Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Critic PI2: Master Continuous Planning via Policy Improvement with Path Integrals and Deep Actor-Critic Reinforcement Learning

Nov 13, 2020
Jiajun Fan, He Ba, Xian Guo, Jianye Hao


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Utilize Shaping Rewards: A New Approach of Reward Shaping

Nov 05, 2020
Yujing Hu, Weixun Wang, Hangtian Jia, Yixiang Wang, Yingfeng Chen, Jianye Hao, Feng Wu, Changjie Fan

* Accepted by NeurIPS2020 

  Access Paper or Ask Questions

SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving

Nov 01, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villella, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Effective Context for Meta-Reinforcement Learning: an Approach based on Contrastive Learning

Oct 07, 2020
Haotian Fu, Hongyao Tang, Jianye Hao, Chen Chen, Xidong Feng, Dong Li, Wulong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Horizon Value Estimation for Model-based Reinforcement Learning

Sep 21, 2020
Junjie Wang, Qichao Zhang, Dongbin Zhao, Mengchen Zhao, Jianye Hao

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising

Jun 29, 2020
Xiaotian Hao, Zhaoqing Peng, Yi Ma, Guan Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Shan Chen, Rongquan Bai, Mingzhou Xie, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Triple-GAIL: A Multi-Modal Imitation Learning Framework with Generative Adversarial Nets

May 22, 2020
Cong Fei, Bin Wang, Yuzheng Zhuang, Zongzhang Zhang, Jianye Hao, Hongbo Zhang, Xuewu Ji, Wulong Liu

* 7 papges, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Continuous Multiagent Control using Collective Behavior Entropy for Large-Scale Home Energy Management

May 14, 2020
Jianwen Sun, Yan Zheng, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising

May 12, 2020
Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Yi Ma, Zhenzhe Zheng, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CausalVAE: Structured Causal Disentanglement in Variational Autoencoder

Apr 18, 2020
Mengyue Yang, Furui Liu, Zhitang Chen, Xinwei Shen, Jianye Hao, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Deep Reinforcement Learning through Policy Transfer

Feb 19, 2020
Tianpei Yang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Zongzhang Zhang, Weixun Wang, Yujing Hu, Yingfeng Cheng, Changjie Fan, Zhaodong Wang, Jiajie Peng

* Accepted by AAMAS'2020 as an EXTENDED ABSTRACT 

  Access Paper or Ask Questions

KoGuN: Accelerating Deep Reinforcement Learning via Integrating Human Suboptimal Knowledge

Feb 18, 2020
Peng Zhang, Jianye Hao, Weixun Wang, Hongyao Tang, Yi Ma, Yihai Duan, Yan Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Neighborhood Cognition Consistent Multi-Agent Reinforcement Learning

Dec 03, 2019
Hangyu Mao, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Luo, Dong Li, Zhengchao Zhang, Jun Wang, Zhen Xiao

* accepted as a regular paper with oral presentation @ AAAI20 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Game Abstraction via Graph Attention Neural Network

Nov 25, 2019
Yong Liu, Weixun Wang, Yujing Hu, Jianye Hao, Xingguo Chen, Yang Gao

* Accepted by AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

There is Limited Correlation between Coverage and Robustness for Deep Neural Networks

Nov 14, 2019
Yizhen Dong, Peixin Zhang, Jingyi Wang, Shuang Liu, Jun Sun, Jianye Hao, Xinyu Wang, Li Wang, Jin Song Dong, Dai Ting


  Access Paper or Ask Questions

Efficient meta reinforcement learning via meta goal generation

Nov 10, 2019
Haotian Fu, Hongyao Tang, Jianye Hao


  Access Paper or Ask Questions

Diverse Behavior Is What Game AI Needs: Generating Varied Human-Like Playing Styles Using Evolutionary Multi-Objective Deep Reinforcement Learning

Oct 20, 2019
Yan Zheng, Ruimin Shen, Jianye Hao, Yinfeng Chen, Changjie Fan


  Access Paper or Ask Questions

From Few to More: Large-scale Dynamic Multiagent Curriculum Learning

Sep 06, 2019
Weixun Wang, Tianpei Yang, Yong Liu, Jianye Hao, Xiaotian Hao, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Gao


  Access Paper or Ask Questions

Action Semantics Network: Considering the Effects of Actions in Multiagent Systems

Jul 26, 2019
Weixun Wang, Tianpei Yang Yong Liu, Jianye Hao, Xiaotian Hao, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Gao


  Access Paper or Ask Questions

Spectral-based Graph Convolutional Network for Directed Graphs

Jul 21, 2019
Yi Ma, Jianye Hao, Yaodong Yang, Han Li, Junqi Jin, Guangyong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Disentangling Dynamics and Returns: Value Function Decomposition with Future Prediction

May 27, 2019
Hongyao Tang, Jianye Hao, Guangyong Chen, Pengfei Chen, Zhaopeng Meng, Yaodong Yang, Li Wang

* 10 pages for paper and 6 pages for the supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Multi-Agent Reinforcement Learning with Discrete-Continuous Hybrid Action Spaces

Mar 12, 2019
Haotian Fu, Hongyao Tang, Jianye Hao, Zihan Lei, Yingfeng Chen, Changjie Fan


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Deep Multiagent Reinforcement Learning

Sep 25, 2018
Hongyao Tang, Jianye Hao, Tangjie Lv, Yingfeng Chen, Zongzhang Zhang, Hangtian Jia, Chunxu Ren, Yan Zheng, Changjie Fan, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

SCC-rFMQ Learning in Cooperative Markov Games with Continuous Actions

Sep 18, 2018
Chengwei Zhang, Xiaohong Li, Jianye Hao, Siqi Chen, Karl Tuyls, Zhiyong Feng, Wanli Xue, Rong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise with Adaptive Exposure via Constrained Two-Level Reinforcement Learning

Sep 10, 2018
Weixun Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Chunjie Chen, Chuan Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Yixi Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Optimal Rewiring Strategy for Reinforcement Social Learning in Cooperative Multiagent Systems

May 13, 2018
Hongyao Tang, Li Wang, Zan Wang, Tim Baarslag, Jianye Hao

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions