Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Achieving Real-Time LiDAR 3D Object Detection on a Mobile Device

Dec 26, 2020
Pu Zhao, Wei Niu, Geng Yuan, Yuxuan Cai, Hsin-Hsuan Sung, Wujie Wen, Sijia Liu, Xipeng Shen, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

Learn-Prune-Share for Lifelong Learning

Dec 13, 2020
Zifeng Wang, Tong Jian, Kaushik Chowdhury, Yanzhi Wang, Jennifer Dy, Stratis Ioannidis

* Accepted to the IEEE International Conference on Data Mining 2020 (ICDM'20) 

  Access Paper or Ask Questions

Mix and Match: A Novel FPGA-Centric Deep Neural Network Quantization Framework

Dec 12, 2020
Sung-En Chang, Yanyu Li, Mengshu Sun, Runbin Shi, Hayden K. -H. So, Xuehai Qian, Yanzhi Wang, Xue Lin

* Accepted by High-Performance Computer Architecture (HPCA'2021) 

  Access Paper or Ask Questions

6.7ms on Mobile with over 78% ImageNet Accuracy: Unified Network Pruning and Architecture Search for Beyond Real-Time Mobile Acceleration

Dec 01, 2020
Zhengang Li, Geng Yuan, Wei Niu, Yanyu Li, Pu Zhao, Yuxuan Cai, Xuan Shen, Zheng Zhan, Zhenglun Kong, Qing Jin, Zhiyu Chen, Sijia Liu, Kaiyuan Yang, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

An Efficient End-to-End Deep Learning Training Framework via Fine-Grained Pattern-Based Pruning

Nov 20, 2020
Chengming Zhang, Geng Yuan, Wei Niu, Jiannan Tian, Sian Jin, Donglin Zhuang, Zhe Jiang, Yanzhi Wang, Bin Ren, Shuaiwen Leon Song, Dingwen Tao

* 11 pages, 13 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

DAIS: Automatic Channel Pruning via Differentiable Annealing Indicator Search

Nov 04, 2020
Yushuo Guan, Ning Liu, Pengyu Zhao, Zhengping Che, Kaigui Bian, Yanzhi Wang, Jian Tang


  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Relevance and Diversity: A New Recommendation Inference Approach

Sep 27, 2020
Yifang Liu, Zhentao Xu, Qiyuan An, Yang Yi, Yanzhi Wang, Trevor Hastie

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MSP: An FPGA-Specific Mixed-Scheme, Multi-Precision Deep Neural Network Quantization Framework

Sep 16, 2020
Sung-En Chang, Yanyu Li, Mengshu Sun, Weiwen Jiang, Runbin Shi, Xue Lin, Yanzhi Wang

* 9 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Achieving Real-Time Execution of Transformer-based Large-scale Models on Mobile with Compiler-aware Neural Architecture Optimization

Sep 15, 2020
Wei Niu, Zhenglun Kong, Geng Yuan, Weiwen Jiang, Jiexiong Guan, Caiwen Ding, Pu Zhao, Sijia Liu, Bin Ren, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

YOLObile: Real-Time Object Detection on Mobile Devices via Compression-Compilation Co-Design

Sep 12, 2020
Yuxuan Cai, Hongjia Li, Geng Yuan, Wei Niu, Yanyu Li, Xulong Tang, Bin Ren, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

ESMFL: Efficient and Secure Models for Federated Learning

Sep 03, 2020
Sheng Lin, Chenghong Wang, Hongjia Li, Jieren Deng, Yanzhi Wang, Caiwen Ding

* 7 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AntiDote: Attention-based Dynamic Optimization for Neural Network Runtime Efficiency

Aug 14, 2020
Fuxun Yu, Chenchen Liu, Di Wang, Yanzhi Wang, Xiang Chen

* Accepted in DATE'2020 (Best Paper Nomination) 

  Access Paper or Ask Questions

One for Many: Transfer Learning for Building HVAC Control

Aug 09, 2020
Shichao Xu, Yixuan Wang, Yanzhi Wang, Zheng O'Neill, Qi Zhu

* Submitted to Buildsys 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Achieving Real-Time Execution of 3D Convolutional Neural Networks on Mobile Devices

