Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Towards Efficient Scene Understanding via Squeeze Reasoning

Nov 06, 2020
Xiangtai Li, Xia Li, Ansheng You, Li Zhang, Guangliang Cheng, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong, Zhouchen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Feature-metric Loss for Self-supervised Learning of Depth and Egomotion

Jul 21, 2020
Chang Shu, Kun Yu, Zhixiang Duan, Kuiyuan Yang

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Flow for Fast and Accurate Scene Parsing

Feb 24, 2020
Xiangtai Li, Ansheng You, Zhen Zhu, Houlong Zhao, Maoke Yang, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong


  Access Paper or Ask Questions

Global Aggregation then Local Distribution in Fully Convolutional Networks

Sep 16, 2019
Xiangtai Li, Li Zhang, Ansheng You, Maoke Yang, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong

* accepted at BMVC 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Graph Convolutional Network for Semantic Segmentation

Sep 13, 2019
Li Zhang, Xiangtai Li, Anurag Arnab, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong, Philip H. S. Torr

* accepted at BMVC 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Unimodal Cost Volume Filtering for Deep Stereo Matching

Sep 09, 2019
Youmin Zhang, Yimin Chen, Xiao Bai, Jun Zhou, Kun Yu, Zhiwei Li, Kuiyuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

GFF: Gated Fully Fusion for Semantic Segmentation

Apr 03, 2019
Xiangtai Li, Houlong Zhao, Lei Han, Yunhai Tong, Kuiyuan Yang

* 10 pages,8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Dataset Augmentation

Apr 16, 2018
Yalong Bai, Kuiyuan Yang, Tao Mei, Wei-Ying Ma, Tiejun Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Hard-Aware Deeply Cascaded Embedding

Aug 01, 2017
Yuhui Yuan, Kuiyuan Yang, Chao Zhang

* accepted by ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Incay for Representation Regularization

May 29, 2017
Yuhui Yuan, Kuiyuan Yang, Chao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Visualizing and Comparing Convolutional Neural Networks

Dec 26, 2014
Wei Yu, Kuiyuan Yang, Yalong Bai, Hongxun Yao, Yong Rui

* 9 pages and 7 figures, submit to ICLR2015 

  Access Paper or Ask Questions

The Application of Two-level Attention Models in Deep Convolutional Neural Network for Fine-grained Image Classification

Nov 24, 2014
Tianjun Xiao, Yichong Xu, Kuiyuan Yang, Jiaxing Zhang, Yuxin Peng, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Scale-Invariant Convolutional Neural Networks

Nov 24, 2014
Yichong Xu, Tianjun Xiao, Jiaxing Zhang, Kuiyuan Yang, Zheng Zhang

* This paper is submitted for CVPR2015 

  Access Paper or Ask Questions

Learning High-level Image Representation for Image Retrieval via Multi-Task DNN using Clickthrough Data

Dec 21, 2013
Yalong Bai, Kuiyuan Yang, Wei Yu, Wei-Ying Ma, Tiejun Zhao


  Access Paper or Ask Questions