Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kai Chen

Temporal RoI Align for Video Object Recognition


Sep 11, 2021
Tao Gong, Kai Chen, Xinjiang Wang, Qi Chu, Feng Zhu, Dahua Lin, Nenghai Yu, Huamin Feng

* Accpeted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MultiSiam: Self-supervised Multi-instance Siamese Representation Learning for Autonomous Driving


Aug 27, 2021
Kai Chen, Lanqing Hong, Hang Xu, Zhenguo Li, Dit-Yan Yeung

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Balanced Learning for Instance Recognition


Aug 23, 2021
Jiangmiao Pang, Kai Chen, Qi Li, Zhihai Xu, Huajun Feng, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Dahua Lin

* Accepted by IJCV. Journal extension of paper arXiv:1904.02701 

  Access Paper or Ask Questions

Aegis: A Trusted, Automatic and Accurate Verification Framework for Vertical Federated Learning


Aug 23, 2021
Cengguang Zhang, Junxue Zhang, Di Chai, Kai Chen

* 7 pages, International Workshop on Federated Learning for User Privacy and Data Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2021 (FL-IJCAI'21) 

  Access Paper or Ask Questions

HAFLO: GPU-Based Acceleration for Federated Logistic Regression


Aug 22, 2021
Xiaodian Cheng, Wanhang Lu, Xinyang Huang, Shuihai Hu, Kai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Category-Level 6D Object Pose Estimation via Cascaded Relation and Recurrent Reconstruction Networks


Aug 19, 2021
Jiaze Wang, Kai Chen, Qi Dou

* accepted by IROS2021 

  Access Paper or Ask Questions

Practical and Secure Federated Recommendation with Personalized Masks


Aug 18, 2021
Liu Yang, Ben Tan, Bo Liu, Vincent W. Zheng, Kai Chen, Qiang Yang

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MMOCR: A Comprehensive Toolbox for Text Detection, Recognition and Understanding


Aug 14, 2021
Zhanghui Kuang, Hongbin Sun, Zhizhong Li, Xiaoyu Yue, Tsui Hin Lin, Jianyong Chen, Huaqiang Wei, Yiqin Zhu, Tong Gao, Wenwei Zhang, Kai Chen, Wayne Zhang, Dahua Lin

* Accepted to ACM MM (Open Source Competition Track) 

  Access Paper or Ask Questions

I2V-GAN: Unpaired Infrared-to-Visible Video Translation


Aug 04, 2021
Shuang Li, Bingfeng Han, Zhenjie Yu, Chi Harold Liu, Kai Chen, Shuigen Wang

* Accepted at ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DPCRN: Dual-Path Convolution Recurrent Network for Single Channel Speech Enhancement


Jul 12, 2021
Xiaohuai Le, Hongsheng Chen, Kai Chen, Jing Lu

* 5 pages, 1 figure, accepted by Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CityNet: A Multi-city Multi-modal Dataset for Smart City Applications


Jun 30, 2021
Xu Geng, Yilun Jin, Zhengfei Zheng, Yu Yang, Yexin Li, Han Tian, Peibo Duan, Leye Wang, Jiannong Cao, Hai Yang, Qiang Yang, Kai Chen


  Access Paper or Ask Questions

K-Net: Towards Unified Image Segmentation


Jun 28, 2021
Wenwei Zhang, Jiangmiao Pang, Kai Chen, Chen Change Loy

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

SODA10M: Towards Large-Scale Object Detection Benchmark for Autonomous Driving


Jun 22, 2021
Jianhua Han, Xiwen Liang, Hang Xu, Kai Chen, Lanqing Hong, Chaoqiang Ye, Wei Zhang, Zhenguo Li, Xiaodan Liang, Chunjing Xu


  Access Paper or Ask Questions

WSSOD: A New Pipeline for Weakly- and Semi-Supervised Object Detection


May 21, 2021
Shijie Fang, Yuhang Cao, Xinjiang Wang, Kai Chen, Dahua Lin, Wayne Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DeepObliviate: A Powerful Charm for Erasing Data Residual Memory in Deep Neural Networks


May 13, 2021
Yingzhe He, Guozhu Meng, Kai Chen, Jinwen He, Xingbo Hu

* 16 pages, 10 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Skeleton-based Action Recognition


Apr 28, 2021
Haodong Duan, Yue Zhao, Kai Chen, Dian Shao, Dahua Lin, Bo Dai


  Access Paper or Ask Questions

HufuNet: Embedding the Left Piece as Watermark and Keeping the Right Piece for Ownership Verification in Deep Neural Networks


Mar 25, 2021
Peizhuo Lv, Pan Li, Shengzhi Zhang, Kai Chen, Ruigang Liang, Yue Zhao, Yingjiu Li


  Access Paper or Ask Questions

SoK: A Modularized Approach to Study the Security of Automatic Speech Recognition Systems


Mar 19, 2021
Yuxuan Chen, Jiangshan Zhang, Xuejing Yuan, Shengzhi Zhang, Kai Chen, Xiaofeng Wang, Shanqing Guo

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ICDAR2019 Competition on Scanned Receipt OCR and Information Extraction


Mar 18, 2021
Zheng Huang, Kai Chen, Jianhua He, Xiang Bai, Dimosthenis Karatzas, Shjian Lu, C. V. Jawahar


  Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Wireless Communication Using Gaussian Processes


Mar 18, 2021
Kai Chen, Qinglei Kong, Yijue Dai, Yue Xu, Feng Yin, Lexi Xu, Shuguang Cui


  Access Paper or Ask Questions

NAST: Non-Autoregressive Spatial-Temporal Transformer for Time Series Forecasting


Feb 10, 2021
Kai Chen, Guang Chen, Dan Xu, Lijun Zhang, Yuyao Huang, Alois Knoll

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reliable Probabilistic Face Embeddings in the Wild


Feb 09, 2021
Kai Chen, Qi Lv, Taihe Yi, Zhengming Yi

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

UMLE: Unsupervised Multi-discriminator Network for Low Light Enhancement


Dec 25, 2020
Yangyang Qu, Kai Chen, Chao Liu, Yongsheng Ou


  Access Paper or Ask Questions

A Hierarchical Reasoning Graph Neural Network for The Automatic Scoring of Answer Transcriptions in Video Job Interviews


Dec 22, 2020
Kai Chen, Meng Niu, Qingcai Chen

* 9 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions