Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhe Lin

Towards Document-Level Paraphrase Generation with Sentence Rewriting and Reordering


Sep 15, 2021
Zhe Lin, Yitao Cai, Xiaojun Wan

* Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Aligned Distillation for Low-Resolution Detection


Sep 14, 2021
Lu Qi, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Zhe Lin, Yi Wang, Yukang Chen, Yanwei Li, Jiaya Jia

* In CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pushing Paraphrase Away from Original Sentence: A Multi-Round Paraphrase Generation Approach


Sep 04, 2021
Zhe Lin, Xiaojun Wan

* Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SSH: A Self-Supervised Framework for Image Harmonization


Aug 17, 2021
Yifan Jiang, He Zhang, Jianming Zhang, Yilin Wang, Zhe Lin, Kalyan Sunkavalli, Simon Chen, Sohrab Amirghodsi, Sarah Kong, Zhangyang Wang

* Accepted by ICCV'2021 

  Access Paper or Ask Questions

Open-World Entity Segmentation


Jul 29, 2021
Lu Qi, Jason Kuen, Yi Wang, Jiuxiang Gu, Hengshuang Zhao, Zhe Lin, Philip Torr, Jiaya Jia

* Project page: http://luqi.info/Entity_Web 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Predict Visual Attributes in the Wild


Jun 17, 2021
Khoi Pham, Kushal Kafle, Zhe Lin, Zhihong Ding, Scott Cohen, Quan Tran, Abhinav Shrivastava

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Making Better Use of Bilingual Information for Cross-Lingual AMR Parsing


Jun 09, 2021
Yitao Cai, Zhe Lin, Xiaojun Wan

* Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Contrastive Training for Visual Representation Learning


Apr 26, 2021
Xin Yuan, Zhe Lin, Jason Kuen, Jianming Zhang, Yilin Wang, Michael Maire, Ajinkya Kale, Baldo Faieta


  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Going Deeper Into Face Detection: A Survey


Apr 13, 2021
Shervin Minaee, Ping Luo, Zhe Lin, Kevin Bowyer


  Access Paper or Ask Questions

Content-Aware GAN Compression


Apr 06, 2021
Yuchen Liu, Zhixin Shu, Yijun Li, Zhe Lin, Federico Perazzi, S. Y. Kung

* Published in CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

ALADIN: All Layer Adaptive Instance Normalization for Fine-grained Style Similarity


Mar 17, 2021
Dan Ruta, Saeid Motiian, Baldo Faieta, Zhe Lin, Hailin Jin, Alex Filipkowski, Andrew Gilbert, John Collomosse


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Layout Manipulation with High-Resolution Sparse Attention


Dec 14, 2020
Haitian Zheng, Zhe Lin, Jingwan Lu, Scott Cohen, Jianming Zhang, Ning Xu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Meticulous Object Segmentation


Dec 13, 2020
Chenglin Yang, Yilin Wang, Jianming Zhang, He Zhang, Zhe Lin, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Mask Guided Matting via Progressive Refinement Network


Dec 12, 2020
Qihang Yu, Jianming Zhang, He Zhang, Yilin Wang, Zhe Lin, Ning Xu, Yutong Bai, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Hard-ODT: Hardware-Friendly Online Decision Tree Learning Algorithm and System


Dec 11, 2020
Zhe Lin, Sharad Sinha, Wei Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2009.01431 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting with Contextual Reconstruction Loss


Nov 25, 2020
Yu Zeng, Zhe Lin, Huchuan Lu, Vishal M. Patel


  Access Paper or Ask Questions

Deep Image Compositing


Nov 04, 2020
He Zhang, Jianming Zhang, Federico Perazzi, Zhe Lin, Vishal M. Patel

* WACV-2021. A better portrait segmentation technology has been shipped in Photoshop 2020. Check this out if you are not sure how to use it. https://www.youtube.com/watch?v=v_kitSYKr3s&t=138s 

  Access Paper or Ask Questions

Scene Graph Modification Based on Natural Language Commands


Oct 06, 2020
Xuanli He, Quan Hung Tran, Gholamreza Haffari, Walter Chang, Trung Bui, Zhe Lin, Franck Dernoncourt, Nhan Dam

* Accepted to the Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Decision Tree Based Hardware Power Monitoring for Run Time Dynamic Power Management in FPGA


Sep 03, 2020
Zhe Lin, Wei Zhang, Sharad Sinha

* published as a conference paper in FPL 2017 

  Access Paper or Ask Questions

An Ensemble Learning Approach for In-situ Monitoring of FPGA Dynamic Power


Sep 03, 2020
Zhe Lin, Sharad Sinha, Wei Zhang

* published as a journal (TCAD) paper in 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient and Scalable Acceleration of Online Decision Tree Learning on FPGA


Sep 03, 2020
Zhe Lin, Sharad Sinha, Wei Zhang

* appear as a conference paper in FCCM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Shape Adaptor: A Learnable Resizing Module


Aug 10, 2020
Shikun Liu, Zhe Lin, Yilin Wang, Jianming Zhang, Federico Perazzi, Edward Johns

* Published at ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Edit: Open-Domain Image Manipulation with Open-Vocabulary Instructions


Aug 04, 2020
Xihui Liu, Zhe Lin, Jianming Zhang, Handong Zhao, Quan Tran, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* To appear on ECCV 2020. Introduction video at https://youtu.be/8E3bwvjCHYE and code at https://github.com/xh-liu/Open-Edit 

  Access Paper or Ask Questions

PhraseCut: Language-based Image Segmentation in the Wild


Aug 03, 2020
Chenyun Wu, Zhe Lin, Scott Cohen, Trung Bui, Subhransu Maji

* Published in CVPR 2020. Code and data are released at: https://people.cs.umass.edu/~chenyun/phrasecut 

  Access Paper or Ask Questions

Unselfie: Translating Selfies to Neutral-pose Portraits in the Wild


Jul 29, 2020
Liqian Ma, Zhe Lin, Connelly Barnes, Alexei A. Efros, Jingwan Lu

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Reinforced Adversarial Learning in Autoregressive Image Generation


Jul 20, 2020
Kenan E. Ak, Ning Xu, Zhe Lin, Yilin Wang

* Accepted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions