Alert button
Picture for Shuo Yang

Shuo Yang

Alert button

Enhancing Content-based Recommendation via Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2024
Wentao Xu, Qianqian Xie, Shuo Yang, Jiangxia Cao, Shuchao Pang

Viaarxiv icon

Conformal Off-Policy Prediction for Multi-Agent Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Tom Kuipers, Renukanandan Tumu, Shuo Yang, Milad Kazemi, Rahul Mangharam, Nicola Paoletti

Viaarxiv icon

Bridging the Gap between Discrete Agent Strategies in Game Theory and Continuous Motion Planning in Dynamic Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Hongrui Zheng, Zhijun Zhuang, Stephanie Wu, Shuo Yang, Rahul Mangharam

Figure 1 for Bridging the Gap between Discrete Agent Strategies in Game Theory and Continuous Motion Planning in Dynamic Environments
Figure 2 for Bridging the Gap between Discrete Agent Strategies in Game Theory and Continuous Motion Planning in Dynamic Environments
Figure 3 for Bridging the Gap between Discrete Agent Strategies in Game Theory and Continuous Motion Planning in Dynamic Environments
Figure 4 for Bridging the Gap between Discrete Agent Strategies in Game Theory and Continuous Motion Planning in Dynamic Environments
Viaarxiv icon

Is Crowdsourcing Breaking Your Bank? Cost-Effective Fine-Tuning of Pre-trained Language Models with Proximal Policy Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Shuo Yang, Gjergji Kasneci

Viaarxiv icon

Data-free Multi-label Image Recognition via LLM-powered Prompt Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Shuo Yang, Zirui Shang, Yongqi Wang, Derong Deng, Hongwei Chen, Qiyuan Cheng, Xinxiao Wu

Figure 1 for Data-free Multi-label Image Recognition via LLM-powered Prompt Tuning
Figure 2 for Data-free Multi-label Image Recognition via LLM-powered Prompt Tuning
Figure 3 for Data-free Multi-label Image Recognition via LLM-powered Prompt Tuning
Figure 4 for Data-free Multi-label Image Recognition via LLM-powered Prompt Tuning
Viaarxiv icon

MENTOR: Multi-level Self-supervised Learning for Multimodal Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Jinfeng Xu, Zheyu Chen, Shuo Yang, Jinze Li, Hewei Wang, Edith C. -H. Ngai

Viaarxiv icon

Peer-review-in-LLMs: Automatic Evaluation Method for LLMs in Open-environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Kun-Peng Ning, Shuo Yang, Yu-Yang Liu, Jia-Yu Yao, Zhen-Hui Liu, Yu Wang, Ming Pang, Li Yuan

Viaarxiv icon

Data-efficient Fine-tuning for LLM-based Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Xinyu Lin, Wenjie Wang, Yongqi Li, Shuo Yang, Fuli Feng, Yinwei Wei, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Learning Local Control Barrier Functions for Safety Control of Hybrid Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Shuo Yang, Yu Chen, Xiang Yin, Rahul Mangharam

Viaarxiv icon