Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yang Li

OTCE: A Transferability Metric for Cross-Domain Cross-Task Representations


Mar 25, 2021
Yang Tan, Yang Li, Shao-Lun Huang

* 13 pages, accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Optimal Scheduling of Integrated Demand Response-Enabled Integrated Energy Systems with Uncertain Renewable Generations: A Stackelberg Game Approach


Mar 08, 2021
Yang Li, Chunling Wang, Guoqing Li, Chen Chen

* Accepted by Energy Conversion and Management 

  Access Paper or Ask Questions

Coordinated Cyber-Attack Detection Model of Cyber-Physical Power System Based on the Operating State Data Link


Feb 27, 2021
Lei Wang, Pengcheng Xu, Zhaoyang Qu, Xiaoyong Bo, Yunchang Dong, Zhenming Zhang, Yang Li

* Accepted by Frontiers in Energy Research 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Kalman filter-based dynamic state estimation of natural gas pipeline networks


Feb 26, 2021
Liang Chen, Peng Jin, Jing Yang, Yang Li, Yi Song

* Accepted by Mathematical Problems in Engineering 

  Access Paper or Ask Questions

TapNet: The Design, Training, Implementation, and Applications of a Multi-Task Learning CNN for Off-Screen Mobile Input


Feb 18, 2021
Michael Xuelin Huang, Yang Li, Nazneen Nazneen, Alexander Chao, Shumin Zhai

* 10 pages. CHI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spacewalker: Rapid UI Design Exploration Using Lightweight Markup Enhancement and Crowd Genetic Programming


Feb 17, 2021
Mingyuan Zhong, Gang Li, Yang Li

* 10 pages, CHI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Partially Observed Exchangeable Modeling


Feb 11, 2021
Yang Li, Junier B. Oliva


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Short-Term Voltage Stability Assessment of Power Systems


Feb 04, 2021
Meng Zhang, Jiazheng Li, Yang Li, Runnan Xu

* Accepted by IEEE Access 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Method for the Coupling Relations of Microgrid Cyber-Physical Systems Driven by Hybrid Spatiotemporal Events


Feb 01, 2021
Xiaoyong Bo, Xiaoyu Chen, Huashun Li, Yunchang Dong, Zhaoyang Qu, Lei Wang, Yang Li

* Accepted by IEEE Access 

  Access Paper or Ask Questions

Multitask Learning for Emotion and Personality Detection


Jan 07, 2021
Yang Li, Amirmohammad Kazameini, Yash Mehta, Erik Cambria


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Automatic CASH via Rising Bandits


Dec 08, 2020
Yang Li, Jiawei Jiang, Jinyang Gao, Yingxia Shao, Ce Zhang, Bin Cui

* Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 34(04), 4763-4771 (2020) 

  Access Paper or Ask Questions

MFES-HB: Efficient Hyperband with Multi-Fidelity Quality Measurements


Dec 05, 2020
Yang Li, Yu Shen, Jiawei Jiang, Jinyang Gao, Ce Zhang, Bin Cui


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Models in ANNs


Nov 24, 2020
Yang Li


  Access Paper or Ask Questions

Widget Captioning: Generating Natural Language Description for Mobile User Interface Elements


Oct 08, 2020
Yang Li, Gang Li, Luheng He, Jingjie Zheng, Hong Li, Zhiwei Guan

* 16 pages, EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Long-Tail Relation Extraction with Collaborating Relation-Augmented Attention


Oct 08, 2020
Yang Li, Tao Shen, Guodong Long, Jing Jiang, Tianyi Zhou, Chengqi Zhang

* Accepted to appear at COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Active Feature Acquisition with Generative Surrogate Models


Oct 06, 2020
Yang Li, Junier B. Oliva


  Access Paper or Ask Questions

A Machine Learning Framework for Computing the Most Probable Paths of Stochastic Dynamical Systems


Oct 01, 2020
Yang Li, Jinqiao Duan, Xianbin Liu

* 17 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Plug-and-Play Framework for Effective Data Denoising and Robust Abstention


Sep 25, 2020
Krishanu Sarker, Xiulong Yang, Yang Li, Saeid Belkasim, Shihao Ji

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Transferability Attention Neural Network Model for EEG Emotion Recognition


Sep 21, 2020
Yang Li, Boxun Fu, Fu Li, Guangming Shi, Wenming Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-slide Histopathology Images -- the [email protected] Challenge 2019


Aug 21, 2020
Zhang Li, Jiehua Zhang, Tao Tan, Xichao Teng, Xiaoliang Sun, Yang Li, Lihong Liu, Yang Xiao, Byungjae Lee, Yilong Li, Qianni Zhang, Shujiao Sun, Yushan Zheng, Junyu Yan, Ni Li, Yiyu Hong, Junsu Ko, Hyun Jung, Yanling Liu, Yu-cheng Chen, Ching-wei Wang, Vladimir Yurovskiy, Pavel Maevskikh, Vahid Khanagha, Yi Jiang, Xiangjun Feng, Zhihong Liu, Daiqiang Li, Peter J. Schüffler, Qifeng Yu, Hui Chen, Yuling Tang, Geert Litjens


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deep Metric Learning with Transformed Attention Consistency and Contrastive Clustering Loss


Aug 10, 2020
Yang Li, Shichao Kan, Zhihai He

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exchangeable Neural ODE for Set Modeling


Aug 06, 2020
Yang Li, Haidong Yi, Christopher M. Bender, Siyuan Shan, Junier B. Oliva


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Complex Question Answering over Knowledge Base: Recent Advances and Challenges


Jul 26, 2020
Bin Fu, Yunqi Qiu, Chengguang Tang, Yang Li, Haiyang Yu, Jian Sun

* 19 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Ensemble Deep Learning Model for Stock Prediction Based on Stock Prices and News


Jul 23, 2020
Yang Li, Yi Pan

* 15 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Stage Influence Function


Jul 17, 2020
Hongge Chen, Si Si, Yang Li, Ciprian Chelba, Sanjiv Kumar, Duane Boning, Cho-Jui Hsieh


  Access Paper or Ask Questions

RGB-IR Cross-modality Person ReID based on Teacher-Student GAN Model


Jul 15, 2020
Ziyue Zhang, Shuai Jiang, Congzhentao Huang, Yang Li, Richard Yi Da Xu

* 8 pages including 1 page reference 

  Access Paper or Ask Questions

SplitFusion: Simultaneous Tracking and Mapping for Non-Rigid Scenes


Jul 04, 2020
Yang Li, Tianwei Zhang, Yoshihiko Nakamura, Tatsuya Harada

* Accepted to IROS'2020 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Classification Vector Machine for Multi-Class Classification


Jun 29, 2020
Shengfei Lyu, Xing Tian, Yang Li, Bingbing Jiang, Huanhuan Chen


  Access Paper or Ask Questions

GCNs-Net: A Graph Convolutional Neural Network Approach for Decoding Time-resolved EEG Motor Imagery Signals


Jun 16, 2020
Xiangmin Lun, Shuyue Jia, Yimin Hou, Yan Shi, Yang Li, Hanrui Yang, Shu Zhang, Jinglei Lv


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Feature Acquisition with Arbitrary Conditional Flows


Jun 13, 2020
Yang Li, Junier B. Oliva


  Access Paper or Ask Questions