Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jing Liu

HANet: Hierarchical Alignment Networks for Video-Text Retrieval


Jul 26, 2021
Peng Wu, Xiangteng He, Mingqian Tang, Yiliang Lv, Jing Liu

* This work has been accepted to ACM-MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

OPT: Omni-Perception Pre-Trainer for Cross-Modal Understanding and Generation


Jul 06, 2021
Jing Liu, Xinxin Zhu, Fei Liu, Longteng Guo, Zijia Zhao, Mingzhen Sun, Weining Wang, Hanqing Lu, Shiyu Zhou, Jiajun Zhang, Jinqiao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Tensor networks for unsupervised machine learning


Jun 24, 2021
Jing Liu, Sujie Li, Jiang Zhang, Pan Zhang

* 12 pages, 9 figures, for Github page, see https://github.com/bnuliujing/tn-for-unsup-ml 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Large-scale Teacher-Student Training for On-device Acoustic Models


Jun 11, 2021
Jing Liu, Rupak Vignesh Swaminathan, Sree Hari Krishnan Parthasarathi, Chunchuan Lyu, Athanasios Mouchtaris, Siegfried Kunzmann

* TSD2021 

  Access Paper or Ask Questions

Measuring Conversational Uptake: A Case Study on Student-Teacher Interactions


Jun 07, 2021
Dorottya Demszky, Jing Liu, Zid Mancenido, Julie Cohen, Heather Hill, Dan Jurafsky, Tatsunori Hashimoto

* ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Less is More: Pay Less Attention in Vision Transformers


Jun 07, 2021
Zizheng Pan, Bohan Zhuang, Haoyu He, Jing Liu, Jianfei Cai

* 12 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Data-Driven Airline Market Influence Maximization


May 31, 2021
Duanshun Li, Jing Liu, Jinsung Jeon, Seoyoung Hong, Thai Le, Dongwon Lee, Noseong Park

* Accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting the Performance of Video Compression Artifact Reduction with Reference Frame Proposals and Frequency Domain Information


May 31, 2021
Yi Xu, Minyi Zhao, Jing Liu, Xinjian Zhang, Longwen Gao, Shuigeng Zhou, Huyang Sun

* CPVR Workshop, NTIRE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

AAformer: Auto-Aligned Transformer for Person Re-Identification


Apr 02, 2021
Kuan Zhu, Haiyun Guo, Shiliang Zhang, Yaowei Wang, Gaopan Huang, Honglin Qiao, Jing Liu, Jinqiao Wang, Ming Tang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Visual Transformers with Hierarchical Pooling


Mar 19, 2021
Zizheng Pan, Bohan Zhuang, Jing Liu, Haoyu He, Jianfei Cai

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Memory Attention for Video Semantic Segmentation


Feb 17, 2021
Hao Wang, Weining Wang, Jing Liu


  Access Paper or Ask Questions

LBS: Loss-aware Bit Sharing for Automatic Model Compression


Feb 15, 2021
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Yong Guo, Chunhua Shen, Jianfei Cai, Mingkui Tan

* 22 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CPTR: Full Transformer Network for Image Captioning


Jan 28, 2021
Wei Liu, Sihan Chen, Longteng Guo, Xinxin Zhu, Jing Liu


  Access Paper or Ask Questions

Global-Local Propagation Network for RGB-D Semantic Segmentation


Jan 26, 2021
Sihan Chen, Xinxin Zhu, Wei Liu, Xingjian He, Jing Liu


  Access Paper or Ask Questions

Fast Sequence Generation with Multi-Agent Reinforcement Learning


Jan 24, 2021
Longteng Guo, Jing Liu, Xinxin Zhu, Hanqing Lu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2005.04690 

  Access Paper or Ask Questions

ABS: Automatic Bit Sharing for Model Compression


Jan 13, 2021
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Yong Guo, Chunhua Shen, Jianfei Cai, Mingkui Tan

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

AutoCaption: Image Captioning with Neural Architecture Search


Dec 16, 2020
Xinxin Zhu, Weining Wang, Longteng Guo, Jing Liu


  Access Paper or Ask Questions

DS-Net: Dynamic Spatiotemporal Network for Video Salient Object Detection


Dec 09, 2020
Yuting Su, Weikang Wang, Jing Liu, Peiguang Jing, Xiaokang Yang


  Access Paper or Ask Questions

RocketQA: An Optimized Training Approach to Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering


Oct 16, 2020
Yingqi Qu Yuchen Ding, Jing Liu, Kai Liu, Ruiyang Ren, Xin Zhao, Daxiang Dong, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Automated Channel Pruning for Deep Neural Networks


Sep 27, 2020
Yixin Liu, Yong Guo, Zichang Liu, Haohua Liu, Jingjie Zhang, Zejun Chen, Jing Liu, Jian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Robust Mean Estimation in High Dimensions via $\ell_0$ Minimization


Aug 21, 2020
Jing Liu, Aditya Deshmukh, Venugopal V. Veeravalli


  Access Paper or Ask Questions

AQD: Towards Accurate Quantized Object Detection


Aug 03, 2020
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Mingkui Tan, Chunhua Shen

* Code is available at https://github.com/blueardour/model-quantization 

  Access Paper or Ask Questions

Not only Look, but also Listen: Learning Multimodal Violence Detection under Weak Supervision


Jul 13, 2020
Peng Wu, Jing Liu, Yujia Shi, Yujia Sun, Fangtao Shao, Zhaoyang Wu, Zhiwei Yang

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions