Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yong Li

TabGNN: Multiplex Graph Neural Network for Tabular Data Prediction


Aug 20, 2021
Xiawei Guo, Yuhan Quan, Huan Zhao, Quanming Yao, Yong Li, Weiwei Tu


  Access Paper or Ask Questions

Real-time Image Enhancer via Learnable Spatial-aware 3D Lookup Tables


Aug 19, 2021
Tao Wang, Yong Li, Jingyang Peng, Yipeng Ma, Xian Wang, Fenglong Song, Youliang Yan

* Accepted to ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

One-shot Transfer Learning for Population Mapping


Aug 17, 2021
Erzhuo Shao, Jie Feng, Yingheng Wang, Tong Xia, Yong Li

* Published in Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '21) 

  Access Paper or Ask Questions

DGCN: Diversified Recommendation with Graph Convolutional Networks


Aug 16, 2021
Yu Zheng, Chen Gao, Liang Chen, Depeng Jin, Yong Li

* WWW'21 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Fair Face Representation With Progressive Cross Transformer


Aug 11, 2021
Yong Li, Yufei Sun, Zhen Cui, Shiguang Shan, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning for Demand Driven Services in Logistics and Transportation Systems: A Survey


Aug 10, 2021
Zefang Zong, Tao Feng, Tong Xia, Depeng, Yong Li

* 21 pages. survey preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Jigsaw Learning for Cartoon Face Recognition


Jul 14, 2021
Yong Li, Lingjie Lao, Zhen Cui, Shiguang Shan, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding the Effectiveness of Attention Mechanism


Jun 29, 2021
Xiang Ye, Zihang He, Heng Wang, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

Sequential Recommendation with Graph Neural Networks


Jun 27, 2021
Jianxin Chang, Chen Gao, Yu Zheng, Yiqun Hui, Yanan Niu, Yang Song, Depeng Jin, Yong Li

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Data-specific Model Search for Collaborative Filtering


Jun 14, 2021
Chen Gao, Quanming Yao, Depeng Jin, Yong Li

* KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Sparse Expert Models and Beyond


Jun 14, 2021
An Yang, Junyang Lin, Rui Men, Chang Zhou, Le Jiang, Xianyan Jia, Ang Wang, Jie Zhang, Jiamang Wang, Yong Li, Di Zhang, Wei Lin, Lin Qu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 16 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Consistent Instance False Positive Improves Fairness in Face Recognition


Jun 10, 2021
Xingkun Xu, Yuge Huang, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang, Yong Li, Zhen Cui

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal Dual Graph Neural Networks for Travel Time Estimation


May 28, 2021
Guangyin Jin, Huan Yan, Fuxian Li, Jincai Huang, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

Meta Auxiliary Learning for Facial Action Unit Detection


May 14, 2021
Yong Li, Shiguang Shan


  Access Paper or Ask Questions

Learning Normal Dynamics in Videos with Meta Prototype Network


May 10, 2021
Hui Lv, Chen Chen, Zhen Cui, Chunyan Xu, Yong Li, Jian Yang

* 9 pages, 4 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Graph Convolutional Recurrent Network for Traffic Prediction: Benchmark and Solution


May 03, 2021
Fuxian Li, Jie Feng, Huan Yan, Guangyin Jin, Depeng Jin, Yong Li

* 13 pages, journal 

  Access Paper or Ask Questions

Role-Aware Modeling for N-ary Relational Knowledge Bases


Apr 20, 2021
Yu Liu, Quanming Yao, Yong Li

* WWW2021 

  Access Paper or Ask Questions

SCEI: A Smart-Contract Driven Edge Intelligence Framework for IoT Systems


Mar 12, 2021
Chenhao Xu, Yong Li, Yao Deng, Jiaqi Ge, Longxiang Gao, Mengshi Zhang, Yong Xiang, Xi Zheng

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SDD-FIQA: Unsupervised Face Image Quality Assessment with Similarity Distribution Distance


Mar 10, 2021
Fu-Zhao Ou, Xingyu Chen, Ruixin Zhang, Yuge Huang, Shaoxin Li, Jilin Li, Yong Li, Liujuan Cao, Yuan-Gen Wang

* IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer


Mar 02, 2021
Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Genetic Meta-Structure Search for Recommendation on Heterogeneous Information Network


Feb 21, 2021
Zhenyu Han, Fengli Xu, Jinghan Shi, Yu Shang, Haorui Ma, Pan Hui, Yong Li

* Published in Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '20) 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforced Contact Tracing and Epidemic Intervention


Feb 04, 2021
Tao Feng, Sirui Song, Tong Xia, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

Learnable Embedding Sizes for Recommender Systems


Jan 19, 2021
Siyi Liu, Chen Gao, Yihong Chen, Depeng Jin, Yong Li

* International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AttnMove: History Enhanced Trajectory Recovery via Attentional Network


Jan 03, 2021
Tong Xia, Yunhan Qi, Jie Feng, Fengli Xu, Funing Sun, Diansheng Guo, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

Focusing More on Conflicts with Mis-Predictions Helps Language Pre-Training


Dec 16, 2020
Chen Xing, Wencong Xiao, Yong Li, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

EasyTransfer -- A Simple and Scalable Deep Transfer Learning Platform for NLP Applications


Nov 23, 2020
Minghui Qiu, Peng Li, Hanjie Pan, Chengyu Wang, Ang Wang, Cen Chen, Yaliang Li, Dehong Gao, Jun Huang, Yong Li, Jun Yang, Deng Cai, Wei Lin

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Probability-Density-Based Deep Learning Paradigm for the Fuzzy Design of Functional Metastructures


Nov 11, 2020
Ying-Tao Luo, Peng-Qi Li, Dong-Ting Li, Yu-Gui Peng, Zhi-Guo Geng, Shu-Huan Xie, Yong Li, Andrea Alu, Jie Zhu, Xue-Feng Zhu

* Research, vol. 2020, Article ID 8757403, 2020 
* Published in Research, an AAAS Science Partner Journal 

  Access Paper or Ask Questions