Alert button
Picture for Shiyang Li

Shiyang Li

Alert button

Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models

Jul 31, 2023
Jun Yan, Vikas Yadav, Shiyang Li, Lichang Chen, Zheng Tang, Hai Wang, Vijay Srinivasan, Xiang Ren, Hongxia Jin

Figure 1 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Figure 2 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Figure 3 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Figure 4 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Viaarxiv icon

Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation

Jul 20, 2023
Shiyang Li, Jun Yan, Hai Wang, Zheng Tang, Xiang Ren, Vijay Srinivasan, Hongxia Jin

Figure 1 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Figure 2 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Figure 3 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Figure 4 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Viaarxiv icon

AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data

Jul 17, 2023
Lichang Chen, Shiyang Li, Jun Yan, Hai Wang, Kalpa Gunaratna, Vikas Yadav, Zheng Tang, Vijay Srinivasan, Tianyi Zhou, Heng Huang, Hongxia Jin

Figure 1 for AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data
Figure 2 for AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data
Figure 3 for AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data
Figure 4 for AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data
Viaarxiv icon

Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval

May 30, 2023
Shiyang Li, Yifan Gao, Haoming Jiang, Qingyu Yin, Zheng Li, Xifeng Yan, Chao Zhang, Bing Yin

Figure 1 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Figure 2 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Figure 3 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Figure 4 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Viaarxiv icon

Enhancing Small Medical Learners with Privacy-preserving Contextual Prompting

May 22, 2023
Xinlu Zhang, Shiyang Li, Xianjun Yang, Chenxin Tian, Yao Qin, Linda Ruth Petzold

Figure 1 for Enhancing Small Medical Learners with Privacy-preserving Contextual Prompting
Figure 2 for Enhancing Small Medical Learners with Privacy-preserving Contextual Prompting
Figure 3 for Enhancing Small Medical Learners with Privacy-preserving Contextual Prompting
Figure 4 for Enhancing Small Medical Learners with Privacy-preserving Contextual Prompting
Viaarxiv icon

Explanations from Large Language Models Make Small Reasoners Better

Oct 13, 2022
Shiyang Li, Jianshu Chen, Yelong Shen, Zhiyu Chen, Xinlu Zhang, Zekun Li, Hong Wang, Jing Qian, Baolin Peng, Yi Mao, Wenhu Chen, Xifeng Yan

Figure 1 for Explanations from Large Language Models Make Small Reasoners Better
Figure 2 for Explanations from Large Language Models Make Small Reasoners Better
Figure 3 for Explanations from Large Language Models Make Small Reasoners Better
Figure 4 for Explanations from Large Language Models Make Small Reasoners Better
Viaarxiv icon

Controllable Dialogue Simulation with In-Context Learning

Oct 09, 2022
Zekun Li, Wenhu Chen, Shiyang Li, Hong Wang, Jing Qian, Xifeng Yan

Figure 1 for Controllable Dialogue Simulation with In-Context Learning
Figure 2 for Controllable Dialogue Simulation with In-Context Learning
Figure 3 for Controllable Dialogue Simulation with In-Context Learning
Figure 4 for Controllable Dialogue Simulation with In-Context Learning
Viaarxiv icon

ConvFinQA: Exploring the Chain of Numerical Reasoning in Conversational Finance Question Answering

Oct 07, 2022
Zhiyu Chen, Shiyang Li, Charese Smiley, Zhiqiang Ma, Sameena Shah, William Yang Wang

Figure 1 for ConvFinQA: Exploring the Chain of Numerical Reasoning in Conversational Finance Question Answering
Figure 2 for ConvFinQA: Exploring the Chain of Numerical Reasoning in Conversational Finance Question Answering
Figure 3 for ConvFinQA: Exploring the Chain of Numerical Reasoning in Conversational Finance Question Answering
Figure 4 for ConvFinQA: Exploring the Chain of Numerical Reasoning in Conversational Finance Question Answering
Viaarxiv icon

Limitations of Language Models in Arithmetic and Symbolic Induction

Aug 09, 2022
Jing Qian, Hong Wang, Zekun Li, Shiyang Li, Xifeng Yan

Figure 1 for Limitations of Language Models in Arithmetic and Symbolic Induction
Figure 2 for Limitations of Language Models in Arithmetic and Symbolic Induction
Figure 3 for Limitations of Language Models in Arithmetic and Symbolic Induction
Figure 4 for Limitations of Language Models in Arithmetic and Symbolic Induction
Viaarxiv icon

Task-adaptive Pre-training and Self-training are Complementary for Natural Language Understanding

Sep 14, 2021
Shiyang Li, Semih Yavuz, Wenhu Chen, Xifeng Yan

Figure 1 for Task-adaptive Pre-training and Self-training are Complementary for Natural Language Understanding
Figure 2 for Task-adaptive Pre-training and Self-training are Complementary for Natural Language Understanding
Figure 3 for Task-adaptive Pre-training and Self-training are Complementary for Natural Language Understanding
Figure 4 for Task-adaptive Pre-training and Self-training are Complementary for Natural Language Understanding
Viaarxiv icon