ElixirNet: Relation-aware Network Architecture Adaptation for Medical Lesion Detection

Mar 03, 2020
Chenhan Jiang, Shaoju Wang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Nong Xiao

* 7 pages, 5 figure, AAAI2020 

  Access Model/Code and Paper
EHSOD: CAM-Guided End-to-end Hybrid-Supervised Object Detection with Cascade Refinement

Feb 18, 2020
Linpu Fang, Hang Xu, Zhili Liu, Sarah Parisot, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI20 

  Access Model/Code and Paper
Universal-RCNN: Universal Object Detector via Transferable Graph R-CNN

Feb 18, 2020
Hang Xu, Linpu Fang, Xiaodan Liang, Wenxiong Kang, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI20 

  Access Model/Code and Paper
SM-NAS: Structural-to-Modular Neural Architecture Search for Object Detection

Nov 30, 2019
Lewei Yao, Hang Xu, Wei Zhang, Xiaodan Liang, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
Multi-objective Neural Architecture Search via Predictive Network Performance Optimization

Nov 21, 2019
Han Shi, Renjie Pi, Hang Xu, Zhenguo Li, James T. Kwok, Tong Zhang


  Access Model/Code and Paper
AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results

Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Model/Code and Paper
MANAS: Multi-Agent Neural Architecture Search

Sep 05, 2019
Fabio Maria Carlucci, Pedro M Esperança, Marco Singh, Victor Gabillon, Antoine Yang, Hang Xu, Zewei Chen, Jun Wang


  Access Model/Code and Paper
Hybrid Knowledge Routed Modules for Large-scale Object Detection

Oct 30, 2018
Chenhan Jiang, Hang Xu, Xiangdan Liang, Liang Lin

* 9 pages, 5 figures 

  Access Model/Code and Paper