Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiangyu Liu

Incorporating External POS Tagger for Punctuation Restoration


Jun 12, 2021
Ning Shi, Wei Wang, Boxin Wang, Jinfeng Li, Xiangyu Liu, Zhouhan Lin

* Accepted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising


Jun 11, 2021
Chao Wen, Miao Xu, Zhilin Zhang, Zhenzhe Zheng, Yuhui Wang, Xiangyu Liu, Yu Rong, Dong Xie, Xiaoyang Tan, Chuan Yu, Jian Xu, Fan Wu, Guihai Chen, Xiaoqiang Zhu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Unifying Behavioral and Response Diversity for Open-ended Learning in Zero-sum Games


Jun 10, 2021
Xiangyu Liu, Hangtian Jia, Ying Wen, Yaodong Yang, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Zhipeng Hu

* We investigate a new perspective on unifying diversity measures for open-ended learning in zero-sum games, which shapes an auto-curriculum to induce diverse yet effective behaviors 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Auction: End-to-End Learning of Auction Mechanisms for E-Commerce Advertising


Jun 07, 2021
Xiangyu Liu, Chuan Yu, Zhilin Zhang, Zhenzhe Zheng, Yu Rong, Hongtao Lv, Da Huo, Yiqing Wang, Dagui Chen, Jian Xu, Fan Wu, Guihai Chen, Xiaoqiang Zhu

* To appear in the Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Model Robustness By Incorporating Adversarial Knowledge Into Semantic Representation


Feb 23, 2021
Jinfeng Li, Tianyu Du, Xiangyu Liu, Rong Zhang, Hui Xue, Shouling Ji

* Accepted to ICASSP 2021. 5 pages, 3 tables, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Multiple Performance Metrics with Deep GSP Auctions for E-commerce Advertising


Jan 08, 2021
Zhilin Zhang, Xiangyu Liu, Zhenzhe Zheng, Chenrui Zhang, Miao Xu, Junwei Pan, Chuan Yu, Fan Wu, Jian Xu, Kun Gai

* To appear in the Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PSGAN: A Generative Adversarial Network for Remote Sensing Image Pan-Sharpening


Jun 11, 2018
Xiangyu Liu, Yunhong Wang, Qingjie Liu

* Accepted by ICIP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Remote Sensing Image Fusion Based on Two-stream Fusion Network


Jan 26, 2018
Xiangyu Liu, Qingjie Liu, Yunhong Wang

* An extension of MMM 2018 

  Access Paper or Ask Questions