Alert button
Picture for Hang Xu

Hang Xu

Alert button

GS-CLIP: Gaussian Splatting for Contrastive Language-Image-3D Pretraining from Real-World Data

Feb 13, 2024
Haoyuan Li, Yanpeng Zhou, Yihan Zeng, Hang Xu, Xiaodan Liang

Viaarxiv icon

Translating Images to Road Network:A Non-Autoregressive Sequence-to-Sequence Approach

Feb 13, 2024
Jiachen Lu, Renyuan Peng, Xinyue Cai, Hang Xu, Hongyang Li, Feng Wen, Wei Zhang, Li Zhang

Viaarxiv icon

Task-customized Masked AutoEncoder via Mixture of Cluster-conditional Experts

Feb 08, 2024
Zhili Liu, Kai Chen, Jianhua Han, Lanqing Hong, Hang Xu, Zhenguo Li, James T. Kwok

Viaarxiv icon

LaneGraph2Seq: Lane Topology Extraction with Language Model via Vertex-Edge Encoding and Connectivity Enhancement

Jan 31, 2024
Renyuan Peng, Xinyue Cai, Hang Xu, Jiachen Lu, Feng Wen, Wei Zhang, Li Zhang

Viaarxiv icon

Holistic Autonomous Driving Understanding by Bird's-Eye-View Injected Multi-Modal Large Models

Jan 02, 2024
Xinpeng Ding, Jinahua Han, Hang Xu, Xiaodan Liang, Wei Zhang, Xiaomeng Li

Viaarxiv icon

PanGu-Draw: Advancing Resource-Efficient Text-to-Image Synthesis with Time-Decoupled Training and Reusable Coop-Diffusion

Dec 29, 2023
Guansong Lu, Yuanfan Guo, Jianhua Han, Minzhe Niu, Yihan Zeng, Songcen Xu, Zeyi Huang, Zhao Zhong, Wei Zhang, Hang Xu

Viaarxiv icon

Rotational Augmented Noise2Inverse for Low-dose Computed Tomography Reconstruction

Dec 19, 2023
Hang Xu, Alessandro Perelli

Viaarxiv icon

Mixture of Cluster-conditional LoRA Experts for Vision-language Instruction Tuning

Dec 19, 2023
Yunhao Gou, Zhili Liu, Kai Chen, Lanqing Hong, Hang Xu, Aoxue Li, Dit-Yan Yeung, James T. Kwok, Yu Zhang

Viaarxiv icon

G-LLaVA: Solving Geometric Problem with Multi-Modal Large Language Model

Dec 18, 2023
Jiahui Gao, Renjie Pi, Jipeng Zhang, Jiacheng Ye, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Lanqing Hong, Jianhua Han, Hang Xu, Zhenguo Li, Lingpeng Kong

Viaarxiv icon

DreamControl: Control-Based Text-to-3D Generation with 3D Self-Prior

Dec 11, 2023
Tianyu Huang, Yihan Zeng, Zhilu Zhang, Wan Xu, Hang Xu, Songcen Xu, Rynson W. H. Lau, Wangmeng Zuo

Viaarxiv icon