Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Huaxiu Yao

Meta-Learning with Fewer Tasks through Task Interpolation


Jun 04, 2021
Huaxiu Yao, Linjun Zhang, Chelsea Finn


  Access Paper or Ask Questions

Online Structured Meta-learning


Oct 22, 2020
Huaxiu Yao, Yingbo Zhou, Mehrdad Mahdavi, Zhenhui Li, Richard Socher, Caiming Xiong

* Accepted by NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Relation-aware Meta-learning for Market Segment Demand Prediction with Limited Records


Aug 01, 2020
Jiatu Shi, Huaxiu Yao, Xian Wu, Tong Li, Zedong Lin, Tengfei Wang, Binqiang Zhao, Zhenhui Li

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Don't Overlook the Support Set: Towards Improving Generalization in Meta-learning


Jul 26, 2020
Huaxiu Yao, Longkai Huang, Ying Wei, Li Tian, Junzhou Huang, Zhenhui Li


  Access Paper or Ask Questions

Graph Convolutional Networks against Degree-Related Biases


Jun 28, 2020
Xianfeng Tang, Huaxiu Yao, Yiwei Sun, Yiqi Wang, Jiliang Tang, Charu Aggarwal, Prasenjit Mitra, Suhang Wang

* Preprint, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Relational Meta-learning


Jan 03, 2020
Huaxiu Yao, Xian Wu, Zhiqiang Tao, Yaliang Li, Bolin Ding, Ruirui Li, Zhenhui Li

* Accepted by ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Knowledge Graph Completion


Nov 26, 2019
Chuxu Zhang, Huaxiu Yao, Chao Huang, Meng Jiang, Zhenhui Li, Nitesh V. Chawla


  Access Paper or Ask Questions

Joint Modeling of Local and Global Temporal Dynamics for Multivariate Time Series Forecasting with Missing Values


Nov 22, 2019
Xianfeng Tang, Huaxiu Yao, Yiwei Sun, Charu Aggarwal, Prasenjit Mitra, Suhang Wang

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Few-shot Learning via Knowledge Transfer


Oct 07, 2019
Huaxiu Yao, Chuxu Zhang, Ying Wei, Meng Jiang, Suhang Wang, Junzhou Huang, Nitesh V. Chawla, Zhenhui Li

* Accepted by NeurIPS 2019 GRL workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Transferable Neural Processes for Hyperparameter Optimization


Sep 10, 2019
Ying Wei, Peilin Zhao, Huaxiu Yao, Junzhou Huang

* 11 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Targeted Source Detection for Environmental Data


Aug 29, 2019
Guanjie Zheng, Mengqi Liu, Tao Wen, Hongjian Wang, Huaxiu Yao, Susan L. Brantley, Zhenhui Li

* 8 pages, 4 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Graph Neural Network Against Poisoning Attacks via Transfer Learning


Aug 20, 2019
Xianfeng Tang, Yandong Li, Yiwei Sun, Huaxiu Yao, Prasenjit Mitra, Suhang Wang

* Preprint, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchically Structured Meta-learning


May 13, 2019
Huaxiu Yao, Ying Wei, Junzhou Huang, Zhenhui Li

* Accepted by ICML 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Modeling of Dense and Incomplete Trajectories for Citywide Traffic Volume Inference


Feb 25, 2019
Xianfeng Tang, Boqing Gong, Yanwei Yu, Huaxiu Yao, Yandong Li, Haiyong Xie, Xiaoyu Wang

* Accepted by The Web Conference (WWW) 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from Multiple Cities: A Meta-Learning Approach for Spatial-Temporal Prediction


Jan 24, 2019
Huaxiu Yao, Yiding Liu, Ying Wei, Xianfeng Tang, Zhenhui Li

* Accepted by WWW 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Spatial-Temporal Similarity: A Deep Learning Framework for Traffic Prediction


Nov 03, 2018
Huaxiu Yao, Xianfeng Tang, Hua Wei, Guanjie Zheng, Zhenhui Li

* Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Multi-View Spatial-Temporal Network for Taxi Demand Prediction


Feb 27, 2018
Huaxiu Yao, Fei Wu, Jintao Ke, Xianfeng Tang, Yitian Jia, Siyu Lu, Pinghua Gong, Jieping Ye, Zhenhui Li

* AAAI 2018 paper 

  Access Paper or Ask Questions