Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Positive-Congruent Training: Towards Regression-Free Model Updates

Nov 20, 2020
Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Kaustav Kundu, Shuo Yang, Siqi Deng, Meng Wang, Wei Xia, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

Equality Constrained Linear Optimal Control With Factor Graphs

Nov 02, 2020
Shuo Yang, Gerry Chen, Yetong Zhang, Frank Dellaert, Howie Choset

* 6 pages + references, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SMOT: Single-Shot Multi Object Tracking

Oct 30, 2020
Wei Li, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Siqi Deng, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

High-Order Information Matters: Learning Relation and Topology for Occluded Person Re-Identification

Apr 02, 2020
Guan'an Wang, Shuo Yang, Huanyu Liu, Zhicheng Wang, Yang Yang, Shuliang Wang, Gang Yu, Erjin Zhou, Jian Sun

* accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

Meta3D: Single-View 3D Object Reconstruction from Shape Priors in Memory

Mar 14, 2020
Shuo Yang, Min Xu, Hongxun Yao


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Semantic-Visual Tree for Hierarchical Embeddings

Mar 08, 2020
Shuo Yang, Wei Yu, Ying Zheng, Hongxun Yao, Tao Mei

* The 27th ACM Multimedia (2019) 2097-2105 

  Access Paper or Ask Questions

Interaction Hard Thresholding: Consistent Sparse Quadratic Regression in Sub-quadratic Time and Space

Nov 08, 2019
Shuo Yang, Yanyao Shen, Sujay Sanghavi

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

FAB: A Robust Facial Landmark Detection Framework for Motion-Blurred Videos

Oct 26, 2019
Keqiang Sun, Wayne Wu, Tinghao Liu, Shuo Yang, Quan Wang, Qiang Zhou, Zuochang Ye, Chen Qian

* Accepted to ICCV 2019. Project page: https://keqiangsun.github.io/projects/FAB/FAB.html 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Machine Learning on Mobile Devices: A Survey

Sep 18, 2019
Renjie Gu, Shuo Yang, Fan Wu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Actions from Human Demonstration Video for Robotic Manipulation

Sep 10, 2019
Shuo Yang, Wei Zhang, Weizhi Lu, Hesheng Wang, Yibin Li

* Accepted by IROS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Region Proposal by Guided Anchoring

Jan 10, 2019
Jiaqi Wang, Kai Chen, Shuo Yang, Chen Change Loy, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Effective Learning of Probabilistic Models for Clinical Predictions from Longitudinal Data

Nov 02, 2018
Shuo Yang


  Access Paper or Ask Questions

Integrating Episodic Memory into a Reinforcement Learning Agent using Reservoir Sampling

Jun 01, 2018
Kenny J. Young, Richard S. Sutton, Shuo Yang


  Access Paper or Ask Questions

Look at Boundary: A Boundary-Aware Face Alignment Algorithm

May 26, 2018
Wayne Wu, Chen Qian, Shuo Yang, Quan Wang, Yici Cai, Qiang Zhou

* Accepted to CVPR 2018. Project page: https://wywu.github.io/projects/LAB/LAB.html 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice

Apr 16, 2018
Kai Chen, Jiaqi Wang, Shuo Yang, Xingcheng Zhang, Yuanjun Xiong, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Accepted to CVPR 2018. Project page: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/ST-Lattice/ 

  Access Paper or Ask Questions

Faceness-Net: Face Detection through Deep Facial Part Responses

Aug 25, 2017
Shuo Yang, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang

* Will appear in TPAMI. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1509.06451 

  Access Paper or Ask Questions

Face Detection through Scale-Friendly Deep Convolutional Networks

Jun 09, 2017
Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Chen Change Loy, Xiaoou Tang

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Residual Attention Network for Image Classification

Apr 23, 2017
Fei Wang, Mengqing Jiang, Chen Qian, Shuo Yang, Cheng Li, Honggang Zhang, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang

* accepted to CVPR2017 

  Access Paper or Ask Questions

Hand3D: Hand Pose Estimation using 3D Neural Network

Apr 07, 2017
Xiaoming Deng, Shuo Yang, Yinda Zhang, Ping Tan, Liang Chang, Hongan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Joint Hand Detection and Rotation Estimation by Using CNN

Dec 08, 2016
Xiaoming Deng, Ye Yuan, Yinda Zhang, Ping Tan, Liang Chang, Shuo Yang, Hongan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Application of Statistical Relational Learning to Hybrid Recommendation Systems

Jul 04, 2016
Shuo Yang, Mohammed Korayem, Khalifeh AlJadda, Trey Grainger, Sriraam Natarajan

* Statistical Relational AI 2016 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER FACE: A Face Detection Benchmark

Nov 20, 2015
Shuo Yang, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

From Facial Parts Responses to Face Detection: A Deep Learning Approach

Sep 22, 2015
Shuo Yang, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang

* To appear in ICCV 2015 

  Access Paper or Ask Questions

DeepID-Net: Deformable Deep Convolutional Neural Networks for Object Detection

Jun 02, 2015
Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Xingyu Zeng, Shi Qiu, Ping Luo, Yonglong Tian, Hongsheng Li, Shuo Yang, Zhe Wang, Chen-Change Loy, Xiaoou Tang

* CVPR15, arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1409.3505 

  Access Paper or Ask Questions

DeepID-Net: multi-stage and deformable deep convolutional neural networks for object detection

Sep 11, 2014
Wanli Ouyang, Ping Luo, Xingyu Zeng, Shi Qiu, Yonglong Tian, Hongsheng Li, Shuo Yang, Zhe Wang, Yuanjun Xiong, Chen Qian, Zhenyao Zhu, Ruohui Wang, Chen-Change Loy, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang


  Access Paper or Ask Questions