Alert button
Picture for Jiawei Yang

Jiawei Yang

Alert button

Denoising Vision Transformers

Jan 05, 2024
Jiawei Yang, Katie Z Luo, Jiefeng Li, Kilian Q Weinberger, Yonglong Tian, Yue Wang

Viaarxiv icon

Rethinking Directional Integration in Neural Radiance Fields

Nov 28, 2023
Congyue Deng, Jiawei Yang, Leonidas Guibas, Yue Wang

Figure 1 for Rethinking Directional Integration in Neural Radiance Fields
Figure 2 for Rethinking Directional Integration in Neural Radiance Fields
Figure 3 for Rethinking Directional Integration in Neural Radiance Fields
Figure 4 for Rethinking Directional Integration in Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon

EmerNeRF: Emergent Spatial-Temporal Scene Decomposition via Self-Supervision

Nov 03, 2023
Jiawei Yang, Boris Ivanovic, Or Litany, Xinshuo Weng, Seung Wook Kim, Boyi Li, Tong Che, Danfei Xu, Sanja Fidler, Marco Pavone, Yue Wang

Viaarxiv icon

CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model

Oct 10, 2023
Peng Di, Jianguo Li, Hang Yu, Wei Jiang, Wenting Cai, Yang Cao, Chaoyu Chen, Dajun Chen, Hongwei Chen, Liang Chen, Gang Fan, Jie Gong, Zi Gong, Wen Hu, Tingting Guo, Zhichao Lei, Ting Li, Zheng Li, Ming Liang, Cong Liao, Bingchang Liu, Jiachen Liu, Zhiwei Liu, Shaojun Lu, Min Shen, Guangpei Wang, Huan Wang, Zhi Wang, Zhaogui Xu, Jiawei Yang, Qing Ye, Gehao Zhang, Yu Zhang, Zelin Zhao, Xunjin Zheng, Hailian Zhou, Lifu Zhu, Xianying Zhu

Figure 1 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Figure 2 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Figure 3 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Figure 4 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Viaarxiv icon

STNet: Spatial and Temporal feature fusion network for change detection in remote sensing images

Apr 22, 2023
Xiaowen Ma, Jiawei Yang, Tingfeng Hong, Mengting Ma, Ziyan Zhao, Tian Feng, Wei Zhang

Figure 1 for STNet: Spatial and Temporal feature fusion network for change detection in remote sensing images
Figure 2 for STNet: Spatial and Temporal feature fusion network for change detection in remote sensing images
Figure 3 for STNet: Spatial and Temporal feature fusion network for change detection in remote sensing images
Figure 4 for STNet: Spatial and Temporal feature fusion network for change detection in remote sensing images
Viaarxiv icon

Improving Autoencoder-based Outlier Detection with Adjustable Probabilistic Reconstruction Error and Mean-shift Outlier Scoring

Apr 03, 2023
Xu Tan, Jiawei Yang, Junqi Chen, Sylwan Rahardja, Susanto Rahardja

Figure 1 for Improving Autoencoder-based Outlier Detection with Adjustable Probabilistic Reconstruction Error and Mean-shift Outlier Scoring
Figure 2 for Improving Autoencoder-based Outlier Detection with Adjustable Probabilistic Reconstruction Error and Mean-shift Outlier Scoring
Figure 3 for Improving Autoencoder-based Outlier Detection with Adjustable Probabilistic Reconstruction Error and Mean-shift Outlier Scoring
Figure 4 for Improving Autoencoder-based Outlier Detection with Adjustable Probabilistic Reconstruction Error and Mean-shift Outlier Scoring
Viaarxiv icon

Oral-NeXF: 3D Oral Reconstruction with Neural X-ray Field from Panoramic Imaging

Mar 21, 2023
Weinan Song, Haoxin Zheng, Jiawei Yang, Chengwen Liang, Lei He

Figure 1 for Oral-NeXF: 3D Oral Reconstruction with Neural X-ray Field from Panoramic Imaging
Figure 2 for Oral-NeXF: 3D Oral Reconstruction with Neural X-ray Field from Panoramic Imaging
Figure 3 for Oral-NeXF: 3D Oral Reconstruction with Neural X-ray Field from Panoramic Imaging
Figure 4 for Oral-NeXF: 3D Oral Reconstruction with Neural X-ray Field from Panoramic Imaging
Viaarxiv icon

Neighborhood Averaging for Improving Outlier Detectors

Mar 17, 2023
Jiawei Yang, Susanto Rahardja, Pasi Franti

Figure 1 for Neighborhood Averaging for Improving Outlier Detectors
Figure 2 for Neighborhood Averaging for Improving Outlier Detectors
Figure 3 for Neighborhood Averaging for Improving Outlier Detectors
Figure 4 for Neighborhood Averaging for Improving Outlier Detectors
Viaarxiv icon

FreeNeRF: Improving Few-shot Neural Rendering with Free Frequency Regularization

Mar 13, 2023
Jiawei Yang, Marco Pavone, Yue Wang

Figure 1 for FreeNeRF: Improving Few-shot Neural Rendering with Free Frequency Regularization
Figure 2 for FreeNeRF: Improving Few-shot Neural Rendering with Free Frequency Regularization
Figure 3 for FreeNeRF: Improving Few-shot Neural Rendering with Free Frequency Regularization
Figure 4 for FreeNeRF: Improving Few-shot Neural Rendering with Free Frequency Regularization
Viaarxiv icon

Deep-learning-based on-chip rapid spectral imaging with high spatial resolution

Jan 16, 2023
Jiawei Yang, Kaiyu Cui, Yidong Huang, Wei Zhang, Xue Feng, Fang Liu

Figure 1 for Deep-learning-based on-chip rapid spectral imaging with high spatial resolution
Figure 2 for Deep-learning-based on-chip rapid spectral imaging with high spatial resolution
Figure 3 for Deep-learning-based on-chip rapid spectral imaging with high spatial resolution
Figure 4 for Deep-learning-based on-chip rapid spectral imaging with high spatial resolution
Viaarxiv icon