Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Exploring the Generalizability of Spatio-Temporal Crowd Flow Prediction: Meta-Modeling and an Analytic Framework

Sep 20, 2020
Leye Wang, Di Chai, Xuanzhe Liu, Liyue Chen, Kai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Seesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation

Aug 23, 2020
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Kai Chen, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report for LVIS Challenge 2020 https://www.lvisdataset.org/challenge_2020 

  Access Paper or Ask Questions

Domain-specific Communication Optimization for Distributed DNN Training

Aug 16, 2020
Hao Wang, Jingrong Chen, Xinchen Wan, Han Tian, Jiacheng Xia, Gaoxiong Zeng, Weiyan Wang, Kai Chen, Wei Bai, Junchen Jiang


  Access Paper or Ask Questions

FPGA-Based Hardware Accelerator of Homomorphic Encryption for Efficient Federated Learning

Jul 21, 2020
Zhaoxiong Yang, Shuihai Hu, Kai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Divide-and-Shuffle Synchronization for Distributed Machine Learning

Jul 07, 2020
Weiyan Wang, Cengguang Zhang, Liu Yang, Jiacheng Xia, Kai Chen, Kun Tan

* 15 pages, 5 figures, NeurIPS 2020 under review 

  Access Paper or Ask Questions

Nonlinear Residual Echo Suppression Based on Multi-stream Conv-TasNet

May 15, 2020
Hongsheng Chen, Teng Xiang, Kai Chen, Jing Lu

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Data-to-Text Generation with Dynamic Content Planning

Apr 20, 2020
Kai Chen, Fayuan Li, Baotian Hu, Weihua Peng, Qingcai Chen, Hong Yu

* 25 pages, 1 figure and 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Pyramid Grids

Apr 07, 2020
Kai Chen, Yuhang Cao, Chen Change Loy, Dahua Lin, Christoph Feichtenhofer

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Vanishing Point Guided Natural Image Stitching

Apr 06, 2020
Kai Chen, Jian Yao, Jingmin Tu, Yahui Liu, Yinxuan Li, Li Li

* 13 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Quantifying the Performance of Federated Transfer Learning

Dec 30, 2019
Qinghe Jing, Weiyan Wang, Junxue Zhang, Han Tian, Kai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection

Dec 09, 2019
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Cao, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Real-time Scene Text Detection with Differentiable Binarization

Dec 03, 2019
Minghui Liao, Zhaoyi Wan, Cong Yao, Kai Chen, Xiang Bai

* Accepted to AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Privacy and Security of Deep Learning Systems: A Survey

Nov 28, 2019
Yingzhe He, Guozhu Meng, Kai Chen, Xingbo Hu, Jinwen He

* 23 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Gliding vertex on the horizontal bounding box for multi-oriented object detection

Nov 21, 2019
Yongchao Xu, Mingtao Fu, Qimeng Wang, Yukang Wang, Kai Chen, Gui-Song Xia, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Audio Classification System based on Raw Waveforms and Mix-Training Strategy

Nov 21, 2019
Jiaxu Chen, Jing Hao, Kai Chen, Di Xie, Shicai Yang, Shiliang Pu

* InterSpeech 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Encrypted Searchable Neural Networks

Aug 14, 2019
Kai Chen, Zhongrui Lin, Jian Wan, Chungen Xu

* The Second International Conference on Machine Learning for Cyber Security (ML4CS 2019). Keyword: Searchable Encryption; Searchable Neural Networks; Probabilistic Learning; Adversarial Learning; Automatic Weight Update 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-owner Secure Encrypted Search Using Searching Adversarial Networks

Aug 11, 2019
Kai Chen, Zhongrui Lin, Jian Wan, Lei Xu, Chungen Xu

* The 18th International Conference on Cryptology and Network Security. Fixed minor issues with the conference version, such as spelling errors and ambiguities in the content description 

  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark

Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Secure Federated Matrix Factorization

Jun 12, 2019
Di Chai, Leye Wang, Kai Chen, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Extracting Symptoms and their Status from Clinical Conversations

Jun 05, 2019
Nan Du, Kai Chen, Anjuli Kannan, Linh Tran, Yuhui Chen, Izhak Shafran

* Proceedings of the Annual Meeting of the Association of Computational Linguistics, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

CARAFE: Content-Aware ReAssembly of FEatures

May 07, 2019
Jiaqi Wang, Kai Chen, Rui Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Prime Sample Attention in Object Detection

Apr 09, 2019
Yuhang Cao, Kai Chen, Chen Change Loy, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Libra R-CNN: Towards Balanced Learning for Object Detection

Apr 04, 2019
Jiangmiao Pang, Kai Chen, Jianping Shi, Huajun Feng, Wanli Ouyang, Dahua Lin

* To appear at CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation

Jan 22, 2019
Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report. Winning entry of COCO 2018 Challenge (object detection task) 

  Access Paper or Ask Questions

Region Proposal by Guided Anchoring

Jan 10, 2019
Jiaqi Wang, Kai Chen, Shuo Yang, Chen Change Loy, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Practical Adversarial Attack Against Object Detector

Dec 26, 2018
Yue Zhao, Hong Zhu, Qintao Shen, Ruigang Liang, Kai Chen, Shengzhi Zhang

* 23 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Localization of Parking Robots Using Square-Like Landmarks

Dec 23, 2018
Canbo Ye, Guang Chen, Sanqing Qu, Qianyi Yang, Kai Chen, Jiatong Du, Ruien Hu

* 6 pages, 7 figures, IEEE ROBIO 2018, published 

  Access Paper or Ask Questions

Spectral Mixture Kernels with Time and Phase Delay Dependencies

Oct 14, 2018
Kai Chen, Perry Groot, Jinsong Chen, Elena Marchiori

* 15 pages, 23 figures 

  Access Paper or Ask Questions