Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi Li

Remote Sensing Images Semantic Segmentation with General Remote Sensing Vision Model via a Self-Supervised Contrastive Learning Method


Jun 20, 2021
Haifeng Li, Yi Li, Guo Zhang, Ruoyun Liu, Haozhe Huang, Qing Zhu, Chao Tao

* 13 pages, 10 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Ensemble machine learning approach for screening of coronary heart disease based on echocardiography and risk factors


May 20, 2021
Jingyi Zhang, Huolan Zhu, Yongkai Chen, Chenguang Yang, Huimin Cheng, Yi Li, Wenxuan Zhong, Fang Wang

* 30 pages, 5 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

More Separable and Easier to Segment: A Cluster Alignment Method for Cross-Domain Semantic Segmentation


May 07, 2021
Shuang Wang, Dong Zhao, Yi Li, Chi Zhang, Yuwei Guo, Qi Zang, Biao Hou, Licheng Jiao


  Access Paper or Ask Questions

Learning-Augmented Sketches for Hessians


Feb 24, 2021
Yi Li, Honghao Lin, David P. Woodruff


  Access Paper or Ask Questions

Modified Gaussian Process Regression Models for Cyclic Capacity Prediction of Lithium-ion Batteries


Dec 31, 2020
Kailong Liu, Xiaosong Hu, Zhongbao Wei, Yi Li, Yan Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Lets Play Music: Audio-driven Performance Video Generation


Nov 05, 2020
Hao Zhu, Yi Li, Feixia Zhu, Aihua Zheng, Ran He

* ICPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Representations from Audio-Visual Spatial Alignment


Nov 03, 2020
Pedro Morgado, Yi Li, Nuno Vasconcelos

* To appear at Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

An Adversarial Attack Defending System for Securing In-Vehicle Networks


Aug 29, 2020
Yi Li, Jing Lin, Kaiqi Xiong

* 6 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Streaming Complexity of SVMs


Jul 07, 2020
Alexandr Andoni, Collin Burns, Yi Li, Sepideh Mahabadi, David P. Woodruff

* APPROX 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Structural-topic Neural Network


Jul 04, 2020
Qingqing Long, Yilun Jin, Guojie Song, Yi Li, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

Nearly Linear Row Sampling Algorithm for Quantile Regression


Jun 15, 2020
Yi Li, Ruosong Wang, Lin Yang, Hanrui Zhang

* Accepted to ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Lesion Localization With Probabilistic-CAM Pooling


May 29, 2020
Wenwu Ye, Jin Yao, Hui Xue, Yi Li


  Access Paper or Ask Questions

Cosmetic-Aware Makeup Cleanser


Apr 20, 2020
Yi Li, Huaibo Huang, Junchi Yu, Ran He, Tieniu Tan

* Accepted by BTAS 2019 (the 10th IEEE International Conference on Biometrics: Theory, Applications and Systems) 

  Access Paper or Ask Questions

COVID-19 Screening on Chest X-ray Images Using Deep Learning based Anomaly Detection


Mar 27, 2020
Jianpeng Zhang, Yutong Xie, Yi Li, Chunhua Shen, Yong Xia


  Access Paper or Ask Questions

Informative Sample Mining Network for Multi-Domain Image-to-Image Translation


Jan 05, 2020
Jie Cao, Huaibo Huang, Yi Li, Ran He, Zhenan Sun


  Access Paper or Ask Questions

Style-based Variational Autoencoder for Real-World Super-Resolution


Dec 21, 2019
Xin Ma, Yi Li, Huaibo Huang, Mandi Luo, Tanhao Hu, Ran He


  Access Paper or Ask Questions

Evolving ab initio trading strategies in heterogeneous environments


Dec 19, 2019
David Rushing Dewhurst, Yi Li, Alexander Bogdan, Jasmine Geng

* 20 pages (10 main body, 10 appendix), 11 figures (6 main body, 5 appendix), open-source matching engine implementation available at https://gitlab.com/daviddewhurst/verdantcurve 

  Access Paper or Ask Questions

Path Planning Games


Oct 30, 2019
Yi Li, Yevgeniy Vorobeychik


  Access Paper or Ask Questions

Directed-Weighting Group Lasso for Eltwise Blocked CNN Pruning


Oct 21, 2019
Ke Zhan, Shimiao Jiang, Yu Bai, Yi Li, Xu Liu, Zhuoran Xu

* Proceedings of the British Machine Vision Conference (BMVC), 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Pose Agnostic Cross-spectral Hallucination via Disentangling Independent Factors


Sep 10, 2019
Boyan Duan, Chaoyou Fu, Yi Li, Xingguang Song, Ran He


  Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Neuron Allocation for Scale Aggregation Networks


Apr 20, 2019
Yi Li, Zhanghui Kuang, Yimin Chen, Wayne Zhang

* CVPR 2019 
* 11 pages, 

  Access Paper or Ask Questions

REPAIR: Removing Representation Bias by Dataset Resampling


Apr 16, 2019
Yi Li, Nuno Vasconcelos

* To appear in CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Biphasic Learning of GANs for High-Resolution Image-to-Image Translation


Apr 14, 2019
Jie Cao, Huaibo Huang, Yi Li, Jingtuo Liu, Ran He, Zhenan Sun


  Access Paper or Ask Questions

DeepIM: Deep Iterative Matching for 6D Pose Estimation


Mar 14, 2019
Yi Li, Gu Wang, Xiangyang Ji, Yu Xiang, Dieter Fox

* updated Tekin et al.'s results 

  Access Paper or Ask Questions

Detecting Lesion Bounding Ellipses With Gaussian Proposal Networks


Feb 25, 2019
Yi Li


  Access Paper or Ask Questions

A Survey to Deep Facial Attribute Analysis


Dec 26, 2018
Xin Zheng, Yanqing Guo, Huaibo Huang, Yi Li, Ran He


  Access Paper or Ask Questions

DeepCruiser: Automated Guided Testing for Stateful Deep Learning Systems


Dec 13, 2018
Xiaoning Du, Xiaofei Xie, Yi Li, Lei Ma, Jianjun Zhao, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Testing Matrix Rank, Optimally


Oct 18, 2018
Maria-Florina Balcan, Yi Li, David P. Woodruff, Hongyang Zhang

* 51 pages. To appear in SODA 2019 

  Access Paper or Ask Questions