Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
A Closer Look at Temporal Sentence Grounding in Videos: Datasets and Metrics

Jan 27, 2021
Yitian Yuan, Xiaohan Lan, Long Chen, Wei Liu, Xin Wang, Wenwu Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Class balanced underwater object detection dataset generated by class-wise style augmentation

Jan 20, 2021
Long Chen, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Structured Context Enhancement Network for Mouse Pose Estimation

Dec 01, 2020
Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Zhihua Liu, Fang Chen, Long Chen, Lei Tong, Zhile Yang, Haikuan Wang, Minrui Fei, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Single-Image Super-Resolution Network with Attentive Auxiliary Feature Learning

Nov 13, 2020
Xuehui Wang, Qing Wang, Yuzhi Zhao, Junchi Yan, Lei Fan, Long Chen

* Accepted by ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-View Adaptive Fusion Network for 3D Object Detection

Nov 02, 2020
Guojun Wang, Bin Tian, Yachen Zhang, Long Chen, Dongpu Cao, Jian Wu

* 11 pages,9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SWIPENET: Object detection in noisy underwater images

Oct 19, 2020
Long Chen, Feixiang Zhou, Shengke Wang, Junyu Dong, Ning Li, Haiping Ma, Xin Wang, Huiyu Zhou

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2005.11552 

  Access Paper or Ask Questions

Perceptual underwater image enhancement with deep learning and physical priors

Sep 26, 2020
Long Chen, Zheheng Jiang, Lei Tong, Zhihua Liu, Aite Zhao, Qianni Zhang, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Ref-NMS: Breaking Proposal Bottlenecks in Two-Stage Referring Expression Grounding

Sep 03, 2020
Long Chen, Wenbo Ma, Jun Xiao, Hanwang Zhang, Wei Liu, Shih-Fu Chang


  Access Paper or Ask Questions

Detection perceptual underwater image enhancement with deep learning and physical priors

Aug 21, 2020
Long Chen, Zheheng Jiang, Lei Tong, Zhihua Liu, Aite Zhao, Qianni Zhang, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Defining Digital Quadruplets in the Cyber-Physical-Social Space for Parallel Driving

Jul 26, 2020
Teng Liu, Yang Xing, Long Chen, Dongpu Cao, Fei-Yue Wang

* 10 pages, 11 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2007.10799 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation: A Survey

Jul 21, 2020
Zhihua Liu, Long Chen, Lei Tong, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Qianni Zhang, Caifeng Shan, Yinhai Wang, Xiangrong Zhang, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Digital Quadruplets for Cyber-Physical-Social Systems based Parallel Driving: From Concept to Applications

Jul 21, 2020
Teng Liu, Xing Yang, Hong Wang, Xiaolin Tang, Long Chen, Huilong Yu, Fei-Yue Wang

* 6 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Comparison of Different Methods for Time Sequence Prediction in Autonomous Vehicles

Jul 16, 2020
Teng Liu, Bin Tian, Yunfeng Ai, Long Chen, Fei Liu, Dongpu Cao

* 6 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CenterNet3D:An Anchor free Object Detector for Autonomous Driving

Jul 16, 2020
Guojun Wang, Bin Tian, Yunfeng Ai, Tong Xu, Long Chen, Dongpu Cao

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CANet: Context Aware Network for 3D Brain Tumor Segmentation

Jul 15, 2020
Zhihua Liu, Lei Tong, Long Chen, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Qianni Zhang, Yinhai Wang, Caifeng Shan, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Improving Pixel Embedding Learning through Intermediate Distance Regression Supervision for Instance Segmentation

Jul 13, 2020
Yuli Wu, Long Chen, Dorit Merhof

* ECCV 2020 Workshop: Computer Vision Problems in Plant Phenotyping (CVPPP 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

On Connections between Regularizations for Improving DNN Robustness

Jul 04, 2020
Yiwen Guo, Long Chen, Yurong Chen, Changshui Zhang

* Accepted by TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

A Benchmark dataset for both underwater image enhancement and underwater object detection

Jun 29, 2020
Long Chen, Lei Tong, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Zhenyang Li, Jialin Lv, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Underwater object detection using Invert Multi-Class Adaboost with deep learning

May 23, 2020
Long Chen, Zhihua Liu, Lei Tong, Zheheng Jiang, Shengke Wang, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Distinguish Confusing Law Articles for Legal Judgment Prediction

Apr 23, 2020
Nuo Xu, Pinghui Wang, Long Chen, Li Pan, Xiaoyan Wang, Junzhou Zhao

* This work has been accepted by the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

MixNet: Multi-modality Mix Network for Brain Segmentation

Apr 21, 2020
Long Chen, Dorit Merhof

* pp 267-376, MICCAI 2018 Brainlesion: Glioma, Multiple Sclerosis, Stroke and Traumatic Brain Injuries 
* BrainLes, MICCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Instance Segmentation of Biomedical Images with an Object-aware Embedding Learned with Local Constraints

Apr 21, 2020
Long Chen, Martin Strauch, Dorit Merhof

* vol 11764, pp 451-459, MICCAI 2019 
* MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A CNN Framenwork Based on Line Annotations for Detecting Nematodes in Microscopic Images

Apr 21, 2020
Long Chen, Martin Strauch, Matthias Daub, Xiaochen Jiang, Marcus Jansen, Hans-Georg Luigs, Susanne Schultz-Kuhlmann, Stefan Krüssel, Dorif Merhof

* ISBI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Image and Point Cloud Fusion in Autonomous Driving: A Review

Apr 10, 2020
Yaodong Cui, Ren Chen, Wenbo Chu, Long Chen, Daxin Tian, Dongpu Cao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Learning via Co-Attentive Sharing for Pedestrian Attribute Recognition

Apr 07, 2020
Haitian Zeng, Haizhou Ai, Zijie Zhuang, Long Chen

* 2020 IEEE International Conference on Multimedia & Expo 

  Access Paper or Ask Questions