Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hang Xu

Unsupervised Pretraining for Object Detection by Patch Reidentification


Mar 08, 2021
Jian Ding, Enze Xie, Hang Xu, Chenhan Jiang, Zhenguo Li, Ping Luo, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

SparseBERT: Rethinking the Importance Analysis in Self-attention


Feb 25, 2021
Han Shi, Jiahui Gao, Xiaozhe Ren, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, James T. Kwok


  Access Paper or Ask Questions

Segmenting Transparent Object in the Wild with Transformer


Feb 23, 2021
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Peize Sun, Hang Xu, Ding Liang, Ping Luo

* Tech. Report 

  Access Paper or Ask Questions

L2E: Learning to Exploit Your Opponent


Feb 18, 2021
Zhe Wu, Kai Li, Enmin Zhao, Hang Xu, Meng Zhang, Haobo Fu, Bo An, Junliang Xing


  Access Paper or Ask Questions

DetCo: Unsupervised Contrastive Learning for Object Detection


Feb 09, 2021
Enze Xie, Jian Ding, Wenhai Wang, Xiaohang Zhan, Hang Xu, Zhenguo Li, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Loss Function Discovery for Object Detection via Convergence-Simulation Driven Search


Feb 09, 2021
Peidong Liu, Gengwei Zhang, Bochao Wang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Yong Jiang, Zhenguo Li

* Accepted by ICLR2021 Poster 

  Access Paper or Ask Questions

DeepReduce: A Sparse-tensor Communication Framework for Distributed Deep Learning


Feb 05, 2021
Kelly Kostopoulou, Hang Xu, Aritra Dutta, Xin Li, Alexandros Ntoulas, Panos Kalnis


  Access Paper or Ask Questions

Trans2Seg: Transparent Object Segmentation with Transformer


Jan 23, 2021
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Peize Sun, Hang Xu, Ding Liang, Ping Luo

* Tech. Report 

  Access Paper or Ask Questions

OpenHoldem: An Open Toolkit for Large-Scale Imperfect-Information Game Research


Dec 19, 2020
Kai Li, Hang Xu, Meng Zhang, Enmin Zhao, Zhe Wu, Junliang Xing, Kaiqi Huang


  Access Paper or Ask Questions

Ada-Segment: Automated Multi-loss Adaptation for Panoptic Segmentation


Dec 07, 2020
Gengwei Zhang, Yiming Gao, Hang Xu, Hao Zhang, Zhenguo Li, Xiaodan Liang

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

VEGA: Towards an End-to-End Configurable AutoML Pipeline


Nov 05, 2020
Bochao Wang, Hang Xu, Jiajin Zhang, Chen Chen, Xiaozhi Fang, Ning Kang, Lanqing Hong, Wei Zhang, Yong Li, Zhicheng Liu, Zhenguo Li, Wenzhi Liu, Tong Zhang

* AutoML pipeline. Code is open-sourced at https://github.com/huawei-noah/vega 

  Access Paper or Ask Questions

Auto-Panoptic: Cooperative Multi-Component Architecture Search for Panoptic Segmentation


Oct 30, 2020
Yangxin Wu, Gengwei Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Liang Lin

* NeurIPS2020 

  Access Paper or Ask Questions

Driver Anomaly Detection: A Dataset and Contrastive Learning Approach


Sep 30, 2020
Okan Köpüklü, Jiapeng Zheng, Hang Xu, Gerhard Rigoll


  Access Paper or Ask Questions

CurveLane-NAS: Unifying Lane-Sensitive Architecture Search and Adaptive Point Blending


Jul 23, 2020
Hang Xu, Shaoju Wang, Xinyue Cai, Wei Zhang, Xiaodan Liang, Zhenguo Li

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

CATCH: Context-based Meta Reinforcement Learning for Transferrable Architecture Search


Jul 22, 2020
Xin Chen, Yawen Duan, Zewei Chen, Hang Xu, Zihao Chen, Xiaodan Liang, Tong Zhang, Zhenguo Li

* Published at ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

AABO: Adaptive Anchor Box Optimization for Object Detection via Bayesian Sub-sampling


Jul 18, 2020
Wenshuo Ma, Tingzhong Tian, Hang Xu, Yimin Huang, Zhenguo Li

* Accepted by ECCV 2020 (spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

JGR-P2O: Joint Graph Reasoning based Pixel-to-Offset Prediction Network for 3D Hand Pose Estimation from a Single Depth Image


Jul 10, 2020
Linpu Fang, Xingyan Liu, Li Liu, Hang Xu, Wenxiong Kang

* Accepted by ECCV2020 as a Spotlight paper 

  Access Paper or Ask Questions

ElixirNet: Relation-aware Network Architecture Adaptation for Medical Lesion Detection


Mar 03, 2020
Chenhan Jiang, Shaoju Wang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Nong Xiao

* 7 pages, 5 figure, AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

EHSOD: CAM-Guided End-to-end Hybrid-Supervised Object Detection with Cascade Refinement


Feb 18, 2020
Linpu Fang, Hang Xu, Zhili Liu, Sarah Parisot, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI20 

  Access Paper or Ask Questions

Universal-RCNN: Universal Object Detector via Transferable Graph R-CNN


Feb 18, 2020
Hang Xu, Linpu Fang, Xiaodan Liang, Wenxiong Kang, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI20 

  Access Paper or Ask Questions

SM-NAS: Structural-to-Modular Neural Architecture Search for Object Detection


Nov 30, 2019
Lewei Yao, Hang Xu, Wei Zhang, Xiaodan Liang, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-objective Neural Architecture Search via Predictive Network Performance Optimization


Nov 21, 2019
Han Shi, Renjie Pi, Hang Xu, Zhenguo Li, James T. Kwok, Tong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results


Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Paper or Ask Questions

MANAS: Multi-Agent Neural Architecture Search


Sep 05, 2019
Fabio Maria Carlucci, Pedro M Esperança, Marco Singh, Victor Gabillon, Antoine Yang, Hang Xu, Zewei Chen, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions