Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiuxiang Gu

Multi-Scale Aligned Distillation for Low-Resolution Detection


Sep 14, 2021
Lu Qi, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Zhe Lin, Yi Wang, Yukang Chen, Yanwei Li, Jiaya Jia

* In CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Open-World Entity Segmentation


Jul 29, 2021
Lu Qi, Jason Kuen, Yi Wang, Jiuxiang Gu, Hengshuang Zhao, Zhe Lin, Philip Torr, Jiaya Jia

* Project page: http://luqi.info/Entity_Web 

  Access Paper or Ask Questions

SelfDoc: Self-Supervised Document Representation Learning


Jun 07, 2021
Peizhao Li, Jiuxiang Gu, Jason Kuen, Vlad I. Morariu, Handong Zhao, Rajiv Jain, Varun Manjunatha, Hongfu Liu

* To appear in CVPR'2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Interpreting and Mitigating Shortcut Learning Behavior of NLU models


Mar 18, 2021
Mengnan Du, Varun Manjunatha, Rajiv Jain, Ruchi Deshpande, Franck Dernoncourt, Jiuxiang Gu, Tong Sun, Xia Hu

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Cross-lingual Image Captioning


Oct 03, 2020
Jiahui Gao, Yi Zhou, Philip L. H. Yu, Jiuxiang Gu

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Finding It at Another Side: A Viewpoint-Adapted Matching Encoder for Change Captioning


Sep 30, 2020
Xiangxi Shi, Xu Yang, Jiuxiang Gu, Shafiq Joty, Jianfei Cai

* ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Resilient Load Restoration in Microgrids Considering Mobile Energy Storage Fleets: A Deep Reinforcement Learning Approach


Nov 06, 2019
Shuhan Yao, Jiuxiang Gu, Peng Wang, Tianyang Zhao, Huajun Zhang, Xiaochuan Liu

* Submitted to 2020 IEEE Power and Energy Society General Meeting 

  Access Paper or Ask Questions

Watch It Twice: Video Captioning with a Refocused Video Encoder


Jul 21, 2019
Xiangxi Shi, Jianfei Cai, Shafiq Joty, Jiuxiang Gu


  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Image Captioning via Scene Graph Alignments


Apr 04, 2019
Jiuxiang Gu, Shafiq Joty, Jianfei Cai, Handong Zhao, Xu Yang, Gang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Scene Graph Generation with External Knowledge and Image Reconstruction


Apr 01, 2019
Jiuxiang Gu, Handong Zhao, Zhe Lin, Sheng Li, Jianfei Cai, Mingyang Ling

* 10 pages, 5 figures, Accepted in CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Image Captioning by Language Pivoting


Jul 18, 2018
Jiuxiang Gu, Shafiq Joty, Jianfei Cai, Gang Wang

* 17 pages, 4 figures, Accepted at ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Video Captioning with Boundary-aware Hierarchical Language Decoding and Joint Video Prediction


Jul 08, 2018
Xiangxi Shi, Jianfei Cai, Jiuxiang Gu, Shafiq Joty


  Access Paper or Ask Questions

Look, Imagine and Match: Improving Textual-Visual Cross-Modal Retrieval with Generative Models


Jun 13, 2018
Jiuxiang Gu, Jianfei Cai, Shafiq Joty, Li Niu, Gang Wang

* 10 pages, 6 figures, Accepted as spotlight at CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Stack-Captioning: Coarse-to-Fine Learning for Image Captioning


Mar 14, 2018
Jiuxiang Gu, Jianfei Cai, Gang Wang, Tsuhan Chen

* AAAI-2018, Oral Presentation 

  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances in Convolutional Neural Networks


Oct 19, 2017
Jiuxiang Gu, Zhenhua Wang, Jason Kuen, Lianyang Ma, Amir Shahroudy, Bing Shuai, Ting Liu, Xingxing Wang, Li Wang, Gang Wang, Jianfei Cai, Tsuhan Chen

* Pattern Recognition, Elsevier 

  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study of Language CNN for Image Captioning


Aug 02, 2017
Jiuxiang Gu, Gang Wang, Jianfei Cai, Tsuhan Chen

* Comments: 10 pages, In proceedings of ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions