Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianye Hao

Flattening Sharpness for Dynamic Gradient Projection Memory Benefits Continual Learning


Oct 09, 2021
Danruo Deng, Guangyong Chen, Jianye Hao, Qiong Wang, Pheng-Ann Heng

* NeurIPS2021 

  Access Paper or Ask Questions

Ranking Cost: Building An Efficient and Scalable Circuit Routing Planner with Evolution-Based Optimization


Oct 08, 2021
Shiyu Huang, Bin Wang, Dong Li, Jianye Hao, Ting Chen, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Exploration in Deep Reinforcement Learning: A Comprehensive Survey


Sep 15, 2021
Tianpei Yang, Hongyao Tang, Chenjia Bai, Jinyi Liu, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Peng Liu

* Repolishment is made, revise some incorrect descriptions 

  Access Paper or Ask Questions

HyAR: Addressing Discrete-Continuous Action Reinforcement Learning via Hybrid Action Representation


Sep 12, 2021
Boyan Li, Hongyao Tang, Yan Zheng, Jianye Hao, Pengyi Li, Zhen Wang, Zhaopeng Meng, Li Wang

* 15 pages, preprint 

  Access Paper or Ask Questions

CMML: Contextual Modulation Meta Learning for Cold-Start Recommendation


Sep 08, 2021
Xidong Feng, Chen Chen, Dong Li, Mengchen Zhao, Jianye Hao, Jun Wang

* corresponding to ; Accepted by CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Multi-Agent Transfer Learning with Level-Adaptive Credit Assignment


Jun 03, 2021
Tianze Zhou, Fubiao Zhang, Kun Shao, Kai Li, Wenhan Huang, Jun Luo, Weixun Wang, Yaodong Yang, Hangyu Mao, Bin Wang, Dong Li, Wulong Liu, Jianye Hao

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive ACE: Domain Generalization Through Alignment of Causal Mechanisms


Jun 02, 2021
Yunqi Wang, Furui Liu, Zhitang Chen, Qing Lian, Shoubo Hu, Jianye Hao, Yik-Chung Wu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select Cuts for Efficient Mixed-Integer Programming


May 28, 2021
Zeren Huang, Kerong Wang, Furui Liu, Hui-ling Zhen, Weinan Zhang, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Yong Yu, Jun Wang

* 30 pages,3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Ordering-Based Causal Discovery with Reinforcement Learning


May 17, 2021
Xiaoqiang Wang, Yali Du, Shengyu Zhu, Liangjun Ke, Zhitang Chen, Jianye Hao, Jun Wang

* Accepted to IJCAI'2021 

  Access Paper or Ask Questions

Principled Exploration via Optimistic Bootstrapping and Backward Induction


May 17, 2021
Chenjia Bai, Lingxiao Wang, Lei Han, Jianye Hao, Animesh Garg, Peng Liu, Zhaoran Wang

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

An Adversarial Imitation Click Model for Information Retrieval


Apr 19, 2021
Xinyi Dai, Jianghao Lin, Weinan Zhang, Shuai Li, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Jianye Hao, Jun Wang, Yong Yu

* Accepted to WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Symbolic Rules for Interpretable Deep Reinforcement Learning


Mar 16, 2021
Zhihao Ma, Yuzheng Zhuang, Paul Weng, Hankz Hankui Zhuo, Dong Li, Wulong Liu, Jianye Hao


  Access Paper or Ask Questions

Addressing Action Oscillations through Learning Policy Inertia


Mar 03, 2021
Chen Chen, Hongyao Tang, Jianye Hao, Wulong Liu, Zhaopeng Meng

* Accepted paper on AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Foresee then Evaluate: Decomposing Value Estimation with Latent Future Prediction


Mar 03, 2021
Hongyao Tang, Jianye Hao, Guangyong Chen, Pengfei Chen, Chen Chen, Yaodong Yang, Luo Zhang, Wulong Liu, Zhaopeng Meng

* Accepted paper on AAAI 2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.11100 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Logic Machines


Feb 23, 2021
Zimmer Matthieu, Feng Xuening, Glanois Claire, Jiang Zhaohui, Zhang Jianyi, Weng Paul, Jianye Hao, Dong Li, Wulong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Critic PI2: Master Continuous Planning via Policy Improvement with Path Integrals and Deep Actor-Critic Reinforcement Learning


Nov 13, 2020
Jiajun Fan, He Ba, Xian Guo, Jianye Hao


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Utilize Shaping Rewards: A New Approach of Reward Shaping


Nov 05, 2020
Yujing Hu, Weixun Wang, Hangtian Jia, Yixiang Wang, Yingfeng Chen, Jianye Hao, Feng Wu, Changjie Fan

* Accepted by NeurIPS2020 

  Access Paper or Ask Questions

SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving


Nov 01, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villella, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Effective Context for Meta-Reinforcement Learning: an Approach based on Contrastive Learning


Oct 07, 2020
Haotian Fu, Hongyao Tang, Jianye Hao, Chen Chen, Xidong Feng, Dong Li, Wulong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Horizon Value Estimation for Model-based Reinforcement Learning


Sep 21, 2020
Junjie Wang, Qichao Zhang, Dongbin Zhao, Mengchen Zhao, Jianye Hao

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising


Jun 29, 2020
Xiaotian Hao, Zhaoqing Peng, Yi Ma, Guan Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Shan Chen, Rongquan Bai, Mingzhou Xie, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Triple-GAIL: A Multi-Modal Imitation Learning Framework with Generative Adversarial Nets


May 22, 2020
Cong Fei, Bin Wang, Yuzheng Zhuang, Zongzhang Zhang, Jianye Hao, Hongbo Zhang, Xuewu Ji, Wulong Liu

* 7 papges, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Continuous Multiagent Control using Collective Behavior Entropy for Large-Scale Home Energy Management


May 14, 2020
Jianwen Sun, Yan Zheng, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions