Alert button
Picture for Zhenguo Li

Zhenguo Li

Alert button

MUSTARD: Mastering Uniform Synthesis of Theorem and Proof Data

Feb 14, 2024
Yinya Huang, Xiaohan Lin, Zhengying Liu, Qingxing Cao, Huajian Xin, Haiming Wang, Zhenguo Li, Linqi Song, Xiaodan Liang

Viaarxiv icon

Diffusion of Thoughts: Chain-of-Thought Reasoning in Diffusion Language Models

Feb 12, 2024
Jiacheng Ye, Shansan Gong, Liheng Chen, Lin Zheng, Jiahui Gao, Han Shi, Chuan Wu, Zhenguo Li, Wei Bi, Lingpeng Kong

Viaarxiv icon

Task-customized Masked AutoEncoder via Mixture of Cluster-conditional Experts

Feb 08, 2024
Zhili Liu, Kai Chen, Jianhua Han, Lanqing Hong, Hang Xu, Zhenguo Li, James T. Kwok

Viaarxiv icon

Divide and Conquer: Language Models can Plan and Self-Correct for Compositional Text-to-Image Generation

Jan 30, 2024
Zhenyu Wang, Enze Xie, Aoxue Li, Zhongdao Wang, Xihui Liu, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

CustomVideo: Customizing Text-to-Video Generation with Multiple Subjects

Jan 18, 2024
Zhao Wang, Aoxue Li, Enze Xie, Lingting Zhu, Yong Guo, Qi Dou, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

PIXART-δ: Fast and Controllable Image Generation with Latent Consistency Models

Jan 10, 2024
Junsong Chen, Yue Wu, Simian Luo, Enze Xie, Sayak Paul, Ping Luo, Hang Zhao, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

A Survey of Reasoning with Foundation Models

Dec 26, 2023
Jiankai Sun, Chuanyang Zheng, Enze Xie, Zhengying Liu, Ruihang Chu, Jianing Qiu, Jiaqi Xu, Mingyu Ding, Hongyang Li, Mengzhe Geng, Yue Wu, Wenhai Wang, Junsong Chen, Zhangyue Yin, Xiaozhe Ren, Jie Fu, Junxian He, Wu Yuan, Qi Liu, Xihui Liu, Yu Li, Hao Dong, Yu Cheng, Ming Zhang, Pheng Ann Heng, Jifeng Dai, Ping Luo, Jingdong Wang, Ji-Rong Wen, Xipeng Qiu, Yike Guo, Hui Xiong, Qun Liu, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

SERF: Fine-Grained Interactive 3D Segmentation and Editing with Radiance Fields

Dec 26, 2023
Kaichen Zhou, Lanqing Hong, Enze Xie, Yongxin Yang, Zhenguo Li, Wei Zhang

Viaarxiv icon

G-LLaVA: Solving Geometric Problem with Multi-Modal Large Language Model

Dec 18, 2023
Jiahui Gao, Renjie Pi, Jipeng Zhang, Jiacheng Ye, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Lanqing Hong, Jianhua Han, Hang Xu, Zhenguo Li, Lingpeng Kong

Viaarxiv icon

Fast Training of Diffusion Transformer with Extreme Masking for 3D Point Clouds Generation

Dec 12, 2023
Shentong Mo, Enze Xie, Yue Wu, Junsong Chen, Matthias Nießner, Zhenguo Li

Viaarxiv icon