Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hang Xu

FILIP: Fine-grained Interactive Language-Image Pre-Training


Nov 09, 2021
Lewei Yao, Runhui Huang, Lu Hou, Guansong Lu, Minzhe Niu, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Xin Jiang, Chunjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

SOFT: Softmax-free Transformer with Linear Complexity


Oct 29, 2021
Jiachen Lu, Jinghan Yao, Junge Zhang, Xiatian Zhu, Hang Xu, Weiguo Gao, Chunjing Xu, Tao Xiang, Li Zhang

* NeurIPS 2021 Spotlight. Project page at https://fudan-zvg.github.io/SOFT/ 

  Access Paper or Ask Questions

EfficientBERT: Progressively Searching Multilayer Perceptron via Warm-up Knowledge Distillation


Sep 16, 2021
Chenhe Dong, Guangrun Wang, Hang Xu, Jiefeng Peng, Xiaozhe Ren, Xiaodan Liang

* Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Voxel Transformer for 3D Object Detection


Sep 13, 2021
Jiageng Mao, Yujing Xue, Minzhe Niu, Haoyue Bai, Jiashi Feng, Xiaodan Liang, Hang Xu, Chunjing Xu

* To appear at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid R-CNN: Towards Better Performance and Adaptability for 3D Object Detection


Sep 06, 2021
Jiageng Mao, Minzhe Niu, Haoyue Bai, Xiaodan Liang, Hang Xu, Chunjing Xu

* To appear at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Robustness for Unsupervised Domain Adaptation


Sep 02, 2021
Muhammad Awais, Fengwei Zhou, Hang Xu, Lanqing Hong, Ping Luo, Sung-Ho Bae, Zhenguo Li

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MultiSiam: Self-supervised Multi-instance Siamese Representation Learning for Autonomous Driving


Aug 27, 2021
Kai Chen, Lanqing Hong, Hang Xu, Zhenguo Li, Dit-Yan Yeung

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

G-DetKD: Towards General Distillation Framework for Object Detectors via Contrastive and Semantic-guided Feature Imitation


Aug 20, 2021
Lewei Yao, Renjie Pi, Hang Xu, Wei Zhang, Zhenguo Li, Tong Zhang

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unbiased IoU for Spherical Image Object Detection


Aug 18, 2021
Qiang Zhao, Bin Chen, Hang Xu, Yike Ma, Xiaodong Li, Bailan Feng, Chenggang Yan, Feng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Product1M: Towards Weakly Supervised Instance-Level Product Retrieval via Cross-modal Pretraining


Aug 09, 2021
Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Xiao Dong, Yunchao Wei, Minlong Lu, Yichi Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

NASOA: Towards Faster Task-oriented Online Fine-tuning with a Zoo of Models


Aug 07, 2021
Hang Xu, Ning Kang, Gengwei Zhang, Chuanlong Xie, Xiaodan Liang, Zhenguo Li

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AutoBERT-Zero: Evolving BERT Backbone from Scratch


Jul 15, 2021
Jiahui Gao, Hang Xu, Han shi, Xiaozhe Ren, Philip L. H. Yu, Xiaodan Liang, Xin Jiang, Zhenguo Li

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SODA10M: Towards Large-Scale Object Detection Benchmark for Autonomous Driving


Jun 22, 2021
Jianhua Han, Xiwen Liang, Hang Xu, Kai Chen, Lanqing Hong, Chaoqiang Ye, Wei Zhang, Zhenguo Li, Xiaodan Liang, Chunjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

One Million Scenes for Autonomous Driving: ONCE Dataset


Jun 21, 2021
Jiageng Mao, Minzhe Niu, Chenhan Jiang, Hanxue Liang, Xiaodan Liang, Yamin Li, Chaoqiang Ye, Wei Zhang, Zhenguo Li, Jie Yu, Hang Xu, Chunjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

Joint-DetNAS: Upgrade Your Detector with NAS, Pruning and Dynamic Distillation


May 27, 2021
Lewei Yao, Renjie Pi, Hang Xu, Wei Zhang, Zhenguo Li, Tong Zhang

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TransNAS-Bench-101: Improving Transferability and Generalizability of Cross-Task Neural Architecture Search


May 25, 2021
Yawen Duan, Xin Chen, Hang Xu, Zewei Chen, Xiaodan Liang, Tong Zhang, Zhenguo Li

* Published at CVPR 2021. 8 pages main paper, 13 pages in total 

  Access Paper or Ask Questions

BWCP: Probabilistic Learning-to-Prune Channels for ConvNets via Batch Whitening


May 13, 2021
Wenqi Shao, Hang Yu, Zhaoyang Zhang, Hang Xu, Zhenguo Li, Ping Luo

* 19 pages, 7 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Effective Sparsification of Neural Networks with Global Sparsity Constraint


May 03, 2021
Xiao Zhou, Weizhong Zhang, Hang Xu, Tong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Pretraining for Object Detection by Patch Reidentification


Mar 08, 2021
Jian Ding, Enze Xie, Hang Xu, Chenhan Jiang, Zhenguo Li, Ping Luo, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

SparseBERT: Rethinking the Importance Analysis in Self-attention


Feb 25, 2021
Han Shi, Jiahui Gao, Xiaozhe Ren, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, James T. Kwok


  Access Paper or Ask Questions

Segmenting Transparent Object in the Wild with Transformer


Feb 23, 2021
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Peize Sun, Hang Xu, Ding Liang, Ping Luo

* Tech. Report 

  Access Paper or Ask Questions

L2E: Learning to Exploit Your Opponent


Feb 18, 2021
Zhe Wu, Kai Li, Enmin Zhao, Hang Xu, Meng Zhang, Haobo Fu, Bo An, Junliang Xing


  Access Paper or Ask Questions

DetCo: Unsupervised Contrastive Learning for Object Detection


Feb 09, 2021
Enze Xie, Jian Ding, Wenhai Wang, Xiaohang Zhan, Hang Xu, Zhenguo Li, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Loss Function Discovery for Object Detection via Convergence-Simulation Driven Search


Feb 09, 2021
Peidong Liu, Gengwei Zhang, Bochao Wang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Yong Jiang, Zhenguo Li

* Accepted by ICLR2021 Poster 

  Access Paper or Ask Questions

DeepReduce: A Sparse-tensor Communication Framework for Distributed Deep Learning


Feb 05, 2021
Kelly Kostopoulou, Hang Xu, Aritra Dutta, Xin Li, Alexandros Ntoulas, Panos Kalnis


  Access Paper or Ask Questions

Trans2Seg: Transparent Object Segmentation with Transformer


Jan 23, 2021
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Peize Sun, Hang Xu, Ding Liang, Ping Luo

* Tech. Report 

  Access Paper or Ask Questions