Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kai Li

EMA: Auditing Data Removal from Trained Models


Sep 14, 2021
Yangsibo Huang, Xiaoxiao Li, Kai Li

* MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CarNet: A Lightweight and Efficient Encoder-Decoder Architecture for High-quality Road Crack Detection


Sep 13, 2021
Kai Li, Yingjie Tian, Zhiquan Qi

* 13 pages, 14 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Plot2Spectra: an Automatic Spectra Extraction Tool


Jul 06, 2021
Weixin Jiang, Eric Schwenker, Trevor Spreadbury, Kai Li, Maria K. Y. Chan, Oliver Cossairt


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Road Crack Detection Based on Adaptive Cost-Sensitive Loss Function


Jun 29, 2021
Kai Li, Bo Wang, Yingjie Tian, Zhiquan Qi


  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Multi-Agent Transfer Learning with Level-Adaptive Credit Assignment


Jun 03, 2021
Tianze Zhou, Fubiao Zhang, Kun Shao, Kai Li, Wenhan Huang, Jun Luo, Weixun Wang, Yaodong Yang, Hangyu Mao, Bin Wang, Dong Li, Wulong Liu, Jianye Hao

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Domain Adaptation with Prototypical Alignment and Consistency Learning


Apr 19, 2021
Kai Li, Chang Liu, Handong Zhao, Yulun Zhang, Yun Fu

* 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RPCL: A Framework for Improving Cross-Domain Detection with Auxiliary Tasks


Apr 18, 2021
Kai Li, Curtis Wigington, Chris Tensmeyer, Vlad I. Morariu, Handong Zhao, Varun Manjunatha, Nikolaos Barmpalios, Yun Fu

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

L2E: Learning to Exploit Your Opponent


Feb 18, 2021
Zhe Wu, Kai Li, Enmin Zhao, Hang Xu, Meng Zhang, Haobo Fu, Bo An, Junliang Xing


  Access Paper or Ask Questions

VINS: Visual Search for Mobile User Interface Design


Feb 10, 2021
Sara Bunian, Kai Li, Chaima Jemmali, Casper Harteveld, Yun Fu, Magy Seif El-Nasr


  Access Paper or Ask Questions

Bridge the Vision Gap from Field to Command: A Deep Learning Network Enhancing Illumination and Details


Jan 20, 2021
Zhuqing Jiang, Chang Liu, Ya'nan Wang, Kai Li, Aidong Men, Haiying Wang, Haiyong Luo


  Access Paper or Ask Questions

Shed Various Lights on a Low-Light Image: Multi-Level Enhancement Guided by Arbitrary References


Jan 04, 2021
Ya'nan Wang, Zhuqing Jiang, Chang Liu, Kai Li, Aidong Men, Haiying Wang


  Access Paper or Ask Questions

OpenHoldem: An Open Toolkit for Large-Scale Imperfect-Information Game Research


Dec 19, 2020
Kai Li, Hang Xu, Meng Zhang, Enmin Zhao, Zhe Wu, Junliang Xing, Kaiqi Huang


  Access Paper or Ask Questions

DSAM: A Distance Shrinking with Angular Marginalizing Loss for High Performance Vehicle Re-identificatio


Nov 25, 2020
Jiangtao Kong, Yu Cheng, Benjia Zhou, Kai Li, Junliang Xing


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline


Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond the Deep Metric Learning: Enhance the Cross-Modal Matching with Adversarial Discriminative Domain Regularization


Oct 27, 2020
Li Ren, Kai Li, LiQiang Wang, Kien Hua

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MixCon: Adjusting the Separability of Data Representations for Harder Data Recovery


Oct 22, 2020
Xiaoxiao Li, Yangsibo Huang, Binghui Peng, Zhao Song, Kai Li


  Access Paper or Ask Questions

TextHide: Tackling Data Privacy in Language Understanding Tasks


Oct 12, 2020
Yangsibo Huang, Zhao Song, Danqi Chen, Kai Li, Sanjeev Arora

* Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

InstaHide: Instance-hiding Schemes for Private Distributed Learning


Oct 06, 2020
Yangsibo Huang, Zhao Song, Kai Li, Sanjeev Arora

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Light Field View Synthesis via Aperture Flow and Propagation Confidence Map


Sep 07, 2020
Nan Meng, Kai Li, Jianzhuang Liu, Edmund Y. Lam


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Document Object Detection: Benchmark Suite and Method


Mar 30, 2020
Kai Li, Curtis Wigington, Chris Tensmeyer, Handong Zhao, Nikolaos Barmpalios, Vlad I. Morariu, Varun Manjunatha, Tong Sun, Yun Fu

* To appear in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Feature Hallucination Networks for Few-Shot Learning


Mar 30, 2020
Kai Li, Yulun Zhang, Kunpeng Li, Yun Fu

* To appear in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy-preserving Learning via Deep Net Pruning


Mar 04, 2020
Yangsibo Huang, Yushan Su, Sachin Ravi, Zhao Song, Sanjeev Arora, Kai Li


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Zero-Shot Learning: A Conditional Visual Classification Perspective


Sep 13, 2019
Kai Li, Martin Renqiang Min, Yun Fu

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Semantic Reasoning for Image-Text Matching


Sep 06, 2019
Kunpeng Li, Yulun Zhang, Kai Li, Yuanyuan Li, Yun Fu

* Accepted to ICCV 2019 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

On-board Deep Q-Network for UAV-assisted Online Power Transfer and Data Collection


Jun 04, 2019
Kai Li, Wei Ni, Eduardo Tovar

* 32 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions