Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaodan Liang

Wav-BERT: Cooperative Acoustic and Linguistic Representation Learning for Low-Resource Speech Recognition


Oct 09, 2021
Guolin Zheng, Yubei Xiao, Ke Gong, Pan Zhou, Xiaodan Liang, Liang Lin


  Access Paper or Ask Questions

DS-Net++: Dynamic Weight Slicing for Efficient Inference in CNNs and Transformers


Sep 21, 2021
Changlin Li, Guangrun Wang, Bing Wang, Xiaodan Liang, Zhihui Li, Xiaojun Chang

* Extension of the CVPR 2021 oral paper (https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/html/Li_Dynamic_Slimmable_Network_CVPR_2021_paper.html

  Access Paper or Ask Questions

EfficientBERT: Progressively Searching Multilayer Perceptron via Warm-up Knowledge Distillation


Sep 16, 2021
Chenhe Dong, Guangrun Wang, Hang Xu, Jiefeng Peng, Xiaozhe Ren, Xiaodan Liang

* Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Voxel Transformer for 3D Object Detection


Sep 13, 2021
Jiageng Mao, Yujing Xue, Minzhe Niu, Haoyue Bai, Jiashi Feng, Xiaodan Liang, Hang Xu, Chunjing Xu

* To appear at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

M5Product: A Multi-modal Pretraining Benchmark for E-commercial Product Downstream Tasks


Sep 09, 2021
Xiao Dong, Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Yunchao Wei, Xiaoyong Wei, Minlong Lu, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

Pyramid R-CNN: Towards Better Performance and Adaptability for 3D Object Detection


Sep 06, 2021
Jiageng Mao, Minzhe Niu, Haoyue Bai, Xiaodan Liang, Hang Xu, Chunjing Xu

* To appear at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pi-NAS: Improving Neural Architecture Search by Reducing Supernet Training Consistency Shift


Aug 22, 2021
Jiefeng Peng, Jiqi Zhang, Changlin Li, Guangrun Wang, Xiaodan Liang, Liang Lin

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Medical-VLBERT: Medical Visual Language BERT for COVID-19 CT Report Generation With Alternate Learning


Aug 18, 2021
Guangyi Liu, Yinghong Liao, Fuyu Wang, Bin Zhang, Lu Zhang, Xiaodan Liang, Xiang Wan, Shaolin Li, Zhen Li, Shuixing Zhang, Shuguang Cui

* Accepted by IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

  Access Paper or Ask Questions

M3D-VTON: A Monocular-to-3D Virtual Try-On Network


Aug 11, 2021
Fuwei Zhao, Zhenyu Xie, Michael Kampffmeyer, Haoye Dong, Songfang Han, Tianxiang Zheng, Tao Zhang, Xiaodan Liang

* Accepted at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Product1M: Towards Weakly Supervised Instance-Level Product Retrieval via Cross-modal Pretraining


Aug 09, 2021
Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Xiao Dong, Yunchao Wei, Minlong Lu, Yichi Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

NASOA: Towards Faster Task-oriented Online Fine-tuning with a Zoo of Models


Aug 07, 2021
Hang Xu, Ning Kang, Gengwei Zhang, Chuanlong Xie, Xiaodan Liang, Zhenguo Li

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

WAS-VTON: Warping Architecture Search for Virtual Try-on Network


Aug 01, 2021
Zhenyu Xie, Xujie Zhang, Fuwei Zhao, Haoye Dong, Michael C. Kampffmeyer, Haonan Yan, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation


Jul 23, 2021
Bingqian Lin, Yi Zhu, Yanxin Long, Xiaodan Liang, Qixiang Ye, Liang Lin

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021 
* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Don't Take It Literally: An Edit-Invariant Sequence Loss for Text Generation


Jul 23, 2021
Guangyi Liu, Zichao Yang, Tianhua Tao, Xiaodan Liang, Zhen Li, Bowen Zhou, Shuguang Cui, Zhiting Hu

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AutoBERT-Zero: Evolving BERT Backbone from Scratch


Jul 15, 2021
Jiahui Gao, Hang Xu, Han shi, Xiaozhe Ren, Philip L. H. Yu, Xiaodan Liang, Xin Jiang, Zhenguo Li

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Embodied Vision Navigation: A Survey


Jul 07, 2021
Fengda Zhu, Yi Zhu, Xiaodan Liang, Xiaojun Chang

* 21 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Neural-Symbolic Solver for Math Word Problems with Auxiliary Tasks


Jul 03, 2021
Jinghui Qin, Xiaodan Liang, Yining Hong, Jianheng Tang, Liang Lin

* ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SODA10M: Towards Large-Scale Object Detection Benchmark for Autonomous Driving


Jun 22, 2021
Jianhua Han, Xiwen Liang, Hang Xu, Kai Chen, Lanqing Hong, Chaoqiang Ye, Wei Zhang, Zhenguo Li, Xiaodan Liang, Chunjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

One Million Scenes for Autonomous Driving: ONCE Dataset


Jun 21, 2021
Jiageng Mao, Minzhe Niu, Chenhan Jiang, Hanxue Liang, Xiaodan Liang, Yamin Li, Chaoqiang Ye, Wei Zhang, Zhenguo Li, Jie Yu, Hang Xu, Chunjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

Prototypical Graph Contrastive Learning


Jun 17, 2021
Shuai Lin, Pan Zhou, Zi-Yuan Hu, Shuojia Wang, Ruihui Zhao, Yefeng Zheng, Liang Lin, Eric Xing, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

Vision-Language Navigation with Random Environmental Mixup


Jun 15, 2021
Chong Liu, Fengda Zhu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang, Yi-Dong Shen


  Access Paper or Ask Questions

GeoQA: A Geometric Question Answering Benchmark Towards Multimodal Numerical Reasoning


Jun 08, 2021
Jiaqi Chen, Jianheng Tang, Jinghui Qin, Xiaodan Liang, Lingbo Liu, Eric P. Xing, Liang Lin

* Accepted to Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Inter-GPS: Interpretable Geometry Problem Solving with Formal Language and Symbolic Reasoning


Jun 01, 2021
Pan Lu, Ran Gong, Shibiao Jiang, Liang Qiu, Siyuan Huang, Xiaodan Liang, Song-Chun Zhu

* Accepted to ACL 2021, 13 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Quantifiable Dialogue Coherence Evaluation


Jun 01, 2021
Zheng Ye, Liucun Lu, Lishan Huang, Liang Lin, Xiaodan Liang

* Long paper; ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions