Segmenting Transparent Objects in the Wild

Mar 31, 2020
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Mingyu Ding, Chunhua Shen, Ping Luo


  Access Model/Code and Paper
Domain-Adaptive Few-Shot Learning

Mar 19, 2020
An Zhao, Mingyu Ding, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Yulei Niu, Jiechao Guan, Ji-Rong Wen, Ping Luo


  Access Model/Code and Paper
SegVoxelNet: Exploring Semantic Context and Depth-aware Features for 3D Vehicle Detection from Point Cloud

Feb 13, 2020
Hongwei Yi, Shaoshuai Shi, Mingyu Ding, Jiankai Sun, Kui Xu, Hui Zhou, Zhe Wang, Sheng Li, Guoping Wang

* Accepted by ICRA2020 

  Access Model/Code and Paper
Learning Depth-Guided Convolutions for Monocular 3D Object Detection

Dec 13, 2019
Mingyu Ding, Yuqi Huo, Hongwei Yi, Zhe Wang, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo

* 12 pages, 8 figures, modify email and add code 

  Access Model/Code and Paper
Pyramid Multi-view Stereo Net with Self-adaptive View Aggregation

Dec 06, 2019
Hongwei Yi, Zizhuang Wei, Mingyu Ding, Runze Zhang, Yisong Chen, Guoping Wang, Yu-Wing Tai


  Access Model/Code and Paper
Every Frame Counts: Joint Learning of Video Segmentation and Optical Flow

Nov 28, 2019
Mingyu Ding, Zhe Wang, Bolei Zhou, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo

* Published in AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
Face-Focused Cross-Stream Network for Deception Detection in Videos

Dec 11, 2018
Mingyu Ding, An Zhao, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Ji-Rong Wen


  Access Model/Code and Paper
Domain-Invariant Projection Learning for Zero-Shot Recognition

Oct 19, 2018
An Zhao, Mingyu Ding, Jiechao Guan, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Ji-Rong Wen

* Accepted to NIPS 2018 

  Access Model/Code and Paper