Alert button
Picture for Xiaojun Jia

Xiaojun Jia

Alert button

Improving Robustness of LiDAR-Camera Fusion Model against Weather Corruption from Fusion Strategy Perspective

Feb 05, 2024
Yihao Huang, Kaiyuan Yu, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Xiaojun Jia, Tianlin Li, Geguang Pu, Yang Liu

Viaarxiv icon

Cheating Suffix: Targeted Attack to Text-To-Image Diffusion Models with Multi-Modal Priors

Feb 02, 2024
Dingcheng Yang, Yang Bai, Xiaojun Jia, Yang Liu, Xiaochun Cao, Wenjian Yu

Viaarxiv icon

Does Few-shot Learning Suffer from Backdoor Attacks?

Dec 31, 2023
Xinwei Liu, Xiaojun Jia, Jindong Gu, Yuan Xun, Siyuan Liang, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

SA-Attack: Improving Adversarial Transferability of Vision-Language Pre-training Models via Self-Augmentation

Dec 08, 2023
Bangyan He, Xiaojun Jia, Siyuan Liang, Tianrui Lou, Yang Liu, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

OT-Attack: Enhancing Adversarial Transferability of Vision-Language Models via Optimal Transport Optimization

Dec 07, 2023
Dongchen Han, Xiaojun Jia, Yang Bai, Jindong Gu, Yang Liu, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

TranSegPGD: Improving Transferability of Adversarial Examples on Semantic Segmentation

Dec 03, 2023
Xiaojun Jia, Jindong Gu, Yihao Huang, Simeng Qin, Qing Guo, Yang Liu, Xiaochun Cao

Figure 1 for TranSegPGD: Improving Transferability of Adversarial Examples on Semantic Segmentation
Figure 2 for TranSegPGD: Improving Transferability of Adversarial Examples on Semantic Segmentation
Figure 3 for TranSegPGD: Improving Transferability of Adversarial Examples on Semantic Segmentation
Figure 4 for TranSegPGD: Improving Transferability of Adversarial Examples on Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

A Survey on Transferability of Adversarial Examples across Deep Neural Networks

Oct 26, 2023
Jindong Gu, Xiaojun Jia, Pau de Jorge, Wenqain Yu, Xinwei Liu, Avery Ma, Yuan Xun, Anjun Hu, Ashkan Khakzar, Zhijiang Li, Xiaochun Cao, Philip Torr

Viaarxiv icon

Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks

Oct 24, 2023
Xiaojun Jia, Jianshu Li, Jindong Gu, Yang Bai, Xiaochun Cao

Figure 1 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Figure 2 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Figure 3 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Figure 4 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Viaarxiv icon

Revisiting and Exploring Efficient Fast Adversarial Training via LAW: Lipschitz Regularization and Auto Weight Averaging

Aug 22, 2023
Xiaojun Jia, Yuefeng Chen, Xiaofeng Mao, Ranjie Duan, Jindong Gu, Rong Zhang, Hui Xue, Xiaochun Cao

Figure 1 for Revisiting and Exploring Efficient Fast Adversarial Training via LAW: Lipschitz Regularization and Auto Weight Averaging
Figure 2 for Revisiting and Exploring Efficient Fast Adversarial Training via LAW: Lipschitz Regularization and Auto Weight Averaging
Figure 3 for Revisiting and Exploring Efficient Fast Adversarial Training via LAW: Lipschitz Regularization and Auto Weight Averaging
Figure 4 for Revisiting and Exploring Efficient Fast Adversarial Training via LAW: Lipschitz Regularization and Auto Weight Averaging
Viaarxiv icon

Robust Automatic Speech Recognition via WavAugment Guided Phoneme Adversarial Training

Jul 24, 2023
Gege Qi, Yuefeng Chen, Xiaofeng Mao, Xiaojun Jia, Ranjie Duan, Rong Zhang, Hui Xue

Figure 1 for Robust Automatic Speech Recognition via WavAugment Guided Phoneme Adversarial Training
Figure 2 for Robust Automatic Speech Recognition via WavAugment Guided Phoneme Adversarial Training
Figure 3 for Robust Automatic Speech Recognition via WavAugment Guided Phoneme Adversarial Training
Viaarxiv icon