Alert button
Picture for Qing Wang

Qing Wang

Alert button

Play Guessing Game with LLM: Indirect Jailbreak Attack with Implicit Clues

Feb 16, 2024
Zhiyuan Chang, Mingyang Li, Yi Liu, Junjie Wang, Qing Wang, Yang Liu

Viaarxiv icon

SNP-S3: Shared Network Pre-training and Significant Semantic Strengthening for Various Video-Text Tasks

Jan 31, 2024
Xingning Dong, Qingpei Guo, Tian Gan, Qing Wang, Jianlong Wu, Xiangyuan Ren, Yuan Cheng, Wei Chu

Viaarxiv icon

Dual-View Data Hallucination with Semantic Relation Guidance for Few-Shot Image Recognition

Jan 13, 2024
Hefeng Wu, Guangzhi Ye, Ziyang Zhou, Ling Tian, Qing Wang, Liang Lin

Viaarxiv icon

Uplifting the Expressive Power of Graph Neural Networks through Graph Partitioning

Dec 14, 2023
Asela Hevapathige, Qing Wang

Viaarxiv icon

Large Language Models are Complex Table Parsers

Dec 13, 2023
Bowen Zhao, Changkai Ji, Yuejie Zhang, Wen He, Yingwen Wang, Qing Wang, Rui Feng, Xiaobo Zhang

Viaarxiv icon

Joint Training or Not: An Exploration of Pre-trained Speech Models in Audio-Visual Speaker Diarization

Dec 07, 2023
Huan Zhao, Li Zhang, Yue Li, Yannan Wang, Hongji Wang, Wei Rao, Qing Wang, Lei Xie

Viaarxiv icon

Improving Unsupervised Relation Extraction by Augmenting Diverse Sentence Pairs

Dec 01, 2023
Qing Wang, Kang Zhou, Qiao Qiao, Yuepei Li, Qi Li

Viaarxiv icon

CoRec: An Easy Approach for Coordination Recognition

Nov 30, 2023
Qing Wang, Haojie Jia, Wenfei Song, Qi Li

Viaarxiv icon

HumanNorm: Learning Normal Diffusion Model for High-quality and Realistic 3D Human Generation

Oct 02, 2023
Xin Huang, Ruizhi Shao, Qi Zhang, Hongwen Zhang, Ying Feng, Yebin Liu, Qing Wang

Figure 1 for HumanNorm: Learning Normal Diffusion Model for High-quality and Realistic 3D Human Generation
Figure 2 for HumanNorm: Learning Normal Diffusion Model for High-quality and Realistic 3D Human Generation
Figure 3 for HumanNorm: Learning Normal Diffusion Model for High-quality and Realistic 3D Human Generation
Figure 4 for HumanNorm: Learning Normal Diffusion Model for High-quality and Realistic 3D Human Generation
Viaarxiv icon

PP-MeT: a Real-world Personalized Prompt based Meeting Transcription System

Sep 28, 2023
Xiang Lyu, Yuhang Cao, Qing Wang, Jingjing Yin, Yuguang Yang, Pengpeng Zou, Yanni Hu, Heng Lu

Figure 1 for PP-MeT: a Real-world Personalized Prompt based Meeting Transcription System
Figure 2 for PP-MeT: a Real-world Personalized Prompt based Meeting Transcription System
Figure 3 for PP-MeT: a Real-world Personalized Prompt based Meeting Transcription System
Figure 4 for PP-MeT: a Real-world Personalized Prompt based Meeting Transcription System
Viaarxiv icon