Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

RepoCoder: Repository-Level Code Completion Through Iterative Retrieval and Generation


Apr 03, 2023
Fengji Zhang, Bei Chen, Yue Zhang, Jin Liu, Daoguang Zan, Yi Mao, Jian-Guang Lou, Weizhu Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Exploring Distributional Shifts in Large Language Models for Code Analysis


Mar 16, 2023
Shushan Arakelyan, Rocktim Jyoti Das, Yi Mao, Xiang Ren

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Generation-Augmented Query Expansion For Code Retrieval


Dec 20, 2022
Dong Li, Yelong Shen, Ruoming Jin, Yi Mao, Kuan Wang, Weizhu Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

HyperTuning: Toward Adapting Large Language Models without Back-propagation


Nov 22, 2022
Jason Phang, Yi Mao, Pengcheng He, Weizhu Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

AMD-DBSCAN: An Adaptive Multi-density DBSCAN for datasets of extremely variable density


Oct 15, 2022
Ziqing Wang, Zhirong Ye, Yuyang Du, Yi Mao, Yanying Liu, Ziling Wu, Jun Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Explanations from Large Language Models Make Small Reasoners Better


Oct 13, 2022
Shiyang Li, Jianshu Chen, Yelong Shen, Zhiyu Chen, Xinlu Zhang, Zekun Li, Hong Wang, Jing Qian, Baolin Peng, Yi Mao, Wenhu Chen, Xifeng Yan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

OmniTab: Pretraining with Natural and Synthetic Data for Few-shot Table-based Question Answering


Jul 08, 2022
Zhengbao Jiang, Yi Mao, Pengcheng He, Graham Neubig, Weizhu Chen

Add code

* NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Dialogue Summarization System for Sales Calls


Apr 28, 2022
Abedelkadir Asi, Song Wang, Roy Eisenstadt, Dean Geckt, Yarin Kuper, Yi Mao, Royi Ronen

Add code

* To be published in NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

DialogVED: A Pre-trained Latent Variable Encoder-Decoder Model for Dialog Response Generation


Apr 27, 2022
Wei Chen, Yeyun Gong, Song Wang, Bolun Yao, Weizhen Qi, Zhongyu Wei, Xiaowu Hu, Bartuer Zhou, Yi Mao, Weizhu Chen, Biao Cheng, Nan Duan

Add code

* 13 pages, 1 figures, 9 tables 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>