiyang Xu, Han Li, Wenkai Lu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Cardiac Cine MRI with Residual Convolutional Recurrent Neural Network


Aug 20, 2020
Eric Z. Chen, Xiao Chen, Jingyuan Lyu, Yuan Zheng, Terrence Chen, Jian Xu, Shanhui Sun

* Presented at ISMRM 2020 as the digital poster 

  Access Paper or Ask Questions

GmFace: A Mathematical Model for Face Image Representation Using Multi-Gaussian


Aug 03, 2020
Liping Zhang, Weijun Li, Lina Yu, Xiaoli Dong, Linjun Sun, Xin Ning, Jian Xu, Hong Qin

* 12 pages, 12 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising


Jun 29, 2020
Xiaotian Hao, Zhaoqing Peng, Yi Ma, Guan Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Shan Chen, Rongquan Bai, Mingzhou Xie, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Optimal Tree Models Under Beam Search


Jun 27, 2020
Jingwei Zhuo, Ziru Xu, Wei Dai, Han Zhu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* To appear in the 37th International Conference on Machine Learning (ICML 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising


May 12, 2020
Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Yi Ma, Zhenzhe Zheng, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds


Aug 19, 2019
Dagui Chen, Junqi Jin, Weinan Zhang, Fei Pan, Lvyin Niu, Chuan Yu, Jun Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by CIKM2019 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Optimization of Tree-based Index and Deep Model for Recommender Systems


Feb 19, 2019
Han Zhu, Daqing Chang, Ziru Xu, Pengye Zhang, Xiang Li, Jie He, Han Li, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions