Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xifeng Yan

Task-adaptive Pre-training and Self-training are Complementary for Natural Language Understanding


Sep 14, 2021
Shiyang Li, Semih Yavuz, Wenhu Chen, Xifeng Yan

* Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Hypothesis Transfer for Source-Free Domain Adaptation


Jul 14, 2021
Ning Ma, Jiajun Bu, Lixian Lu, Jun Wen, Zhen Zhang, Sheng Zhou, Xifeng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Lifelong Learning of Hate Speech Classification on Social Media


Jun 05, 2021
Jing Qian, Hong Wang, Mai ElSherief, Xifeng Yan

* NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Inductive Relation Prediction by BERT


Mar 12, 2021
Hanwen Zha, Zhiyu Chen, Xifeng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Composite Re-Ranking for Efficient Document Search with BERT


Mar 12, 2021
Yingrui Yang, Yifan Qiao, Jinjin Shao, Mayuresh Anand, Xifeng Yan, Tao Yang

* Submission by mistake 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-modal Image Retrieval with Deep Mutual Information Maximization


Mar 10, 2021
Chunbin Gu, Jiajun Bu, Xixi Zhou, Chengwei Yao, Dongfang Ma, Zhi Yu, Xifeng Yan

* 35 pages,7 figures, Submitted to Neuralcomputing 

  Access Paper or Ask Questions

Attention-based Domain Adaptation for Time Series Forecasting


Feb 17, 2021
Xiaoyong Jin, Youngsuk Park, Danielle C. Maddix, Yuyang Wang, Xifeng Yan

* 15 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Time Series Forecasting with Attention Sharing


Feb 13, 2021
Xiaoyong Jin, Youngsuk Park, Danielle Maddix, Bernie Wang, Xifeng Yan

* 15 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Query Answering via Decentralized Search


Dec 18, 2020
Liang Ma, Mudhakar Srivatsa, Derya Cansever, Xifeng Yan, Sue Kase, Michelle Vanni


  Access Paper or Ask Questions

Beyond I.I.D.: Three Levels of Generalization for Question Answering on Knowledge Bases


Dec 13, 2020
Yu Gu, Sue Kase, Michelle Vanni, Brian Sadler, Percy Liang, Xifeng Yan, Yu Su


  Access Paper or Ask Questions

Inter-Series Attention Model for COVID-19 Forecasting


Oct 25, 2020
Xiaoyong Jin, Yu-Xiang Wang, Xifeng Yan

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CoCo: Controllable Counterfactuals for Evaluating Dialogue State Trackers


Oct 24, 2020
Shiyang Li, Semih Yavuz, Kazuma Hashimoto, Jia Li, Tong Niu, Nazneen Rajani, Xifeng Yan, Yingbo Zhou, Caiming Xiong


  Access Paper or Ask Questions

KGPT: Knowledge-Grounded Pre-Training for Data-to-Text Generation


Oct 11, 2020
Wenhu Chen, Yu Su, Xifeng Yan, William Yang Wang

* Accepted to Main Conference of EMNLP 2020 as Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Assistant: Joint Action Prediction, Response Generation, and Latent Knowledge Reasoning


Oct 31, 2019
Arvind Neelakantan, Semih Yavuz, Sharan Narang, Vishaal Prasad, Ben Goodrich, Daniel Duckworth, Chinnadhurai Sankar, Xifeng Yan


  Access Paper or Ask Questions

You May Not Need Order in Time Series Forecasting


Oct 21, 2019
Yunkai Zhang, Qiao Jiang, Shurui Li, Xiaoyong Jin, Xueying Ma, Xifeng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Enhancing the Locality and Breaking the Memory Bottleneck of Transformer on Time Series Forecasting


Jun 29, 2019
Shiyang Li, Xiaoyong Jin, Yao Xuan, Xiyou Zhou, Wenhu Chen, Yu-Xiang Wang, Xifeng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Semantically Conditioned Dialog Response Generation via Hierarchical Disentangled Self-Attention


Jun 09, 2019
Wenhu Chen, Jianshu Chen, Pengda Qin, Xifeng Yan, William Yang Wang

* Accepted to ACL 2019, 9 pages long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Global Textual Relation Embedding for Relational Understanding


Jun 03, 2019
Zhiyu Chen, Hanwen Zha, Honglei Liu, Wenhu Chen, Xifeng Yan, Yu Su

* Accepted to ACL 2019. 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

How Large a Vocabulary Does Text Classification Need? A Variational Approach to Vocabulary Selection


Apr 03, 2019
Wenhu Chen, Yu Su, Yilin Shen, Zhiyu Chen, Xifeng Yan, William Wang

* Accepted to NAACL 2019, 11 pages, 7 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Knowledge Graph Reasoning


Oct 23, 2018
Wenhu Chen, Wenhan Xiong, Xifeng Yan, William Wang

* Accepted to NAACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions

XL-NBT: A Cross-lingual Neural Belief Tracking Framework


Aug 25, 2018
Wenhu Chen, Jianshu Chen, Yu Su, Xin Wang, Dong Yu, Xifeng Yan, William Yang Wang

* 13 pages, 5 figures, 3 tables, accepted to EMNLP 2018 conference 

  Access Paper or Ask Questions

Global Relation Embedding for Relation Extraction


Apr 19, 2018
Yu Su, Honglei Liu, Semih Yavuz, Izzeddin Gur, Huan Sun, Xifeng Yan

* Accepted to NAACL HLT 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Semantic Parsing via Paraphrasing


Jul 24, 2017
Yu Su, Xifeng Yan

* 12 pages, 2 figures, accepted by EMNLP2017 

  Access Paper or Ask Questions

Behavior Query Discovery in System-Generated Temporal Graphs


Nov 19, 2015
Bo Zong, Xusheng Xiao, Zhichun Li, Zhenyu Wu, Zhiyun Qian, Xifeng Yan, Ambuj K. Singh, Guofei Jiang

* The full version of the paper "Behavior Query Discovery in System-Generated Temporal Graphs", to appear in VLDB'16 

  Access Paper or Ask Questions

MaTrust: An Effective Multi-Aspect Trust Inference Model


Nov 09, 2012
Yuan Yao, Hanghang Tong, Xifeng Yan, Feng Xu, Jian Lu


  Access Paper or Ask Questions