Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
L2E: Learning to Exploit Your Opponent

Feb 18, 2021
Zhe Wu, Kai Li, Enmin Zhao, Hang Xu, Meng Zhang, Haobo Fu, Bo An, Junliang Xing


  Access Paper or Ask Questions

VINS: Visual Search for Mobile User Interface Design

Feb 10, 2021
Sara Bunian, Kai Li, Chaima Jemmali, Casper Harteveld, Yun Fu, Magy Seif El-Nasr


  Access Paper or Ask Questions

Bridge the Vision Gap from Field to Command: A Deep Learning Network Enhancing Illumination and Details

Jan 20, 2021
Zhuqing Jiang, Chang Liu, Ya'nan Wang, Kai Li, Aidong Men, Haiying Wang, Haiyong Luo


  Access Paper or Ask Questions

Shed Various Lights on a Low-Light Image: Multi-Level Enhancement Guided by Arbitrary References

Jan 04, 2021
Ya'nan Wang, Zhuqing Jiang, Chang Liu, Kai Li, Aidong Men, Haiying Wang


  Access Paper or Ask Questions

OpenHoldem: An Open Toolkit for Large-Scale Imperfect-Information Game Research

Dec 19, 2020
Kai Li, Hang Xu, Meng Zhang, Enmin Zhao, Zhe Wu, Junliang Xing, Kaiqi Huang


  Access Paper or Ask Questions

DSAM: A Distance Shrinking with Angular Marginalizing Loss for High Performance Vehicle Re-identificatio

Nov 25, 2020
Jiangtao Kong, Yu Cheng, Benjia Zhou, Kai Li, Junliang Xing


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline

Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond the Deep Metric Learning: Enhance the Cross-Modal Matching with Adversarial Discriminative Domain Regularization

Oct 27, 2020
Li Ren, Kai Li, LiQiang Wang, Kien Hua

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MixCon: Adjusting the Separability of Data Representations for Harder Data Recovery

Oct 22, 2020
Xiaoxiao Li, Yangsibo Huang, Binghui Peng, Zhao Song, Kai Li


  Access Paper or Ask Questions

TextHide: Tackling Data Privacy in Language Understanding Tasks

Oct 12, 2020
Yangsibo Huang, Zhao Song, Danqi Chen, Kai Li, Sanjeev Arora

* Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

InstaHide: Instance-hiding Schemes for Private Distributed Learning

Oct 06, 2020
Yangsibo Huang, Zhao Song, Kai Li, Sanjeev Arora

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Light Field View Synthesis via Aperture Flow and Propagation Confidence Map

Sep 07, 2020
Nan Meng, Kai Li, Jianzhuang Liu, Edmund Y. Lam


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Document Object Detection: Benchmark Suite and Method

Mar 30, 2020
Kai Li, Curtis Wigington, Chris Tensmeyer, Handong Zhao, Nikolaos Barmpalios, Vlad I. Morariu, Varun Manjunatha, Tong Sun, Yun Fu

* To appear in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Feature Hallucination Networks for Few-Shot Learning

Mar 30, 2020
Kai Li, Yulun Zhang, Kunpeng Li, Yun Fu

* To appear in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy-preserving Learning via Deep Net Pruning

Mar 04, 2020
Yangsibo Huang, Yushan Su, Sachin Ravi, Zhao Song, Sanjeev Arora, Kai Li


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Zero-Shot Learning: A Conditional Visual Classification Perspective

Sep 13, 2019
Kai Li, Martin Renqiang Min, Yun Fu

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Semantic Reasoning for Image-Text Matching

Sep 06, 2019
Kunpeng Li, Yulun Zhang, Kai Li, Yuanyuan Li, Yun Fu

* Accepted to ICCV 2019 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

On-board Deep Q-Network for UAV-assisted Online Power Transfer and Data Collection

Jun 04, 2019
Kai Li, Wei Ni, Eduardo Tovar

* 32 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Patient-Specific Effects of Medication Using Latent Force Models with Gaussian Processes

Jun 01, 2019
Li-Fang Cheng, Bianca Dumitrascu, Michael Zhang, Corey Chivers, Michael Draugelis, Kai Li, Barbara E. Engelhardt


  Access Paper or Ask Questions

FeatherNets: Convolutional Neural Networks as Light as Feather for Face Anti-spoofing

Apr 22, 2019
Peng Zhang, Fuhao Zou, Zhiwen Wu, Nengli Dai, Skarpness Mark, Michael Fu, Juan Zhao, Kai Li

* 10 pages;6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Residual Non-local Attention Networks for Image Restoration

Mar 24, 2019
Yulun Zhang, Kunpeng Li, Kai Li, Bineng Zhong, Yun Fu

* To appear in ICLR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

PZnet: Efficient 3D ConvNet Inference on Manycore CPUs

Mar 18, 2019
Sergiy Popovych, Davit Buniatyan, Aleksandar Zlateski, Kai Li, H. Sebastian Seung


  Access Paper or Ask Questions

Fast 3D Line Segment Detection From Unorganized Point Cloud

Jan 08, 2019
Xiaohu Lu, Yahui Liu, Kai Li

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Support Neighbor Loss for Person Re-Identification

Aug 18, 2018
Kai Li, Zhengming Ding, Kunpeng Li, Yulun Zhang, Yun Fu

* Accepted by ACM Multimedia (ACM MM) 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Payoff Control in the Iterated Prisoner's Dilemma

Jul 17, 2018
Dong Hao, Kai Li, Tao Zhou

* Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence. Main track. Pages 296-302. 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Image Super-Resolution Using Very Deep Residual Channel Attention Networks

Jul 12, 2018
Yulun Zhang, Kunpeng Li, Kai Li, Lichen Wang, Bineng Zhong, Yun Fu

* To appear in ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Sparse Multi-Output Gaussian Processes for Medical Time Series Prediction

Jun 21, 2018
Li-Fang Cheng, Gregory Darnell, Bianca Dumitrascu, Corey Chivers, Michael E Draugelis, Kai Li, Barbara E Engelhardt

* Add new results and appendices 

  Access Paper or Ask Questions