Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Baolin Peng

SocAoG: Incremental Graph Parsing for Social Relation Inference in Dialogues


Jun 24, 2021
Liang Qiu, Yuan Liang, Yizhou Zhao, Pan Lu, Baolin Peng, Zhou Yu, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu

* Long paper (oral) accepted by ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Pre-training with Hard Examples Improves Visual Representations


Jan 04, 2021
Chunyuan Li, Xiujun Li, Lei Zhang, Baolin Peng, Mingyuan Zhou, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Named Entity Recognition: A Comprehensive Study


Dec 29, 2020
Jiaxin Huang, Chunyuan Li, Krishan Subudhi, Damien Jose, Shobana Balakrishnan, Weizhu Chen, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

RADDLE: An Evaluation Benchmark and Analysis Platform for Robust Task-oriented Dialog Systems


Dec 29, 2020
Baolin Peng, Chunyuan Li, Zhu Zhang, Chenguang Zhu, Jinchao Li, Jianfeng Gao

* 12 pages; Project website at aka.ms/raddle 

  Access Paper or Ask Questions

Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9


Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions

Robust Conversational AI with Grounded Text Generation


Sep 07, 2020
Jianfeng Gao, Baolin Peng, Chunyuan Li, Jinchao Li, Shahin Shayandeh, Lars Liden, Heung-Yeung Shum


  Access Paper or Ask Questions

Meta Dialogue Policy Learning


Jun 03, 2020
Yumo Xu, Chenguang Zhu, Baolin Peng, Michael Zeng

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Is Your Goal-Oriented Dialog Model Performing Really Well? Empirical Analysis of System-wise Evaluation


May 15, 2020
Ryuichi Takanobu, Qi Zhu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Minlie Huang

* SIGDIAL 2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

SOLOIST: Few-shot Task-Oriented Dialog with A Single Pre-trained Auto-regressive Model


May 14, 2020
Baolin Peng, Chunyuan Li, Jinchao Li, Shahin Shayandeh, Lars Liden, Jianfeng Gao

* 10 pages; Project Website: https://aka.ms/soloist 

  Access Paper or Ask Questions

Conversation Learner -- A Machine Teaching Tool for Building Dialog Managers for Task-Oriented Dialog Systems


May 01, 2020
Swadheen Shukla, Lars Liden, Shahin Shayandeh, Eslam Kamal, Jinchao Li, Matt Mazzola, Thomas Park, Baolin Peng, Jianfeng Gao

* Accepted to ACL 2020 Demonstration Track 

  Access Paper or Ask Questions

Task-oriented Dialogue System for Automatic Disease Diagnosis via Hierarchical Reinforcement Learning


Apr 29, 2020
Kangenbei Liao, Qianlong Liu, Zhongyu Wei, Baolin Peng, Qin Chen, Weijian Sun, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Data Augmentation for Spoken Language Understanding via Pretrained Models


Apr 29, 2020
Baolin Peng, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Jianfeng Gao

* 6 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Guided Dialog Policy Learning without Adversarial Learning in the Loop


Apr 07, 2020
Ziming Li, Sungjin Lee, Baolin Peng, Jinchao Li, Shahin Shayandeh, Jianfeng Gao

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Optimus: Organizing Sentences via Pre-trained Modeling of a Latent Space


Apr 05, 2020
Chunyuan Li, Xiang Gao, Yuan Li, Xiujun Li, Baolin Peng, Yizhe Zhang, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Natural Language Generation for Task-Oriented Dialog


Feb 27, 2020
Baolin Peng, Chenguang Zhu, Chunyuan Li, Xiujun Li, Jinchao Li, Michael Zeng, Jianfeng Gao

* Project website: https://aka.ms/scgpt ; Code and data: https://github.com/pengbaolin/SC-GPT 

  Access Paper or Ask Questions

ConvLab-2: An Open-Source Toolkit for Building, Evaluating, and Diagnosing Dialogue Systems


Feb 12, 2020
Qi Zhu, Zheng Zhang, Yan Fang, Xiang Li, Ryuichi Takanobu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

The Eighth Dialog System Technology Challenge


Nov 14, 2019
Seokhwan Kim, Michel Galley, Chulaka Gunasekara, Sungjin Lee, Adam Atkinson, Baolin Peng, Hannes Schulz, Jianfeng Gao, Jinchao Li, Mahmoud Adada, Minlie Huang, Luis Lastras, Jonathan K. Kummerfeld, Walter S. Lasecki, Chiori Hori, Anoop Cherian, Tim K. Marks, Abhinav Rastogi, Xiaoxue Zang, Srinivas Sunkara, Raghav Gupta

* Submitted to NeurIPS 2019 3rd Conversational AI Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

ConvLab: Multi-Domain End-to-End Dialog System Platform


Apr 18, 2019
Sungjin Lee, Qi Zhu, Ryuichi Takanobu, Xiang Li, Yaoqin Zhang, Zheng Zhang, Jinchao Li, Baolin Peng, Xiujun Li, Minlie Huang, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Deep Dyna-Q: Integrating Planning for Task-Completion Dialogue Policy Learning


May 23, 2018
Baolin Peng, Xiujun Li, Jianfeng Gao, Jingjing Liu, Kam-Fai Wong, Shang-Yu Su

* 11 pages, 8 figures, Accepted in ACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Advantage Actor-Critic Model for Task-Completion Dialogue Policy Learning


Feb 08, 2018
Baolin Peng, Xiujun Li, Jianfeng Gao, Jingjing Liu, Yun-Nung Chen, Kam-Fai Wong

* 5 pages, 3 figures, ICASSP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Composite Task-Completion Dialogue Policy Learning via Hierarchical Deep Reinforcement Learning


Jul 22, 2017
Baolin Peng, Xiujun Li, Lihong Li, Jianfeng Gao, Asli Celikyilmaz, Sungjin Lee, Kam-Fai Wong

* 12 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Word Embedding based Correlation Model for Question/Answer Matching


Nov 26, 2016
Yikang Shen, Wenge Rong, Nan Jiang, Baolin Peng, Jie Tang, Zhang Xiong

* AAAI (2017) 3511--3517 
* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Attentional Neural Conversation Model with Improved Specificity


Jun 03, 2016
Kaisheng Yao, Baolin Peng, Geoffrey Zweig, Kam-Fai Wong


  Access Paper or Ask Questions

Attention with Intention for a Neural Network Conversation Model


Nov 05, 2015
Kaisheng Yao, Geoffrey Zweig, Baolin Peng


  Access Paper or Ask Questions

Towards Neural Network-based Reasoning


Aug 22, 2015
Baolin Peng, Zhengdong Lu, Hang Li, Kam-Fai Wong


  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Neural Networks with External Memory for Language Understanding


May 31, 2015
Baolin Peng, Kaisheng Yao

* submitted to Interspeech 2015 

  Access Paper or Ask Questions