Alert button
Picture for Haoyuan Li

Haoyuan Li

Alert button

Rationale-based Opinion Summarization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2024
Haoyuan Li, Snigdha Chaturvedi

Viaarxiv icon

Empowering Data Mesh with Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Haoyuan Li, Salman Toor

Viaarxiv icon

HyperLLaVA: Dynamic Visual and Language Expert Tuning for Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Wenqiao Zhang, Tianwei Lin, Jiang Liu, Fangxun Shu, Haoyuan Li, Lei Zhang, He Wanggui, Hao Zhou, Zheqi Lv, Hao Jiang, Juncheng Li, Siliang Tang, Yueting Zhuang

Figure 1 for HyperLLaVA: Dynamic Visual and Language Expert Tuning for Multimodal Large Language Models
Figure 2 for HyperLLaVA: Dynamic Visual and Language Expert Tuning for Multimodal Large Language Models
Figure 3 for HyperLLaVA: Dynamic Visual and Language Expert Tuning for Multimodal Large Language Models
Figure 4 for HyperLLaVA: Dynamic Visual and Language Expert Tuning for Multimodal Large Language Models
Viaarxiv icon

Learning Cross-view Visual Geo-localization without Ground Truth

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Haoyuan Li, Chang Xu, Wen Yang, Huai Yu, Gui-Song Xia

Figure 1 for Learning Cross-view Visual Geo-localization without Ground Truth
Figure 2 for Learning Cross-view Visual Geo-localization without Ground Truth
Figure 3 for Learning Cross-view Visual Geo-localization without Ground Truth
Figure 4 for Learning Cross-view Visual Geo-localization without Ground Truth
Viaarxiv icon

UDCR: Unsupervised Aortic DSA/CTA Rigid Registration Using Deep Reinforcement Learning and Overlap Degree Calculation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2024
Wentao Liu, Bowen Liang, Weijin Xu, Tong Tian, Qingsheng Lu, Xipeng Pan, Haoyuan Li, Siyu Tian, Huihua Yang, Ruisheng Su

Figure 1 for UDCR: Unsupervised Aortic DSA/CTA Rigid Registration Using Deep Reinforcement Learning and Overlap Degree Calculation
Figure 2 for UDCR: Unsupervised Aortic DSA/CTA Rigid Registration Using Deep Reinforcement Learning and Overlap Degree Calculation
Figure 3 for UDCR: Unsupervised Aortic DSA/CTA Rigid Registration Using Deep Reinforcement Learning and Overlap Degree Calculation
Figure 4 for UDCR: Unsupervised Aortic DSA/CTA Rigid Registration Using Deep Reinforcement Learning and Overlap Degree Calculation
Viaarxiv icon

GS-CLIP: Gaussian Splatting for Contrastive Language-Image-3D Pretraining from Real-World Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2024
Haoyuan Li, Yanpeng Zhou, Yihan Zeng, Hang Xu, Xiaodan Liang

Viaarxiv icon

Language Model is a Branch Predictor for Simultaneous Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Aoxiong Yin, Tianyun Zhong, Haoyuan Li, Siliang Tang, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

TrainerAgent: Customizable and Efficient Model Training through LLM-Powered Multi-Agent System

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2023
Haoyuan Li, Hao Jiang, Tianke Zhang, Zhelun Yu, Aoxiong Yin, Hao Cheng, Siming Fu, Yuhao Zhang, Wanggui He

Viaarxiv icon

A Nonlinear Method for time series forecasting using VMD-GARCH-LSTM model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2023
Zhengtao Gui, Haoyuan Li, Sijie Xu, Yu Chen

Figure 1 for A Nonlinear Method for time series forecasting using VMD-GARCH-LSTM model
Figure 2 for A Nonlinear Method for time series forecasting using VMD-GARCH-LSTM model
Figure 3 for A Nonlinear Method for time series forecasting using VMD-GARCH-LSTM model
Figure 4 for A Nonlinear Method for time series forecasting using VMD-GARCH-LSTM model
Viaarxiv icon