Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
TPNet: Trajectory Proposal Network for Motion Prediction

Apr 26, 2020
Liangji Fang, Qinhong Jiang, Jianping Shi, Bolei Zhou


  Access Model/Code and Paper
Uncertainty-Aware Consistency Regularization for Cross-Domain Semantic Segmentation

Apr 19, 2020
Qianyu Zhou, Zhengyang Feng, Guangliang Cheng, Xin Tan, Jianping Shi, Lizhuang Ma


  Access Model/Code and Paper
Semi-Supervised Semantic Segmentation via Dynamic Self-Training and Class-Balanced Curriculum

Apr 18, 2020
Zhengyang Feng, Qianyu Zhou, Guangliang Cheng, Xin Tan, Jianping Shi, Lizhuang Ma

* Code is available at https://github.com/voldemortX/DST-CBC 

  Access Model/Code and Paper
AdaStereo: A Simple and Efficient Approach for Adaptive Stereo Matching

Apr 09, 2020
Xiao Song, Guorun Yang, Xinge Zhu, Hui Zhou, Zhe Wang, Jianping Shi

* 18 pages, 5 figures, 5 tables 

  Access Model/Code and Paper
Temporal Pyramid Network for Action Recognition

Apr 07, 2020
Ceyuan Yang, Yinghao Xu, Jianping Shi, Bo Dai, Bolei Zhou

* To appear in CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
SSN: Shape Signature Networks for Multi-class Object Detection from Point Clouds

Apr 06, 2020
Xinge Zhu, Yuexin Ma, Tai Wang, Yan Xu, Jianping Shi, Dahua Lin

* Code is available at https://github.com/xinge008/SSN 

  Access Model/Code and Paper
DSNAS: Direct Neural Architecture Search without Parameter Retraining

Feb 21, 2020
Shoukang Hu, Sirui Xie, Hehui Zheng, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Xunying Liu, Dahua Lin


  Access Model/Code and Paper
PV-RCNN: Point-Voxel Feature Set Abstraction for 3D Object Detection

Dec 31, 2019
Shaoshuai Shi, Chaoxu Guo, Li Jiang, Zhe Wang, Jianping Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li


  Access Model/Code and Paper
Learning Depth-Guided Convolutions for Monocular 3D Object Detection

Dec 13, 2019
Mingyu Ding, Yuqi Huo, Hongwei Yi, Zhe Wang, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo

* 12 pages, 8 figures, modify email and add code 

  Access Model/Code and Paper
Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection

Dec 09, 2019
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Cao, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report 

  Access Model/Code and Paper
Learning Driving Decisions by Imitating Drivers' Control Behaviors

Nov 30, 2019
Junning Huang, Sirui Xie, Jiankai Sun, Qiurui Ma, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Dahua Lin, Bolei Zhou


  Access Model/Code and Paper
Every Frame Counts: Joint Learning of Video Segmentation and Optical Flow

Nov 28, 2019
Mingyu Ding, Zhe Wang, Bolei Zhou, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo

* Published in AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
Dense Fusion Classmate Network for Land Cover Classification

Nov 19, 2019
Chao Tian, Cong Li, Jianping Shi


  Access Model/Code and Paper
Depth Completion from Sparse LiDAR Data with Depth-Normal Constraints

Oct 15, 2019
Yan Xu, Xinge Zhu, Jianping Shi, Guofeng Zhang, Hujun Bao, Hongsheng Li

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Model/Code and Paper
Graph-guided Architecture Search for Real-time Semantic Segmentation

Sep 15, 2019
Peiwen Lin, Peng Sun, Guangliang Cheng, Sirui Xie, Xi Li, Jianping Shi

* 10pages, 6 figures 

  Access Model/Code and Paper
Robust Multi-Modality Multi-Object Tracking

Sep 09, 2019
Wenwei Zhang, Hui Zhou, Shuyang Sun, Zhe Wang, Jianping Shi, Chen Change Loy

* To appear in ICCV 2019. Code and models are available at https://github.com/ZwwWayne/mmMOT 

  Access Model/Code and Paper
GDRQ: Group-based Distribution Reshaping for Quantization

Aug 05, 2019
Haibao Yu, Tuopu Wen, Guangliang Cheng, Jiankai Sun, Qi Han, Jianping Shi


  Access Model/Code and Paper
MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark

Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Model/Code and Paper
OVSNet : Towards One-Pass Real-Time Video Object Segmentation

May 24, 2019
Peng Sun, Peiwen Lin, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Jiawan Zhang, Xi Li

* 10 pages, 6 figures 

  Access Model/Code and Paper
Towards Instance-level Image-to-Image Translation

May 05, 2019
Zhiqiang Shen, Mingyang Huang, Jianping Shi, Xiangyang Xue, Thomas Huang

* Accepted to CVPR 2019. Project page: http://zhiqiangshen.com/projects/INIT/index.html 

  Access Model/Code and Paper
Switchable Whitening for Deep Representation Learning

Apr 22, 2019
Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Jianping Shi, Xiaoou Tang, Ping Luo


  Access Model/Code and Paper
Libra R-CNN: Towards Balanced Learning for Object Detection

Apr 04, 2019
Jiangmiao Pang, Kai Chen, Jianping Shi, Huajun Feng, Wanli Ouyang, Dahua Lin

* To appear at CVPR 2019 

  Access Model/Code and Paper
R$^2$-CNN: Fast Tiny Object Detection in Large-Scale Remote Sensing Images

Mar 30, 2019
Jiangmiao Pang, Cong Li, Jianping Shi, Zhihai Xu, Huajun Feng

* 13 pages. Accepted to IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 

  Access Model/Code and Paper
$\mathcal{R}^2$-CNN: Fast Tiny Object Detection in Large-scale Remote Sensing Images

Feb 16, 2019
Jiangmiao Pang, Cong Li, Jianping Shi, Zhihai Xu, Huajun Feng

* 13 pages. Accepted to IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 

  Access Model/Code and Paper
Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation

Jan 22, 2019
Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report. Winning entry of COCO 2018 Challenge (object detection task) 

  Access Model/Code and Paper
FishNet: A Versatile Backbone for Image, Region, and Pixel Level Prediction

Jan 11, 2019
Shuyang Sun, Jiangmiao Pang, Jianping Shi, Shuai Yi, Wanli Ouyang

* NeurIPS 2018. Code available at https://github.com/kevin-ssy/FishNet 

  Access Model/Code and Paper
Sequential Context Encoding for Duplicate Removal

Oct 20, 2018
Lu Qi, Shu Liu, Jianping Shi, Jiaya Jia

* Accepted in NIPS 2018 

  Access Model/Code and Paper
Towards Understanding Acceleration Tradeoff between Momentum and Asynchrony in Nonconvex Stochastic Optimization

Oct 01, 2018
Tianyi Liu, Shiyang Li, Jianping Shi, Enlu Zhou, Tuo Zhao

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1802.05155 

  Access Model/Code and Paper
Path Aggregation Network for Instance Segmentation

Sep 18, 2018
Shu Liu, Lu Qi, Haifang Qin, Jianping Shi, Jiaya Jia

* Accepted to CVPR 2018 

  Access Model/Code and Paper