Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi Li

Unveiling Project-Specific Bias in Neural Code Models


Jan 19, 2022
Zhiming Li, Yanzhou Li, Tianlin Li, Mengnan Du, Bozhi Wu, Yushi Cao, Xiaofei Xie, Yi Li, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning based Monaural Speech Enhancement with Multi-Task Pre-Training


Dec 21, 2021
Yi Li, Yang Sun, Syed Mohsen Naqvi

* Submitted to ICASSP 2022. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2112.11142 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning based Monaural Speech Enhancement with Complex-Cycle-Consistent


Dec 21, 2021
Yi Li, Yang Sun, Syed Mohsen Naqvi


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty Estimation via Response Scaling for Pseudo-mask Noise Mitigation in Weakly-supervised Semantic Segmentation


Dec 14, 2021
Yi Li, Yiqun Duan, Zhanghui Kuang, Yimin Chen, Wayne Zhang, Xiaomeng Li

* Accept at AAAI 2022, Code is available at https://github.com/XMed-Lab/URN 

  Access Paper or Ask Questions

U-shaped Transformer with Frequency-Band Aware Attention for Speech Enhancement


Dec 11, 2021
Yi Li, Yang Sun, Syed Mohsen Naqvi


  Access Paper or Ask Questions

Domain Adaptation and Autoencoder Based Unsupervised Speech Enhancement


Dec 09, 2021
Yi Li, Yang Sun, Kirill Horoshenkov, Syed Mohsen Naqvi

* IEEE Transactions on Artificial Intelligence. (2021) 

  Access Paper or Ask Questions

BEV-Net: Assessing Social Distancing Compliance by Joint People Localization and Geometric Reasoning


Oct 12, 2021
Zhirui Dai, Yuepeng Jiang, Yi Li, Bo Liu, Antoni B. Chan, Nuno Vasconcelos

* Published as a conference paper at International Conference on Computer Vision, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-mask Matters in Weakly-supervised Semantic Segmentation


Sep 07, 2021
Yi Li, Zhanghui Kuang, Liyang Liu, Yimin Chen, Wayne Zhang

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-mask Matters inWeakly-supervised Semantic Segmentation


Aug 30, 2021
Yi Li, Zhanghui Kuang, Liyang Liu, Yimin Chen, Wayne Zhang

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Cluster via Same-Cluster Queries


Aug 17, 2021
Yi Li, Yan Song, Qin Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Inference for High Dimensional Censored Quantile Regression


Jul 22, 2021
Zhe Fei, Qi Zheng, Hyokyoung G. Hong, Yi Li


  Access Paper or Ask Questions

Single Pass Entrywise-Transformed Low Rank Approximation


Jul 16, 2021
Yifei Jiang, Yi Li, Yiming Sun, Jiaxin Wang, David P. Woodruff

* Accepted to ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep-learning-based Hyperspectral imaging through a RGB camera


Jul 12, 2021
Xinyu Gao, Tianlang Wang, Jing Yang, Jinchao Tao, Yanqing Qiu, Yanlong Meng, Banging Mao, Pengwei Zhou, Yi Li


  Access Paper or Ask Questions

Improvement of image classification by multiple optical scattering


Jul 12, 2021
Xinyu Gao, Yi Li, Yanqing Qiu, Bangning Mao, Miaogen Chen, Yanlong Meng, Chunliu Zhao, Juan Kang, Yong Guo, Changyu Shen


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Lingual Adaptation for Type Inference


Jul 01, 2021
Zhiming Li, Xiaofei Xie, Haoliang Li, Zhengzi Xu, Yi Li, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Remote Sensing Images Semantic Segmentation with General Remote Sensing Vision Model via a Self-Supervised Contrastive Learning Method


Jun 20, 2021
Haifeng Li, Yi Li, Guo Zhang, Ruoyun Liu, Haozhe Huang, Qing Zhu, Chao Tao

* 13 pages, 10 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Ensemble machine learning approach for screening of coronary heart disease based on echocardiography and risk factors


May 20, 2021
Jingyi Zhang, Huolan Zhu, Yongkai Chen, Chenguang Yang, Huimin Cheng, Yi Li, Wenxuan Zhong, Fang Wang

* 30 pages, 5 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

More Separable and Easier to Segment: A Cluster Alignment Method for Cross-Domain Semantic Segmentation


May 07, 2021
Shuang Wang, Dong Zhao, Yi Li, Chi Zhang, Yuwei Guo, Qi Zang, Biao Hou, Licheng Jiao


  Access Paper or Ask Questions

Learning-Augmented Sketches for Hessians


Feb 24, 2021
Yi Li, Honghao Lin, David P. Woodruff


  Access Paper or Ask Questions

Modified Gaussian Process Regression Models for Cyclic Capacity Prediction of Lithium-ion Batteries


Dec 31, 2020
Kailong Liu, Xiaosong Hu, Zhongbao Wei, Yi Li, Yan Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Lets Play Music: Audio-driven Performance Video Generation


Nov 05, 2020
Hao Zhu, Yi Li, Feixia Zhu, Aihua Zheng, Ran He

* ICPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Representations from Audio-Visual Spatial Alignment


Nov 03, 2020
Pedro Morgado, Yi Li, Nuno Vasconcelos

* To appear at Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

An Adversarial Attack Defending System for Securing In-Vehicle Networks


Aug 29, 2020
Yi Li, Jing Lin, Kaiqi Xiong

* 6 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Streaming Complexity of SVMs


Jul 07, 2020
Alexandr Andoni, Collin Burns, Yi Li, Sepideh Mahabadi, David P. Woodruff

* APPROX 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Structural-topic Neural Network


Jul 04, 2020
Qingqing Long, Yilun Jin, Guojie Song, Yi Li, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

Nearly Linear Row Sampling Algorithm for Quantile Regression


Jun 15, 2020
Yi Li, Ruosong Wang, Lin Yang, Hanrui Zhang

* Accepted to ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Lesion Localization With Probabilistic-CAM Pooling


May 29, 2020
Wenwu Ye, Jin Yao, Hui Xue, Yi Li


  Access Paper or Ask Questions

Cosmetic-Aware Makeup Cleanser


Apr 20, 2020
Yi Li, Huaibo Huang, Junchi Yu, Ran He, Tieniu Tan

* Accepted by BTAS 2019 (the 10th IEEE International Conference on Biometrics: Theory, Applications and Systems) 

  Access Paper or Ask Questions