Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Heng Huang

PSGR: Pixel-wise Sparse Graph Reasoning for COVID-19 Pneumonia Segmentation in CT Images


Aug 09, 2021
Haozhe Jia, Haoteng Tang, Guixiang Ma, Weidong Cai, Heng Huang, Liang Zhan, Yong Xia


  Access Paper or Ask Questions

Boundary-aware Graph Reasoning for Semantic Segmentation


Aug 09, 2021
Haoteng Tang, Haozhe Jia, Weidong Cai, Heng Huang, Yong Xia, Liang Zhan


  Access Paper or Ask Questions

Fedlearn-Algo: A flexible open-source privacy-preserving machine learning platform


Jul 30, 2021
Bo Liu, Chaowei Tan, Jiazhou Wang, Tao Zeng, Huasong Shan, Houpu Yao, Heng Huang, Peng Dai, Liefeng Bo, Yanqing Chen


  Access Paper or Ask Questions

Enhanced Bilevel Optimization via Bregman Distance


Jul 26, 2021
Feihu Huang, Heng Huang

* 15 pages, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

AdaGDA: Faster Adaptive Gradient Descent Ascent Methods for Minimax Optimization


Jul 01, 2021
Feihu Huang, Heng Huang

* 27 pages. Welcome to discuss. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2106.11396 

  Access Paper or Ask Questions

BiX-NAS: Searching Efficient Bi-directional Architecture for Medical Image Segmentation


Jul 01, 2021
Xinyi Wang, Tiange Xiang, Chaoyi Zhang, Yang Song, Dongnan Liu, Heng Huang, Weidong Cai

* MICCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

BiAdam: Fast Adaptive Bilevel Optimization Methods


Jun 30, 2021
Feihu Huang, Heng Huang

* 66 pages, 2 tables. We add the detailed proofs 

  Access Paper or Ask Questions

SUPER-ADAM: Faster and Universal Framework of Adaptive Gradients


Jun 30, 2021
Feihu Huang, Junyi Li, Heng Huang

* 18 pages, 5 figures. We add the detailed proofs and correct some typos 

  Access Paper or Ask Questions

Bregman Gradient Policy Optimization


Jun 23, 2021
Feihu Huang, Shangqian Gao, Heng Huang

* 18 pages, 3 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Compositional Federated Learning: Applications in Distributionally Robust Averaging and Meta Learning


Jun 21, 2021
Feihu Huang, Junyi Li, Heng Huang

* 21 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Sampling Policy for Faster Derivative Free Optimization


Apr 09, 2021
Zhou Zhai, Bin Gu, Heng Huang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1910.09464 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Data Augmentation for Object Detection via Differentiable Neural Rendering


Apr 05, 2021
Guanghan Ning, Guang Chen, Chaowei Tan, Si Luo, Liefeng Bo, Heng Huang

* 15 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Doubly Contrastive Deep Clustering


Mar 09, 2021
Zhiyuan Dang, Cheng Deng, Xu Yang, Heng Huang

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Secure Bilevel Asynchronous Vertical Federated Learning with Backward Updating


Mar 01, 2021
Qingsong Zhang, Bin Gu, Cheng Deng, Heng Huang

* Accepted by AAAI 2021, 46 pages, 7 figs 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Large-Scale Hyperparameters via Automated Learning Algorithm


Feb 17, 2021
Bin Gu, Guodong Liu, Yanfu Zhang, Xiang Geng, Heng Huang


  Access Paper or Ask Questions

A New Framework for Variance-Reduced Hamiltonian Monte Carlo


Feb 09, 2021
Zhengmian Hu, Feihu Huang, Heng Huang


  Access Paper or Ask Questions

Double Momentum SGD for Federated Learning


Feb 08, 2021
An Xu, Heng Huang


  Access Paper or Ask Questions

H2NF-Net for Brain Tumor Segmentation using Multimodal MR Imaging: 2nd Place Solution to BraTS Challenge 2020 Segmentation Task


Dec 30, 2020
Haozhe Jia, Weidong Cai, Heng Huang, Yong Xia

* Accepted by MICCAI BrainLesion Workshop 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CommPOOL: An Interpretable Graph Pooling Framework for Hierarchical Graph Representation Learning


Dec 10, 2020
Haoteng Tang, Guixiang Ma, Lifang He, Heng Huang, Liang Zhan


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Drift-Diffusion Model for Image Aesthetic Score Distribution Prediction


Oct 15, 2020
Xin Jin, Xiqiao Li, Heng Huang, Xiaodong Li, Xinghui Zhou

* 13 pages, 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Gradient Descent Ascent for Min-Max Problems on Riemannian Manifold


Oct 13, 2020
Feihu Huang, Shangqian Gao, Heng Huang

* 29 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Bilevel Model: Fast and Optimal Algorithm with Theoretical Guarantee


Sep 01, 2020
Junyi Li, Bin Gu, Heng Huang

* submitted to ICML2020 

  Access Paper or Ask Questions

Periodic Stochastic Gradient Descent with Momentum for Decentralized Training


Aug 24, 2020
Hongchang Gao, Heng Huang


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Serverless Learning


Aug 24, 2020
Hongchang Gao, Heng Huang


  Access Paper or Ask Questions

Accelerated Zeroth-Order Momentum Methods from Mini to Minimax Optimization


Aug 18, 2020
Feihu Huang, Shangqian Gao, Jian Pei, Heng Huang

* 55 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy-Preserving Asynchronous Federated Learning Algorithms for Multi-Party Vertically Collaborative Learning


Aug 14, 2020
Bin Gu, An Xu, Zhouyuan Huo, Cheng Deng, Heng Huang


  Access Paper or Ask Questions