Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Jun Ma

Senior Member, IEEE

Grasping Detection Network with Uncertainty Estimation for Confidence-Driven Semi-Supervised Domain Adaptation

Aug 20, 2020
Haiyue Zhu, Yiting Li, Fengjun Bai, Wenjie Chen, Xiaocong Li, Jun Ma, Chek Sing Teo, Pey Yuen Tao, Wei Lin

* 6 pages, 7 figures, accepted in IROS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge

Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Multi-Objective Controller Optimization for a Magnetically-Levitated Nanopositioning System

Jul 06, 2020
Xiaocong Li, Haiyue Zhu, Jun Ma, Tat Joo Teo, Chek Sing Teo, Masayoshi Tomizuka, Tong Heng Lee

* 11 pages, 11 figures, to appear in IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 

  Access Paper or Ask Questions

A Fast Algorithm for Geodesic Active Contours with Applications to Medical Image Segmentation

Jul 01, 2020
Jun Ma, Dong Wang, Xiao-Ping Wang, Xiaoping Yang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types

Jun 24, 2020
Xin Luna Dong, Xiang He, Andrey Kan, Xian Li, Yan Liang, Jun Ma, Yifan Ethan Xu, Chenwei Zhang, Tong Zhao, Gabriel Blanco Saldana, Saurabh Deshpande, Alexandre Michetti Manduca, Jay Ren, Surender Pal Singh, Fan Xiao, Haw-Shiuan Chang, Giannis Karamanolakis, Yuning Mao, Yaqing Wang, Christos Faloutsos, Andrew McCallum, Jiawei Han

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Segmentation Loss Odyssey

May 27, 2020
Jun Ma

* Educational Materials (https://miccai-sb.github.io/materials/Ma2019.pdf

  Access Paper or Ask Questions

TXtract: Taxonomy-Aware Knowledge Extraction for Thousands of Product Categories

May 01, 2020
Giannis Karamanolakis, Jun Ma, Xin Luna Dong

* Accepted to ACL 2020 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient COVID-19 CT Annotation: A Benchmark for Lung and Infection Segmentation

Apr 27, 2020
Jun Ma, Yixin Wang, Xingle An, Cheng Ge, Ziqi Yu, Jianan Chen, Qiongjie Zhu, Guoqiang Dong, Jian He, Zhiqiang He, Ziwei Nie, Xiaoping Yang

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Neural Topical Expansion Framework for Unstructured Persona-oriented Dialogue Generation

Feb 06, 2020
Minghong Xu, Piji Li, Haoran Yang, Pengjie Ren, Zhaochun Ren, Zhumin Chen, Jun Ma

* Accepted by ECAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

The state of the art in kidney and kidney tumor segmentation in contrast-enhanced CT imaging: Results of the KiTS19 Challenge

Dec 02, 2019
Nicholas Heller, Fabian Isensee, Klaus H. Maier-Hein, Xiaoshuai Hou, Chunmei Xie, Fengyi Li, Yang Nan, Guangrui Mu, Zhiyong Lin, Miofei Han, Guang Yao, Yaozong Gao, Yao Zhang, Yixin Wang, Feng Hou, Jiawei Yang, Guangwei Xiong, Jiang Tian, Cheng Zhong, Jun Ma, Jack Rickman, Joshua Dean, Bethany Stai, Resha Tejpaul, Makinna Oestreich, Paul Blake, Heather Kaluzniak, Shaneabbas Raza, Joel Rosenberg, Keenan Moore, Edward Walczak, Zachary Rengel, Zach Edgerton, Ranveer Vasdev, Matthew Peterson, Sean McSweeney, Sarah Peterson, Arveen Kalapara, Niranjan Sathianathen, Christopher Weight, Nikolaos Papanikolopoulos

* 18 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

EmpGAN: Multi-resolution Interactive Empathetic Dialogue Generation

Nov 20, 2019
Qintong Li, Hongshen Chen, Zhaochun Ren, Zhumin Chen, Zhaopeng Tu, Jun Ma


  Access Paper or Ask Questions

From Personalization to Privatization: Meta Matrix Factorization for Private Rating Predictions

Oct 22, 2019
Yujie Lin, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Zhaochun Ren, Dongxiao Yu, Jun Ma, Maarten de Rijke, Xiuzhen Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Thinking Globally, Acting Locally: Distantly Supervised Global-to-Local Knowledge Selection for Background Based Conversation

Aug 26, 2019
Pengjie Ren, Zhumin Chen, Christof Monz, Jun Ma, Maarten de Rijke

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Outfit Recommendation with Co-supervision of Fashion Generation

Aug 24, 2019
Yujie Lin, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Zhaochun Ren, Jun Ma, Maarten de Rijke


  Access Paper or Ask Questions

RefNet: A Reference-aware Network for Background Based Conversation

Aug 18, 2019
Chuan Meng, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Christof Monz, Jun Ma, Maarten de Rijke

* 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LinkNBed: Multi-Graph Representation Learning with Entity Linkage

Jul 23, 2018
Rakshit Trivedi, Bunyamin Sisman, Jun Ma, Christos Faloutsos, Hongyuan Zha, Xin Luna Dong

* ACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Chemi-net: a graph convolutional network for accurate drug property prediction

Mar 21, 2018
Ke Liu, Xiangyan Sun, Lei Jia, Jun Ma, Haoming Xing, Junqiu Wu, Hua Gao, Yax Sun, Florian Boulnois, Jie Fan


  Access Paper or Ask Questions

Prediction of amino acid side chain conformation using a deep neural network

Jul 26, 2017
Ke Liu, Xiangyan Sun, Jun Ma, Zhenyu Zhou, Qilin Dong, Shengwen Peng, Junqiu Wu, Suocheng Tan, Günter Blobel, Jie Fan


  Access Paper or Ask Questions

Transfer Topic Modeling with Ease and Scalability

Jan 26, 2013
Jeon-Hyung Kang, Jun Ma, Yan Liu

* 2012 SIAM International Conference on Data Mining (SDM12) Pages: {564-575} 

  Access Paper or Ask Questions