Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Mingyu Ding

Dynamic Visual Reasoning by Learning Differentiable Physics Models from Video and Language


Oct 28, 2021
Mingyu Ding, Zhenfang Chen, Tao Du, Ping Luo, Joshua B. Tenenbaum, Chuang Gan

* NeurIPS 2021. Project page: http://vrdp.csail.mit.edu/ 

  Access Paper or Ask Questions

HR-NAS: Searching Efficient High-Resolution Neural Architectures with Lightweight Transformers


Jun 11, 2021
Mingyu Ding, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Peng Wang, Xiaojie Jin, Zhiwu Lu, Ping Luo

* Accepted by CVPR 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

PolarMask++: Enhanced Polar Representation for Single-Shot Instance Segmentation and Beyond


May 05, 2021
Enze Xie, Wenhai Wang, Mingyu Ding, Ruimao Zhang, Ping Luo

* TPAMI 2021 Accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Versatile Neural Architectures by Propagating Network Codes


Mar 24, 2021
Mingyu Ding, Yuqi Huo, Haoyu Lu, Linjie Yang, Zhe Wang, Zhiwu Lu, Jingdong Wang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Dense Hybrid Recurrent Multi-view Stereo Net with Dynamic Consistency Checking


Jul 21, 2020
Jianfeng Yan, Zizhuang Wei, Hongwei Yi, Mingyu Ding, Runze Zhang, Yisong Chen, Guoping Wang, Yu-Wing Tai

* ECCV2020 
* Accepted by ECCV2020 as Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Segmenting Transparent Objects in the Wild


Mar 31, 2020
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Mingyu Ding, Chunhua Shen, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Adaptive Few-Shot Learning


Mar 19, 2020
An Zhao, Mingyu Ding, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Yulei Niu, Jiechao Guan, Ji-Rong Wen, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

SegVoxelNet: Exploring Semantic Context and Depth-aware Features for 3D Vehicle Detection from Point Cloud


Feb 13, 2020
Hongwei Yi, Shaoshuai Shi, Mingyu Ding, Jiankai Sun, Kui Xu, Hui Zhou, Zhe Wang, Sheng Li, Guoping Wang

* Accepted by ICRA2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Depth-Guided Convolutions for Monocular 3D Object Detection


Dec 13, 2019
Mingyu Ding, Yuqi Huo, Hongwei Yi, Zhe Wang, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo

* 12 pages, 8 figures, modify email and add code 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Multi-view Stereo Net with Self-adaptive View Aggregation


Dec 06, 2019
Hongwei Yi, Zizhuang Wei, Mingyu Ding, Runze Zhang, Yisong Chen, Guoping Wang, Yu-Wing Tai


  Access Paper or Ask Questions

Every Frame Counts: Joint Learning of Video Segmentation and Optical Flow


Nov 28, 2019
Mingyu Ding, Zhe Wang, Bolei Zhou, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo

* Published in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Face-Focused Cross-Stream Network for Deception Detection in Videos


Dec 11, 2018
Mingyu Ding, An Zhao, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Invariant Projection Learning for Zero-Shot Recognition


Oct 19, 2018
An Zhao, Mingyu Ding, Jiechao Guan, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Ji-Rong Wen

* Accepted to NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions