Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Liu

Two-Stage Mesh Deep Learning for Automated Tooth Segmentation and Landmark Localization on 3D Intraoral Scans


Sep 24, 2021
Tai-Hsien Wu, Chunfeng Lian, Sanghee Lee, Matthew Pastewait, Christian Piers, Jie Liu, Fang Wang, Li Wang, Christina Jackson, Wei-Lun Chao, Dinggang Shen, Ching-Chang Ko

* 8 pages, 8 figures, submitted to IEEE TMI 

  Access Paper or Ask Questions

Edge-Cloud Collaborated Object Detection via Difficult-Case Discriminator


Aug 29, 2021
Zhiqiang Cao, Zhijun Li, Pan Heng, Yongrui Chen, Daqi Xie, Jie Liu

* 10 pages infocom2022 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning with Dynamic Transformer for Text to Speech


Jul 09, 2021
Zhenhou Hong, Jianzong Wang, Xiaoyang Qu, Jie Liu, Chendong Zhao, Jing Xiao

* 5 pages, accepted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

From General to Specific: Online Updating for Blind Super-Resolution


Jul 06, 2021
Shang Li, Guixuan Zhang, Zhengxiong Luo, Jie Liu, Zhi Zeng, Shuwu Zhang

* Submitted to Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Detecting and Correcting IMU Movements During Joint Angle Estimation


Jun 09, 2021
Chunzhi Yi, Feng Jiang, Baichun Wei, Chifu Yang, Zhen Ding, Jubo Jin, Jie Liu

* 12 pages, submitted to SenSys 21 

  Access Paper or Ask Questions

Anchor-based Plain Net for Mobile Image Super-Resolution


May 20, 2021
Zongcai Du, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu

* accepted by CVPR2021 MAI Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Andrew Lek, Mustafa Ayazoglu, Jie Liu, Zongcai Du, Jiaming Guo, Xueyi Zhou, Hao Jia, Youliang Yan, Zexin Zhang, Yixin Chen, Yunbo Peng, Yue Lin, Xindong Zhang, Hui Zeng, Kun Zeng, Peirong Li, Zhihuang Liu, Shiqi Xue, Shengpeng Wang

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/ 

  Access Paper or Ask Questions

Underwater Target Recognition based on Multi-Decision LOFAR Spectrum Enhancement: A Deep Learning Approach


Apr 26, 2021
Jie Chen, Jie Liu, Chang Liu, Jian Zhang, Bing Han


  Access Paper or Ask Questions

LAI Estimation of Cucumber Crop Based on Improved Fully Convolutional Network


Apr 16, 2021
Weiqi Shu, Ling Wang, Bolong Liu, Jie Liu


  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Machine Reading Comprehension for Aspect Sentiment Triplet Extraction


Mar 13, 2021
Shaowei Chen, Yu Wang, Jie Liu, Yuelin Wang

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer


Mar 02, 2021
Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba


Feb 18, 2021
Jin Li, Jie Liu, Shangzhou Li, Yao Xu, Ran Cao, Qi Li, Biye Jiang, Guan Wang, Han Zhu, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu

* 9 pages, 3 figures. Submitted to KDD 2021 Applied Data Science track 

  Access Paper or Ask Questions

High Precision Medicine Bottles Vision Online Inspection System and Classification Based on Multi-Features and Ensemble Learning via Independence Test


Jan 05, 2021
Le Ma, Xiaoyue Wu, Zhiwei Li, Nan Gao, Jie Liu, Lingfang Sun


  Access Paper or Ask Questions

Colonoscopy Polyp Detection: Domain Adaptation From Medical Report Images to Real-time Videos


Dec 31, 2020
Zhi-Qin Zhan, Huazhu Fu, Yan-Yao Yang, Jingjing Chen, Jie Liu, Yu-Gang Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Inception Convolution with Efficient Dilation Search


Dec 25, 2020
Jie Liu, Chuming Li, Feng Liang, Chen Lin, Ming Sun, Junjie Yan, Wanli Ouyang, Dong Xu


  Access Paper or Ask Questions

The item selection problem for user cold-start recommendation


Oct 27, 2020
Yitong Meng, Jie Liu, Xiao Yan, James Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Gradient Method with Resilience and Momentum


Oct 21, 2020
Jie Liu, Chen Lin, Chuming Li, Lu Sheng, Ming Sun, Junjie Yan, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Defense Against Adversarial Attacks for Deep Learning as a Service in Internet of Things


Oct 15, 2020
Ling Wang, Cheng Zhang, Zejian Luo, Chenguang Liu, Jie Liu, Xi Zheng, Athanasios Vasilakos


  Access Paper or Ask Questions

Residual Feature Distillation Network for Lightweight Image Super-Resolution


Sep 24, 2020
Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu

* accepted by ECCV2020 AIM workshop 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Neural Network-Based Approximation to Accelerate Eulerian Fluid Simulation


Aug 26, 2020
Wenqian Dong, Jie Liu, Zhen Xie, Dong Li


  Access Paper or Ask Questions

Poet: Product-oriented Video Captioner for E-commerce


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Ziqi Tan, Jin Yu, Zhou Zhao, Kun Kuang, Jie Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 3 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Convolutional Neural Network-based Bernoulli Heatmap for Head Pose Estimation


May 24, 2020
Zhongxu Hu, Yang Xing, Chen Lv, Peng Hang, Jie Liu


  Access Paper or Ask Questions

Triaging moderate COVID-19 and other viral pneumonias from routine blood tests


May 13, 2020
Forrest Sheng Bao, Youbiao He, Jie Liu, Yuanfang Chen, Qian Li, Christina R. Zhang, Lei Han, Baoli Zhu, Yaorong Ge, Shi Chen, Ming Xu, Liu Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Learning for Sparse Discrete Markov Random Fields with Controlled Gradient Approximation Error


May 12, 2020
Sinong Geng, Zhaobin Kuang, Jie Liu, Stephen Wright, David Page


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey of Grammar Error Correction


May 02, 2020
Yu Wang, Yuelin Wang, Jie Liu, Zhuo Liu


  Access Paper or Ask Questions

Semantics of the Unwritten


Apr 05, 2020
He Bai, Peng Shi, Jimmy Lin, Luchen Tan, Kun Xiong, Wen Gao, Jie Liu, Ming Li


  Access Paper or Ask Questions

InterBERT: Vision-and-Language Interaction for Multi-modal Pretraining


Mar 30, 2020
Junyang Lin, An Yang, Yichang Zhang, Jie Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

FLAME: A Self-Adaptive Auto-labeling System for Heterogeneous Mobile Processors


Mar 03, 2020
Jie Liu, Jiawen Liu, Zhen Xie, Dong Li


  Access Paper or Ask Questions

CTM: Collaborative Temporal Modeling for Action Recognition


Feb 08, 2020
Qian Liu, Tao Wang, Jie Liu, Yang Guan, Qi Bu, Longfei Yang


  Access Paper or Ask Questions