Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
PyHealth: A Python Library for Health Predictive Models

Jan 11, 2021
Yue Zhao, Zhi Qiao, Cao Xiao, Lucas Glass, Jimeng Sun


  Access Paper or Ask Questions

TSGCNet: Discriminative Geometric Feature Learning with Two-Stream GraphConvolutional Network for 3D Dental Model Segmentation

Dec 26, 2020
Lingming Zhang, Yue Zhao, Deyu Meng, Zhiming Cui, Chenqiang Gao, Xinbo Gao, Chunfeng Lian, Dinggang Shen

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Automating Outlier Detection via Meta-Learning

Sep 22, 2020
Yue Zhao, Ryan A. Rossi, Leman Akoglu

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SYNC: A Copula based Framework for Generating Synthetic Data from Aggregated Sources

Sep 20, 2020
Zheng Li, Yue Zhao, Jialin Fu

* Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW) 

  Access Paper or Ask Questions

COPOD: Copula-Based Outlier Detection

Sep 20, 2020
Zheng Li, Yue Zhao, Nicola Botta, Cezar Ionescu, Xiyang Hu

* Proceedings of the 2020 International Conference on Data Mining (ICDM) 

  Access Paper or Ask Questions

TODS: An Automated Time Series Outlier Detection System

Sep 18, 2020
Kwei-Harng Lai, Daochen Zha, Guanchu Wang, Junjie Xu, Yue Zhao, Devesh Kumar, Yile Chen, Purav Zumkhawaka, Minyang Wan, Diego Martinez, Xia Hu

* Under Review 

  Access Paper or Ask Questions

Actor-Action Video Classification CSC 249/449 Spring 2020 Challenge Report

Aug 18, 2020
Jing Shi, Zhiheng Li, Haitian Zheng, Yihang Xu, Tianyou Xiao, Weitao Tan, Xiaoning Guo, Sizhe Li, Bin Yang, Zhexin Xu, Ruitao Lin, Zhongkai Shangguan, Yue Zhao, Jingwen Wang, Rohan Sharma, Surya Iyer, Ajinkya Deshmukh, Raunak Mahalik, Srishti Singh, Jayant G Rohra, Yipeng Zhang, Tongyu Yang, Xuan Wen, Ethan Fahnestock, Bryce Ikeda, Ian Lawson, Alan Finkelstein, Kehao Guo, Richard Magnotti, Andrew Sexton, Jeet Ketan Thaker, Yiyang Su, Chenliang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Intra- and Inter-Action Understanding via Temporal Action Parsing

May 20, 2020
Dian Shao, Yue Zhao, Bo Dai, Dahua Lin

* CVPR 2020 Poster; Project page: https://sdolivia.github.io/TAPOS/ 

  Access Paper or Ask Questions

FineGym: A Hierarchical Video Dataset for Fine-grained Action Understanding

Apr 14, 2020
Dian Shao, Yue Zhao, Bo Dai, Dahua Lin

* CVPR 2020 Oral (3 strong accepts); Project page: https://sdolivia.github.io/FineGym/ 

  Access Paper or Ask Questions

Omni-sourced Webly-supervised Learning for Video Recognition

Mar 29, 2020
Haodong Duan, Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Wentao Liu, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

A random-batch Monte Carlo method for many-body systems with singular kernels

Mar 14, 2020
Lei Li, Zhenli Xu, Yue Zhao

* 23 pages, 5 figures; To be published at SIAM J. Sci. Comput 

  Access Paper or Ask Questions

SUOD: A Scalable Unsupervised Outlier Detection Framework

Mar 11, 2020
Yue Zhao, Xiyang Hu, Cheng Cheng, Cong Wang, Cao Xiao, Yunlong Wang, Jimeng Sun, Leman Akoglu

* Submitted to KDD '20 Applied Data Science Track. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2002.03222 

  Access Paper or Ask Questions

On Isometry Robustness of Deep 3D Point Cloud Models under Adversarial Attacks

Mar 10, 2020
Yue Zhao, Yuwei Wu, Caihua Chen, Andrew Lim

* This paper was accepted for presentation at CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

SUOD: Toward Scalable Unsupervised Outlier Detection

Feb 08, 2020
Yue Zhao, Xueying Ding, Jianing Yang, Haoping Bai

* In AAAI-20 Workshop on Artificial Intelligence for Cyber Security (AICS) 

  Access Paper or Ask Questions

Extracting clinical concepts from user queries

Dec 23, 2019
Yue Zhao, John Handley

* 8 pages, 4 figures. Added references. Corrected wording and typos, results unchanged 

  Access Paper or Ask Questions

XGBOD: Improving Supervised Outlier Detection with Unsupervised Representation Learning

Dec 01, 2019
Yue Zhao, Maciej K. Hryniewicki

* Proceedings of the 2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) 

  Access Paper or Ask Questions

DCSO: Dynamic Combination of Detector Scores for Outlier Ensembles

Nov 23, 2019
Yue Zhao, Maciej K. Hryniewicki

* ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), Outlier Detection De-constructed Workshop, 2018 

  Access Paper or Ask Questions

RNN-Test: Adversarial Testing Framework for Recurrent Neural Network Systems

Nov 11, 2019
Jianmin Guo, Yue Zhao, Xueying Han, Yu Jiang, Jiaguang Sun


  Access Paper or Ask Questions

Combining Machine Learning Models using combo Library

Sep 21, 2019
Yue Zhao, Xuejian Wang, Cheng Cheng, Xueying Ding

* Under Review for AAAI 2020 (demo track) 

  Access Paper or Ask Questions

SynC: A Unified Framework for Generating Synthetic Population with Gaussian Copula

Apr 16, 2019
Colin Wan, Zheng Li, Yue Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Music Artist Classification with Convolutional Recurrent Neural Networks

Jan 14, 2019
Zain Nasrullah, Yue Zhao

* Under submission at International Joint Conference on Neural Networks 2019 (IJCNN'19) 

  Access Paper or Ask Questions

PyOD: A Python Toolbox for Scalable Outlier Detection

Jan 06, 2019
Yue Zhao, Zain Nasrullah, Zheng Li

* Submitted to The Journal of Machine Learning Research (JMLR) MLOSS track 

  Access Paper or Ask Questions

Practical Adversarial Attack Against Object Detector

Dec 26, 2018
Yue Zhao, Hong Zhu, Qintao Shen, Ruigang Liang, Kai Chen, Shengzhi Zhang

* 23 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LSCP: Locally Selective Combination in Parallel Outlier Ensembles

Dec 04, 2018
Yue Zhao, Maciej K. Hryniewicki, Zain Nasrullah, Zheng Li

* Under submission in 2019 SIAM Data Mining conference (SDM'19) 

  Access Paper or Ask Questions

CommanderSong: A Systematic Approach for Practical Adversarial Voice Recognition

Jul 02, 2018
Xuejing Yuan, Yuxuan Chen, Yue Zhao, Yunhui Long, Xiaokang Liu, Kai Chen, Shengzhi Zhang, Heqing Huang, Xiaofeng Wang, Carl A. Gunter

* Accepted by USENIX Security 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning with Non-IID Data

Jun 02, 2018
Yue Zhao, Meng Li, Liangzhen Lai, Naveen Suda, Damon Civin, Vikas Chandra


  Access Paper or Ask Questions

PM-GANs: Discriminative Representation Learning for Action Recognition Using Partial-modalities

Apr 17, 2018
Lan Wang, Chenqiang Gao, Luyu Yang, Yue Zhao, Wangmeng Zuo, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions