Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
VIS30K: A Collection of Figures and Tables from IEEE Visualization Conference Publications

Jan 11, 2021
Jian Chen, Meng Ling, Rui Li, Petra Isenberg, Tobias Isenberg, Michael Sedlmair, Torsten Möller, Robert S. Laramee, Han-Wei Shen, Katharina Wünsche, Qiru Wang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

VIS30K: A Collection of Figures and Tables from {IEEE} Visualization Conference Publications

Jan 06, 2021
Jian Chen, Meng Ling, Rui Li, Petra Isenberg, Tobias Isenberg, Michael Sedlmair, Torsten Möller, Robert S. Laramee, Han-Wei Shen, Katharina Wünsche, Qiru Wang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

StackRec: Efficient Training of Very Deep Sequential Recommender Models by Layer Stacking

Dec 14, 2020
Jiachun Wang, Fajie Yuan, Jian Chen, Qingyao Wu, Chengmin Li, Min Yang, Yang Sun, Guoxiao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Defense-guided Transferable Adversarial Attacks

Nov 04, 2020
Zifei Zhang, Kai Qiao, Jian Chen, Ningning Liang


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Machine Learning for COVID-19: An Empirical Study on Severity Prediction Task

Oct 17, 2020
Han Wu, Wenjie Ruan, Jiangtao Wang, Dingchang Zheng, Shaolin Li, Jian Chen, Kunwei Li, Xiangfei Chai, Sumi Helal

* 12 pages, 18 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Double Forward Propagation for Memorized Batch Normalization

Oct 10, 2020
Yong Guo, Qingyao Wu, Chaorui Deng, Jian Chen, Mingkui Tan

* AAAI2018, 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Is AI Model Interpretable to Combat with COVID? An Empirical Study on Severity Prediction Task

Sep 30, 2020
Han Wu, Wenjie Ruan, Jiangtao Wang, Dingchang Zheng, Shaolin Li, Jian Chen, Kunwei Li, Xiangfei Chai, Sumi Helal

* 12 pages, 18 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional Automated Channel Pruning for Deep Neural Networks

Sep 27, 2020
Yixin Liu, Yong Guo, Zichang Liu, Haohua Liu, Jingjie Zhang, Zejun Chen, Jing Liu, Jian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Grasp Proposal Networks: An End-to-End Solution for Visual Learning of Robotic Grasps

Sep 26, 2020
Chaozheng Wu, Jian Chen, Qiaoyu Cao, Jianchi Zhang, Yunxin Tai, Lin Sun, Kui Jia

* Accepted to NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Breaking the Curse of Space Explosion: Towards Efficient NAS with Curriculum Search

Jul 07, 2020
Yong Guo, Yaofo Chen, Yin Zheng, Peilin Zhao, Jian Chen, Junzhou Huang, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Neural encoding and interpretation for high-level visual cortices based on fMRI using image caption features

Mar 26, 2020
Kai Qiao, Chi Zhang, Jian Chen, Linyuan Wang, Li Tong, Bin Yan


  Access Paper or Ask Questions

Closed-loop Matters: Dual Regression Networks for Single Image Super-Resolution

Mar 16, 2020
Yong Guo, Jian Chen, Jingdong Wang, Qi Chen, Jiezhang Cao, Zeshuai Deng, Yanwu Xu, Mingkui Tan

* This paper is accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

BigGAN-based Bayesian reconstruction of natural images from human brain activity

Mar 13, 2020
Kai Qiao, Jian Chen, Linyuan Wang, Chi Zhang, Li Tong, Bin Yan

* brain decoding; visual reconstruction; generative adversarial network (GAN); Bayesian framework. under review in Neuroscience of Elsevier 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Neural Architecture Search for Single Image Super-Resolution

Mar 10, 2020
Yong Guo, Yongsheng Luo, Zhenhao He, Jin Huang, Jian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Human Gist Processing Augments Deep Learning Breast Cancer Risk Assessment

Nov 28, 2019
Skylar W. Wurster, Arkadiusz Sitek, Jian Chen, Karla Evans, Gaeun Kim, Jeremy M. Wolfe


  Access Paper or Ask Questions

NAT: Neural Architecture Transformer for Accurate and Compact Architectures

Nov 18, 2019
Yong Guo, Yin Zheng, Mingkui Tan, Qi Chen, Jian Chen, Peilin Zhao, Junzhou Huang

* This paper is accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Investigating Task-driven Latent Feasibility for Nonconvex Image Modeling

Oct 18, 2019
Risheng Liu, Pan Mu, Jian Chen, Xin Fan, Zhongxuan Luo

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Effective and efficient ROI-wise visual encoding using an end-to-end CNN regression model and selective optimization

Jul 27, 2019
Kai Qiao, Chi Zhang, Jian Chen, Linyuan Wang, Li Tong, Bin Yan

* under review in Computational Intelligence and Neuroscience 

  Access Paper or Ask Questions

Cycle-Consistent Adversarial GAN: the integration of adversarial attack and defense

Apr 12, 2019
Lingyun Jiang, Kai Qiao, Ruoxi Qin, Linyuan Wang, Jian Chen, Haibing Bu, Bin Yan

* 13 pages,7 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Auto-Embedding Generative Adversarial Networks for High Resolution Image Synthesis

Mar 29, 2019
Yong Guo, Qi Chen, Jian Chen, Qingyao Wu, Qinfeng Shi, Mingkui Tan

* Accepted by IEEE Transactions on Multimedia 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Image Super-resolution: A Survey

Feb 16, 2019
Zhihao Wang, Jian Chen, Steven C. H. Hoi


  Access Paper or Ask Questions

Dual Reconstruction Nets for Image Super-Resolution with Gradient Sensitive Loss

Sep 19, 2018
Yong Guo, Qi Chen, Jian Chen, Junzhou Huang, Yanwu Xu, Jiezhang Cao, Peilin Zhao, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Accurate reconstruction of image stimuli from human fMRI based on the decoding model with capsule network architecture

Jan 02, 2018
Kai Qiao, Chi Zhang, Linyuan Wang, Bin Yan, Jian Chen, Lei Zeng, Li Tong


  Access Paper or Ask Questions

The Shallow End: Empowering Shallower Deep-Convolutional Networks through Auxiliary Outputs

Apr 23, 2017
Yong Guo, Mingkui Tan, Qingyao Wu, Jian Chen, Anton Van Den Hengel, Qinfeng Shi


  Access Paper or Ask Questions

Improving Efficiency of SVM k-fold Cross-validation by Alpha Seeding

Feb 04, 2017
Zeyi Wen, Bin Li, Rao Kotagiri, Jian Chen, Yawen Chen, Rui Zhang

* 9 pages, 2 figures, accepted by AAAI-17 

  Access Paper or Ask Questions