Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhenguo Li

Towards a Theoretical Framework of Out-of-Distribution Generalization


Jun 08, 2021
Haotian Ye, Chuanlong Xie, Tianle Cai, Ruichen Li, Zhenguo Li, Liwei Wang


  Access Paper or Ask Questions

OoD-Bench: Benchmarking and Understanding Out-of-Distribution Generalization Datasets and Algorithms


Jun 07, 2021
Nanyang Ye, Kaican Li, Lanqing Hong, Haoyue Bai, Yiting Chen, Fengwei Zhou, Zhenguo Li


  Access Paper or Ask Questions

Joint-DetNAS: Upgrade Your Detector with NAS, Pruning and Dynamic Distillation


May 27, 2021
Lewei Yao, Renjie Pi, Hang Xu, Wei Zhang, Zhenguo Li, Tong Zhang

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TransNAS-Bench-101: Improving Transferability and Generalizability of Cross-Task Neural Architecture Search


May 25, 2021
Yawen Duan, Xin Chen, Hang Xu, Zewei Chen, Xiaodan Liang, Tong Zhang, Zhenguo Li

* Published at CVPR 2021. 8 pages main paper, 13 pages in total 

  Access Paper or Ask Questions

BWCP: Probabilistic Learning-to-Prune Channels for ConvNets via Batch Whitening


May 13, 2021
Wenqi Shao, Hang Yu, Zhaoyang Zhang, Hang Xu, Zhenguo Li, Ping Luo

* 19 pages, 7 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

How Well Self-Supervised Pre-Training Performs with Streaming Data?


Apr 25, 2021
Dapeng Hu, Qizhengqiu Lu, Lanqing Hong, Hailin Hu, Yifan Zhang, Zhenguo Li, Alfred Shen, Jiashi Feng

* 16 pages; 16figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Pretraining for Object Detection by Patch Reidentification


Mar 08, 2021
Jian Ding, Enze Xie, Hang Xu, Chenhan Jiang, Zhenguo Li, Ping Luo, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

SparseBERT: Rethinking the Importance Analysis in Self-attention


Feb 25, 2021
Han Shi, Jiahui Gao, Xiaozhe Ren, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, James T. Kwok


  Access Paper or Ask Questions

DetCo: Unsupervised Contrastive Learning for Object Detection


Feb 09, 2021
Enze Xie, Jian Ding, Wenhai Wang, Xiaohang Zhan, Hang Xu, Zhenguo Li, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Loss Function Discovery for Object Detection via Convergence-Simulation Driven Search


Feb 09, 2021
Peidong Liu, Gengwei Zhang, Bochao Wang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Yong Jiang, Zhenguo Li

* Accepted by ICLR2021 Poster 

  Access Paper or Ask Questions

Out-of-Distribution Generalization Analysis via Influence Function


Jan 21, 2021
Haotian Ye, Chuanlong Xie, Yue Liu, Zhenguo Li


  Access Paper or Ask Questions

Relaxed Conditional Image Transfer for Semi-supervised Domain Adaptation


Jan 05, 2021
Qijun Luo, Zhili Liu, Lanqing Hong, Chongxuan Li, Kuo Yang, Liyuan Wang, Fengwei Zhou, Guilin Li, Zhenguo Li, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

ORDisCo: Effective and Efficient Usage of Incremental Unlabeled Data for Semi-supervised Continual Learning


Jan 02, 2021
Liyuan Wang, Kuo Yang, Chongxuan Li, Lanqing Hong, Zhenguo Li, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

MetaAugment: Sample-Aware Data Augmentation Policy Learning


Dec 22, 2020
Fengwei Zhou, Jiawei Li, Chuanlong Xie, Fei Chen, Lanqing Hong, Rui Sun, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

DecAug: Out-of-Distribution Generalization via Decomposed Feature Representation and Semantic Augmentation


Dec 17, 2020
Haoyue Bai, Rui Sun, Lanqing Hong, Fengwei Zhou, Nanyang Ye, Han-Jia Ye, S. -H. Gary Chan, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

AutoDis: Automatic Discretization for Embedding Numerical Features in CTR Prediction


Dec 16, 2020
Huifeng Guo, Bo Chen, Ruiming Tang, Zhenguo Li, Xiuqiang He

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Batch Group Normalization


Dec 09, 2020
Xiao-Yun Zhou, Jiacheng Sun, Nanyang Ye, Xu Lan, Qijun Luo, Bo-Lin Lai, Pedro Esperanca, Guang-Zhong Yang, Zhenguo Li

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Ada-Segment: Automated Multi-loss Adaptation for Panoptic Segmentation


Dec 07, 2020
Gengwei Zhang, Yiming Gao, Hang Xu, Hao Zhang, Zhenguo Li, Xiaodan Liang

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

MOFA: Modular Factorial Design for Hyperparameter Optimization


Nov 18, 2020
Bo Xiong, Yimin Huang, Steffen Staab, Zhenguo Li

* 15 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

VEGA: Towards an End-to-End Configurable AutoML Pipeline


Nov 05, 2020
Bochao Wang, Hang Xu, Jiajin Zhang, Chen Chen, Xiaozhi Fang, Ning Kang, Lanqing Hong, Wei Zhang, Yong Li, Zhicheng Liu, Zhenguo Li, Wenzhi Liu, Tong Zhang

* AutoML pipeline. Code is open-sourced at https://github.com/huawei-noah/vega 

  Access Paper or Ask Questions

Penalty and Augmented Lagrangian Methods for Layer-parallel Training of Residual Networks


Sep 03, 2020
Qi Sun, Hexing Dong, Zewei Chen, Weizhen Dian, Jiacheng Sun, Yitong Sun, Zhenguo Li, Bin Dong


  Access Paper or Ask Questions

CurveLane-NAS: Unifying Lane-Sensitive Architecture Search and Adaptive Point Blending


Jul 23, 2020
Hang Xu, Shaoju Wang, Xinyue Cai, Wei Zhang, Xiaodan Liang, Zhenguo Li

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

CATCH: Context-based Meta Reinforcement Learning for Transferrable Architecture Search


Jul 22, 2020
Xin Chen, Yawen Duan, Zewei Chen, Hang Xu, Zihao Chen, Xiaodan Liang, Tong Zhang, Zhenguo Li

* Published at ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

AABO: Adaptive Anchor Box Optimization for Object Detection via Bayesian Sub-sampling


Jul 18, 2020
Wenshuo Ma, Tingzhong Tian, Hang Xu, Yimin Huang, Zhenguo Li

* Accepted by ECCV 2020 (spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

An Asymptotically Optimal Multi-Armed Bandit Algorithm and Hyperparameter Optimization


Jul 11, 2020
Yimin Huang, Yujun Li, Zhenguo Li, Zhihua Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Decoder-free Robustness Disentanglement without (Additional) Supervision


Jul 02, 2020
Yifei Wang, Dan Peng, Furui Liu, Zhenguo Li, Zhitang Chen, Jiansheng Yang


  Access Paper or Ask Questions

New Interpretations of Normalization Methods in Deep Learning


Jun 16, 2020
Jiacheng Sun, Xiangyong Cao, Hanwen Liang, Weiran Huang, Zewei Chen, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Risk Variance Penalization: From Distributional Robustness to Causality


Jun 13, 2020
Chuanlong Xie, Fei Chen, Yue Liu, Zhenguo Li


  Access Paper or Ask Questions