Alert button
Picture for Kai-Wei Chang

Kai-Wei Chang

Alert button

EMO-SUPERB: An In-depth Look at Speech Emotion Recognition

Feb 22, 2024
Haibin Wu, Huang-Cheng Chou, Kai-Wei Chang, Lucas Goncalves, Jiawei Du, Jyh-Shing Roger Jang, Chi-Chun Lee, Hung-Yi Lee

Viaarxiv icon

On Leveraging Encoder-only Pre-trained Language Models for Effective Keyphrase Generation

Feb 21, 2024
Di Wu, Wasi Uddin Ahmad, Kai-Wei Chang

Viaarxiv icon

Codec-SUPERB: An In-Depth Analysis of Sound Codec Models

Feb 20, 2024
Haibin Wu, Ho-Lam Chung, Yi-Cheng Lin, Yuan-Kuei Wu, Xuanjun Chen, Yu-Chi Pai, Hsiu-Hsuan Wang, Kai-Wei Chang, Alexander H. Liu, Hung-yi Lee

Viaarxiv icon

The Male CEO and the Female Assistant: Probing Gender Biases in Text-To-Image Models Through Paired Stereotype Test

Feb 16, 2024
Yixin Wan, Kai-Wei Chang

Viaarxiv icon

Prompt-Driven LLM Safeguarding via Directed Representation Optimization

Jan 31, 2024
Chujie Zheng, Fan Yin, Hao Zhou, Fandong Meng, Jie Zhou, Kai-Wei Chang, Minlie Huang, Nanyun Peng

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

ConTextual: Evaluating Context-Sensitive Text-Rich Visual Reasoning in Large Multimodal Models

Jan 24, 2024
Rohan Wadhawan, Hritik Bansal, Kai-Wei Chang, Nanyun Peng

Viaarxiv icon

DeepEdit: Knowledge Editing as Decoding with Constraints

Jan 19, 2024
Yiwei Wang, Muhao Chen, Nanyun Peng, Kai-Wei Chang

Viaarxiv icon

CASA: Causality-driven Argument Sufficiency Assessment

Jan 10, 2024
Xiao Liu, Yansong Feng, Kai-Wei Chang

Viaarxiv icon