Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhiwu Lu

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

HR-NAS: Searching Efficient High-Resolution Neural Architectures with Lightweight Transformers


Jun 11, 2021
Mingyu Ding, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Peng Wang, Xiaojie Jin, Zhiwu Lu, Ping Luo

* Accepted by CVPR 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

SVT-Net: Super Light-Weight Sparse Voxel Transformer for Large Scale Place Recognition


May 30, 2021
Zhaoxin Fan, Zhenbo Song, Hongyan Liu, Zhiwu Lu, Jun He, Xiaoyong Du

* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Versatile Neural Architectures by Propagating Network Codes


Mar 24, 2021
Mingyu Ding, Yuqi Huo, Haoyu Lu, Linjie Yang, Zhe Wang, Zhiwu Lu, Jingdong Wang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Prototype Learning with Augmented Embeddings for Few-Shot Learning


Jan 23, 2021
Yizhao Gao, Nanyi Fei, Guangzhen Liu, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Songfang Huang


  Access Paper or Ask Questions

Margin-Based Transfer Bounds for Meta Learning with Deep Feature Embedding


Dec 02, 2020
Jiechao Guan, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Timothy Hospedales

* 14 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual VQA: A Cause-Effect Look at Language Bias


Jun 15, 2020
Yulei Niu, Kaihua Tang, Hanwang Zhang, Zhiwu Lu, Xian-Sheng Hua, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Adaptive Few-Shot Learning


Mar 19, 2020
An Zhao, Mingyu Ding, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Yulei Niu, Jiechao Guan, Ji-Rong Wen, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning across Meta-Tasks for Few-Shot Learning


Mar 09, 2020
Nanyi Fei, Zhiwu Lu, Yizhao Gao, Jia Tian, Tao Xiang, Ji-Rong Wen

* Our code is at https://github.com/neilfei/MLMT-FSL 

  Access Paper or Ask Questions

AdarGCN: Adaptive Aggregation GCN for Few-Shot Learning


Mar 09, 2020
Jianhong Zhang, Manli Zhang, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Jirong Wen

* The code is at github - https://github.com/RiceZJH/AdarGCN 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Learning as Domain Adaptation: Algorithm and Analysis


Feb 12, 2020
Jiechao Guan, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Ji-Rong Wen

* Github URL https://github.com/JiechaoGuan/FSL-DAPNA 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Depth-Guided Convolutions for Monocular 3D Object Detection


Dec 13, 2019
Mingyu Ding, Yuqi Huo, Hongwei Yi, Zhe Wang, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo

* 12 pages, 8 figures, modify email and add code 

  Access Paper or Ask Questions

Every Frame Counts: Joint Learning of Video Segmentation and Optical Flow


Nov 28, 2019
Mingyu Ding, Zhe Wang, Bolei Zhou, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo

* Published in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Mobile Video Action Recognition


Aug 27, 2019
Yuqi Huo, Xiaoli Xu, Yao Lu, Yulei Niu, Zhiwu Lu, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Variational Context: Exploiting Visual and Textual Context for Grounding Referring Expressions


Jul 08, 2019
Yulei Niu, Hanwang Zhang, Zhiwu Lu, Shih-Fu Chang

* Accepted as regular paper in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI). Substantial text overlap with arXiv:1712.01892 

  Access Paper or Ask Questions

Face-Focused Cross-Stream Network for Deception Detection in Videos


Dec 11, 2018
Mingyu Ding, An Zhao, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Learning with Sparse Attribute Propagation


Dec 11, 2018
Nanyi Fei, Jiajun Liu, Jiechao Guan, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Recursive Visual Attention in Visual Dialog


Dec 06, 2018
Yulei Niu, Hanwang Zhang, Manli Zhang, Jianhong Zhang, Zhiwu Lu, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Zero and Few Shot Learning with Semantic Feature Synthesis and Competitive Learning


Oct 19, 2018
Zhiwu Lu, Jiechao Guan, Aoxue Li, Tao Xiang, An Zhao, Ji-Rong Wen

* Submitted to IEEE TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modal Multi-Scale Deep Learning for Large-Scale Image Annotation


Oct 19, 2018
Yulei Niu, Zhiwu Lu, Ji-Rong Wen, Tao Xiang, Shih-Fu Chang

* Submited to IEEE TIP 

  Access Paper or Ask Questions

Transferrable Feature and Projection Learning with Class Hierarchy for Zero-Shot Learning


Oct 19, 2018
Aoxue Li, Zhiwu Lu, Jiechao Guan, Tao Xiang, Liwei Wang, Ji-Rong Wen

* Submitted to IJCV 

  Access Paper or Ask Questions