Jul 20, 2020
Wei Niu, Mengshu Sun, Zhengang Li, Jou-An Chen, Jiexiong Guan, Xipeng Shen, Yanzhi Wang, Xue Lin, Bin Ren


  Access Paper or Ask Questions

Towards Real-Time DNN Inference on Mobile Platforms with Model Pruning and Compiler Optimization

Apr 22, 2020
Wei Niu, Pu Zhao, Zheng Zhan, Xue Lin, Yanzhi Wang, Bin Ren

* accepted by the IJCAI-PRICAI 2020 Demonstrations Track 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified DNN Weight Compression Framework Using Reweighted Optimization Methods

Apr 12, 2020
Tianyun Zhang, Xiaolong Ma, Zheng Zhan, Shanglin Zhou, Minghai Qin, Fei Sun, Yen-Kuang Chen, Caiwen Ding, Makan Fardad, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

CoCoPIE: Making Mobile AI Sweet As PIE --Compression-Compilation Co-Design Goes a Long Way

Mar 25, 2020
Shaoshan Liu, Bin Ren, Xipeng Shen, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

CocoPIE: Making Mobile AI Sweet As PIE --Compression-Compilation Co-Design Goes a Long Way

Mar 14, 2020
Shaoshan Liu, Bin Ren, Xipeng Shen, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Privacy-Preserving DNN Pruning and Mobile Acceleration Framework

Mar 13, 2020
Zheng Zhan, Yifan Gong, Zhengang Li, Pu Zhao, Xiaolong Ma, Wei Niu, Xiaolin Xu, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

BLK-REW: A Unified Block-based DNN Pruning Framework using Reweighted Regularization Method

Feb 22, 2020
Xiaolong Ma, Zhengang Li, Yifan Gong, Tianyun Zhang, Wei Niu, Zheng Zhan, Pu Zhao, Jian Tang, Xue Lin, Bin Ren, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

An Image Enhancing Pattern-based Sparsity for Real-time Inference on Mobile Devices

Feb 22, 2020
Xiaolong Ma, Wei Niu, Tianyun Zhang, Sijia Liu, Sheng Lin, Hongjia Li, Xiang Chen, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren, Yanzhi Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1909.05073 

  Access Paper or Ask Questions

RTMobile: Beyond Real-Time Mobile Acceleration of RNNs for Speech Recognition

Feb 19, 2020
Peiyan Dong, Siyue Wang, Wei Niu, Chengming Zhang, Sheng Lin, Zhengang Li, Yifan Gong, Bin Ren, Xue Lin, Yanzhi Wang, Dingwen Tao


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Training of Deep Convolutional Neural Networks by Augmentation in Embedding Space

Feb 12, 2020
Mohammad Saeed Abrishami, Amir Erfan Eshratifar, David Eigen, Yanzhi Wang, Shahin Nazarian, Massoud Pedram


  Access Paper or Ask Questions

PCNN: Pattern-based Fine-Grained Regular Pruning towards Optimizing CNN Accelerators

Feb 11, 2020
Zhanhong Tan, Jiebo Song, Xiaolong Ma, Sia-Huat Tan, Hongyang Chen, Yuanqing Miao, Yifu Wu, Shaokai Ye, Yanzhi Wang, Dehui Li, Kaisheng Ma

* 6 pages, DAC 2020 accepted paper 

  Access Paper or Ask Questions

SS-Auto: A Single-Shot, Automatic Structured Weight Pruning Framework of DNNs with Ultra-High Efficiency

Jan 23, 2020
Zhengang Li, Yifan Gong, Xiaolong Ma, Sijia Liu, Mengshu Sun, Zheng Zhan, Zhenglun Kong, Geng Yuan, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Embedding Compression with Isotropic Iterative Quantization

Jan 23, 2020
Siyu Liao, Jie Chen, Yanzhi Wang, Qinru Qiu, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

PatDNN: Achieving Real-Time DNN Execution on Mobile Devices with Pattern-based Weight Pruning

Jan 22, 2020
Wei Niu, Xiaolong Ma, Sheng Lin, Shihao Wang, Xuehai Qian, Xue Lin, Yanzhi Wang, Bin Ren

* To be published in the Proceedings of Twenty-Fifth International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS 20) 

  Access Paper or Ask Questions