Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Zhou

Improving Transferability of Adversarial Patches on Face Recognition with Generative Models


Jun 29, 2021
Zihao Xiao, Xianfeng Gao, Chilin Fu, Yinpeng Dong, Wei Gao, Xiaolu Zhang, Jun Zhou, Jun Zhu

* Accpeted by CVPR 2021. Based on the camera ready version, some typos are fixed 

  Access Paper or Ask Questions

A Bi-Level Framework for Learning to Solve Combinatorial Optimization on Graphs


Jun 09, 2021
Runzhong Wang, Zhigang Hua, Gan Liu, Jiayi Zhang, Junchi Yan, Feng Qi, Shuang Yang, Jun Zhou, Xiaokang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Improvement of Normal Estimation for PointClouds via Simplifying Surface Fitting


Apr 21, 2021
Jun Zhou, Wei Jin, Mingjie Wang, Xiuping Liu, Zhiyang Li, Zhaobin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Normal Estimation for Point Cloud via Patch Stitching


Mar 31, 2021
Jun Zhou, Wei Jin, Mingjie Wang, Xiuping Liu, Zhiyang Li, Zhaobin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Goal-Oriented Gaze Estimation for Zero-Shot Learning


Mar 05, 2021
Yang Liu, Lei Zhou, Xiao Bai, Yifei Huang, Lin Gu, Jun Zhou, Tatsuya Harada

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Recommendation: Challenges, Progress, and Prospects


Mar 02, 2021
Feng Zhu, Yan Wang, Chaochao Chen, Jun Zhou, Longfei Li, Guanfeng Liu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

STNet: Scale Tree Network with Multi-level Auxiliator for Crowd Counting


Dec 18, 2020
Mingjie Wang, Hao Cai, Xianfeng Han, Jun Zhou, Minglun Gong


  Access Paper or Ask Questions

Towards Scalable and Privacy-Preserving Deep Neural Network via Algorithmic-Cryptographic Co-design


Dec 17, 2020
Chaochao Chen, Jun Zhou, Longfei Zheng, Yan Wang, Xiaolin Zheng, Bingzhe Wu, Cen Chen, Li Wang, Jianwei Yin

* 12 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.05198 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Interactive Attention Network for Fine-grained Feature Learning in CTR Prediction


Dec 13, 2020
Kai Zhang, Hao Qian, Qing Cui, Qi Liu, Longfei Li, Jun Zhou, Jianhui Ma, Enhong Chen

* 9 pages, 6 figures, WSDM2021, accepted 

  Access Paper or Ask Questions

SMDS-Net: Model Guided Spectral-Spatial Network for Hyperspectral Image Denoising


Dec 03, 2020
Fengchao Xiong, Jun Zhou, Jianfeng Lu, Yuntao Qian

* 11 Pages 

  Access Paper or Ask Questions

ASFGNN: Automated Separated-Federated Graph Neural Network


Nov 06, 2020
Longfei Zheng, Jun Zhou, Chaochao Chen, Bingzhe Wu, Li Wang, Benyu Zhang

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-layer Feature Aggregation for Deep Scene Parsing Models


Nov 04, 2020
Litao Yu, Yongsheng Gao, Jun Zhou, Jian Zhang, Qiang Wu


  Access Paper or Ask Questions

Parameter Efficient Deep Neural Networks with Bilinear Projections


Nov 03, 2020
Litao Yu, Yongsheng Gao, Jun Zhou, Jian Zhang

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System


Oct 15, 2020
Yuning Du, Chenxia Li, Ruoyu Guo, Xiaoting Yin, Weiwei Liu, Jun Zhou, Yifan Bai, Zilin Yu, Yehua Yang, Qingqing Dang, Haoshuang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Triplet Loss: Person Re-identification with Fine-grained Difference-aware Pairwise Loss


Sep 22, 2020
Cheng Yan, Guansong Pang, Xiao Bai, Jun Zhou, Lin Gu


  Access Paper or Ask Questions

Information Bottleneck Constrained Latent Bidirectional Embedding for Zero-Shot Learning


Sep 16, 2020
Yang Liu, Lei Zhou, Xiao Bai, Lin Gu, Tatsuya Harada, Jun Zhou

* 10 pages, 7 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

3DPVNet: Patch-level 3D Hough Voting Network for 6D Pose Estimation


Sep 15, 2020
Yuanpeng Liu, Jun Zhou, Yuqi Zhang, Chao Ding, Jun Wang

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Analysis of Information Leakage in Deep Transfer Learning


Sep 04, 2020
Cen Chen, Bingzhe Wu, Minghui Qiu, Li Wang, Jun Zhou

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Smoothing Graph Neural Networks


Sep 02, 2020
Lu Yu, Shichao Pei, Chuxu Zhang, Lizhong Ding, Jun Zhou, Longfei Li, Xiangliang Zhang

* 11 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Neural Network for Recommendation


Sep 02, 2020
Jinghan Shi, Houye Ji, Chuan Shi, Xiao Wang, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou

* 2020ICML Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

When Homomorphic Encryption Marries Secret Sharing: Secure Large-Scale Sparse Logistic Regression and Applications in Risk Control


Aug 20, 2020
Chaochao Chen, Jun Zhou, Li Wang, Xibin Wu, Wenjing Fang, Jin Tan, Lei Wang, Xiaoxi Ji, Alex Liu, Hao Wang, Cheng Hong


  Access Paper or Ask Questions

Bandit Samplers for Training Graph Neural Networks


Jun 11, 2020
Ziqi Liu, Zhengwei Wu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Shuang Yang, Le Song, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

Interlayer and Intralayer Scale Aggregation for Scale-invariant Crowd Counting


May 25, 2020
Mingjie Wang, Hao Cai, Jun Zhou, Minglun Gong


  Access Paper or Ask Questions

Privacy-Preserving Graph Neural Network for Node Classification


May 25, 2020
Jun Zhou, Chaochao Chen, Longfei Zheng, Xiaolin Zheng, Bingzhe Wu, Ziqi Liu, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid-Domain Framework for Secure Gradient Tree Boosting


May 18, 2020
Wenjing Fang, Chaochao Chen, Jin Tan, Chaofan Yu, Yufei Lu, Li Wang, Lei Wang, Jun Zhou, Alex X


  Access Paper or Ask Questions

Secret Sharing based Secure Regressions with Applications


Apr 10, 2020
Chaochao Chen, Liang Li, Wenjing Fang, Jun Zhou, Li Wang, Lei Wang, Shuang Yang, Alex Liu, Hao Wang


  Access Paper or Ask Questions

RNE: A Scalable Network Embedding for Billion-scale Recommendation


Apr 09, 2020
Jianbin Lin, Daixin Wang, Lu Guan, Yin Zhao, Binqiang Zhao, Jun Zhou, Xiaolong Li, Yuan Qi

* PAKDD 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Unpack Local Model Interpretation for GBDT


Apr 03, 2020
Wenjing Fang, Jun Zhou, Xiaolong Li, Kenny Q. Zhu

* 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions