Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

LiDAR-based 4D Panoptic Segmentation via Dynamic Shifting NetworkFangzhou Hong , Hui Zhou , Xinge Zhu , Hongsheng Li , Ziwei Liu

* Extension of arXiv:2011.11964; Source code at https://github.com/hongfz16/DS-Net 

   Access Paper or Ask Questions

AdaStereo: An Efficient Domain-Adaptive Stereo Matching ApproachXiao Song , Guorun Yang , Xinge Zhu , Hui Zhou , Yuexin Ma , Zhe Wang , Jianping Shi

* To be published in International Journal of Computer Vision (IJCV) 

   Access Paper or Ask Questions

Code Clone Detection based on Event Embedding and Event DependencyCheng Huang , Hui Zhou , Chunyang Ye , Bingzhuo Li


   Access Paper or Ask Questions

Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR-based PerceptionXinge Zhu , Hui Zhou , Tai Wang , Fangzhou Hong , Wei Li , Yuexin Ma , Hongsheng Li , Ruigang Yang , Dahua Lin

* Accepted by TPAMI 2021; Source code at https://github.com/xinge008/Cylinder3D. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2011.10033 

   Access Paper or Ask Questions

Revisiting Recursive Least Squares for Training Deep Neural NetworksChunyuan Zhang , Qi Song , Hui Zhou , Yigui Ou , Hongyao Deng , Laurence Tianruo Yang

* 12 pages,5 figures, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems under review 

   Access Paper or Ask Questions

LIF-Seg: LiDAR and Camera Image Fusion for 3D LiDAR Semantic SegmentationLin Zhao , Hui Zhou , Xinge Zhu , Xiao Song , Hongsheng Li , Wenbing Tao


   Access Paper or Ask Questions

Machine Learning for Massive Industrial Internet of ThingsHui Zhou , Changyang She , Yansha Deng , Mischa Dohler , Arumugam Nallanathan


   Access Paper or Ask Questions

LiDAR-based Panoptic Segmentation via Dynamic Shifting NetworkFangzhou Hong , Hui Zhou , Xinge Zhu , Hongsheng Li , Ziwei Liu

* Rank 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI Panoptic Segmentation (accessed at 2020-11-16); Codes at https://github.com/hongfz16/DS-Net 

   Access Paper or Ask Questions

Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR SegmentationXinge Zhu , Hui Zhou , Tai Wang , Fangzhou Hong , Yuexin Ma , Wei Li , Hongsheng Li , Dahua Lin

* This work achieves the 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI (until CVPR DDL) and based on this work, we also achieve the 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI panoptic segmentation; Code at https://github.com/xinge008/Cylinder3D 

   Access Paper or Ask Questions

Cylinder3D: An Effective 3D Framework for Driving-scene LiDAR Semantic SegmentationHui Zhou , Xinge Zhu , Xiao Song , Yuexin Ma , Zhe Wang , Hongsheng Li , Dahua Lin

* Source code: https://github.com/xinge008/Cylinder3D 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>