Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shuo Yang

Semantically Contrastive Learning for Low-light Image Enhancement


Dec 13, 2021
Dong Liang, Ling Li, Mingqiang Wei, Shuo Yang, Liyan Zhang, Wenhan Yang, Yun Du, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

PartImageNet: A Large, High-Quality Dataset of Parts


Dec 02, 2021
Ju He, Shuo Yang, Shaokang Yang, Adam Kortylewski, Xiaoding Yuan, Jie-Neng Chen, Shuai Liu, Cheng Yang, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Does Preprocessing Help Training Over-parameterized Neural Networks?


Oct 09, 2021
Zhao Song, Shuo Yang, Ruizhe Zhang

* NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Speeding up Deep Model Training by Sharing Weights and Then Unsharing


Oct 08, 2021
Shuo Yang, Le Hou, Xiaodan Song, Qiang Liu, Denny Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Objects in Semantic Topology


Oct 06, 2021
Shuo Yang, Peize Sun, Yi Jiang, Xiaobo Xia, Ruiheng Zhang, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo, Min Xu


  Access Paper or Ask Questions

Semi-TCL: Semi-Supervised Track Contrastive Representation Learning


Jul 06, 2021
Wei Li, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Mingze Xu, Yongxin Wang, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

Estimating Instance-dependent Label-noise Transition Matrix using DNNs


May 27, 2021
Shuo Yang, Erkun Yang, Bo Han, Yang Liu, Min Xu, Gang Niu, Tongliang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Compatibility-aware Heterogeneous Visual Search


May 13, 2021
Rahul Duggal, Hao Zhou, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Zhuowen Tu, Stefano Soatto

* Accepted at CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Optimal Control for Structurally Sparse Systems using Graphical Inference


Apr 07, 2021
Roshan Pradhan, Shuo Yang, Frank Dellaert, Howie Choset, Matthew Travers


  Access Paper or Ask Questions

An Efficient Multitask Neural Network for Face Alignment, Head Pose Estimation and Face Tracking


Mar 13, 2021
Jiahao Xia, Haimin Zhang, Shiping Wen, Shuo Yang, Min Xu

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SLUA: A Super Lightweight Unsupervised Word Alignment Model via Cross-Lingual Contrastive Learning


Mar 07, 2021
Di Wu, Liang Ding, Shuo Yang, Dacheng Tao

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Combinatorial Bandits without Total Order for Arms


Mar 03, 2021
Shuo Yang, Tongzheng Ren, Inderjit S. Dhillon, Sujay Sanghavi


  Access Paper or Ask Questions

Linear Bandit Algorithms with Sublinear Time Complexity


Mar 03, 2021
Shuo Yang, Tongzheng Ren, Sanjay Shakkottai, Eric Price, Inderjit S. Dhillon, Sujay Sanghavi


  Access Paper or Ask Questions

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results


Feb 26, 2021
Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Yan Xu, Man Luo, Jian Liu, Jianshu Li, Zhijun Chen, Mingyu Guo, Hui Li, Junfu Liu, Pengfei Gao, Tianqi Hong, Hao Han, Shijie Liu, Xinhua Chen, Di Qiu, Cheng Zhen, Dashuang Liang, Yufeng Jin, Zhanlong Hao

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/26210 

  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

Free Lunch for Few-shot Learning: Distribution Calibration


Jan 16, 2021
Shuo Yang, Lu Liu, Min Xu

* The 9th International Conference on Learning Representations (ICLR 2021) 
* ICLR 2021 oral paper, code is available at https://github.com/ShuoYang-1998/ICLR2021-Oral_Distribution_Calibration 

  Access Paper or Ask Questions

Positive-Congruent Training: Towards Regression-Free Model Updates


Nov 20, 2020
Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Kaustav Kundu, Shuo Yang, Siqi Deng, Meng Wang, Wei Xia, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

Equality Constrained Linear Optimal Control With Factor Graphs


Nov 02, 2020
Shuo Yang, Gerry Chen, Yetong Zhang, Frank Dellaert, Howie Choset

* 6 pages + references, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SMOT: Single-Shot Multi Object Tracking


Oct 30, 2020
Wei Li, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Siqi Deng, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

High-Order Information Matters: Learning Relation and Topology for Occluded Person Re-Identification


Apr 02, 2020
Guan'an Wang, Shuo Yang, Huanyu Liu, Zhicheng Wang, Yang Yang, Shuliang Wang, Gang Yu, Erjin Zhou, Jian Sun

* accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

Meta3D: Single-View 3D Object Reconstruction from Shape Priors in Memory


Mar 14, 2020
Shuo Yang, Min Xu, Hongxun Yao


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Semantic-Visual Tree for Hierarchical Embeddings


Mar 08, 2020
Shuo Yang, Wei Yu, Ying Zheng, Hongxun Yao, Tao Mei

* The 27th ACM Multimedia (2019) 2097-2105 

  Access Paper or Ask Questions

Interaction Hard Thresholding: Consistent Sparse Quadratic Regression in Sub-quadratic Time and Space


Nov 08, 2019
Shuo Yang, Yanyao Shen, Sujay Sanghavi

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

FAB: A Robust Facial Landmark Detection Framework for Motion-Blurred Videos


Oct 26, 2019
Keqiang Sun, Wayne Wu, Tinghao Liu, Shuo Yang, Quan Wang, Qiang Zhou, Zuochang Ye, Chen Qian

* Accepted to ICCV 2019. Project page: https://keqiangsun.github.io/projects/FAB/FAB.html 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Machine Learning on Mobile Devices: A Survey


Sep 18, 2019
Renjie Gu, Shuo Yang, Fan Wu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Actions from Human Demonstration Video for Robotic Manipulation


Sep 10, 2019
Shuo Yang, Wei Zhang, Weizhi Lu, Hesheng Wang, Yibin Li

* Accepted by IROS 2019 

  Access Paper or Ask Questions