Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Yan

Multi-agent Reinforcement Learning for Cooperative Lane Changing of Connected and Autonomous Vehicles in Mixed Traffic


Nov 11, 2021
Wei Zhou, Dong Chen, Jun Yan, Zhaojian Li, Huilin Yin, Wanchen Ge


  Access Paper or Ask Questions

On the Robustness of Reading Comprehension Models to Entity Renaming


Oct 16, 2021
Jun Yan, Yang Xiao, Sagnik Mukherjee, Bill Yuchen Lin, Robin Jia, Xiang Ren


  Access Paper or Ask Questions

RockNER: A Simple Method to Create Adversarial Examples for Evaluating the Robustness of Named Entity Recognition Models


Sep 12, 2021
Bill Yuchen Lin, Wenyang Gao, Jun Yan, Ryan Moreno, Xiang Ren

* Accepted to EMNLP 2021 as a short paper. Project website: https://inklab.usc.edu/rockner/ 

  Access Paper or Ask Questions

On Procedural Adversarial Noise Attack And Defense


Aug 27, 2021
Jun Yan, Xiaoyang Deng, Huilin Yin, Wancheng Ge

* Remove theoretical analysis and focus on the empirical study 

  Access Paper or Ask Questions

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

AdaTag: Multi-Attribute Value Extraction from Product Profiles with Adaptive Decoding


Jun 04, 2021
Jun Yan, Nasser Zalmout, Yan Liang, Christan Grant, Xiang Ren, Xin Luna Dong

* Accepted to ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Monitoring Object Detection Abnormalities via Data-Label and Post-Algorithm Abstractions


Mar 29, 2021
Yuhang Chen, Chih-Hong Cheng, Jun Yan, Rongjie Yan

* Work in progress report 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Contextualized Knowledge Structures for Commonsense Reasoning


Oct 24, 2020
Jun Yan, Mrigank Raman, Tianyu Zhang, Ryan Rossi, Handong Zhao, Sungchul Kim, Nedim Lipka, Xiang Ren


  Access Paper or Ask Questions

Suicide Risk Modeling with Uncertain Diagnostic Records


Sep 05, 2020
Wenjie Wang, Chongliang Luo, Robert H. Aseltine, Fei Wang, Jun Yan, Kun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Multi-Hop Relational Reasoning for Knowledge-Aware Question Answering


May 01, 2020
Yanlin Feng, Xinyue Chen, Bill Yuchen Lin, Peifeng Wang, Jun Yan, Xiang Ren

* 13 pages, 8 figures, Project page: https://github.com/INK-USC/MHGRN 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Annotate: Modularizing Data Augmentation for Text Classifiers with Natural Language Explanations


Nov 07, 2019
Ziqi Wang, Yujia Qin, Wenxuan Zhou, Jun Yan, Qinyuan Ye, Leonardo Neves, Zhiyuan Liu, Xiang Ren

* 16 pages, 7 figures, 13 tables 

  Access Paper or Ask Questions

The generalization error of max-margin linear classifiers: High-dimensional asymptotics in the overparametrized regime


Nov 05, 2019
Andrea Montanari, Feng Ruan, Youngtak Sohn, Jun Yan

* 52 pages; 9 pdf figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Annotate: Modularizing Data Augmentation for TextClassifiers with Natural Language Explanations


Nov 04, 2019
Ziqi Wang, Yujia Qin, Wenxuan Zhou, Jun Yan, Qinyuan Ye, Leonardo Neves, Zhiyuan Liu, Xiang Ren

* 16 pages, 7 figures, 13 tables 

  Access Paper or Ask Questions

PrTransH: Embedding Probabilistic Medical Knowledge from Real World EMR Data


Sep 02, 2019
Linfeng Li, Peng Wang, Yao Wang, Jinpeng Jiang, Buzhou Tang, Jun Yan, Shenghui Wang, Yuting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Dual Retrieval Module for Semi-supervised Relation Extraction


Feb 22, 2019
Hongtao Lin, Jun Yan, Meng Qu, Xiang Ren

* 10 pages, 2-page references. Accepted to The Web Conference 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Language Modeling with Sparse Product of Sememe Experts


Oct 29, 2018
Yihong Gu, Jun Yan, Hao Zhu, Zhiyuan Liu, Ruobing Xie, Maosong Sun, Fen Lin, Leyu Lin

* EMNLP 2018. The first three authors contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions

LINE: Large-scale Information Network Embedding


Mar 12, 2015
Jian Tang, Meng Qu, Mingzhe Wang, Ming Zhang, Jun Yan, Qiaozhu Mei

* WWW 2015 

  Access Paper or Ask Questions