Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hongsheng Li

Scalable Transformers for Neural Machine Translation


Jun 18, 2021
Peng Gao, Shijie Geng, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* Mostly overlapping with version 1, with minor updates/revisions 

  Access Paper or Ask Questions

Refining Pseudo Labels with Clustering Consensus over Generations for Unsupervised Object Re-identification


Jun 11, 2021
Xiao Zhang, Yixiao Ge, Yu Qiao, Hongsheng Li

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Container: Context Aggregation Network


Jun 02, 2021
Peng Gao, Jiasen Lu, Hongsheng Li, Roozbeh Mottaghi, Aniruddha Kembhavi


  Access Paper or Ask Questions

FNAS: Uncertainty-Aware Fast Neural Architecture Search


May 27, 2021
Jihao Liu, Ming Zhang, Yangting Sun, Boxiao Liu, Guanglu Song, Yu Liu, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

VS-Net: Voting with Segmentation for Visual Localization


May 23, 2021
Zhaoyang Huang, Han Zhou, Yijin Li, Bangbang Yang, Yan Xu, Xiaowei Zhou, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Project Page: https://drinkingcoder.github.io/publication/vs-net/ 

  Access Paper or Ask Questions

Inverting Generative Adversarial Renderer for Face Reconstruction


May 08, 2021
Jingtan Piao, Keqiang Sun, KwanYee Lin, Quan Wang, Hongsheng Li

* cvpr2021 oral 

  Access Paper or Ask Questions

Self-distillation with Batch Knowledge Ensembling Improves ImageNet Classification


Apr 27, 2021
Yixiao Ge, Ching Lam Choi, Xiao Zhang, Peipei Zhao, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li

* Project Page: https://geyixiao.com/projects/bake 

  Access Paper or Ask Questions

LIFE: Lighting Invariant Flow Estimation


Apr 19, 2021
Zhaoyang Huang, Xiaokun Pan, Runsen Xu, Yan Xu, Ka chun Cheung, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Project page: https://drinkingcoder.github.io/publication/life/ 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupled Spatial-Temporal Transformer for Video Inpainting


Apr 14, 2021
Rui Liu, Hanming Deng, Yangyi Huang, Xiaoyu Shi, Lewei Lu, Wenxiu Sun, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Scene Completion via Integrating Instances and Scene in-the-Loop


Apr 08, 2021
Yingjie Cai, Xuesong Chen, Chao Zhang, Kwan-Yee Lin, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FocusNetv2: Imbalanced Large and Small Organ Segmentation with Adversarial Shape Constraint for Head and Neck CT Images


Apr 05, 2021
Yunhe Gao, Rui Huang, Yiwei Yang, Jie Zhang, Kainan Shao, Changjuan Tao, Yuanyuan Chen, Dimitris N. Metaxas, Hongsheng Li, Ming Chen

* Accepted by Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Fixing the Teacher-Student Knowledge Discrepancy in Distillation


Mar 31, 2021
Jiangfan Han, Mengya Gao, Yujie Wang, Quanquan Li, Hongsheng Li, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions

ST3D: Self-training for Unsupervised Domain Adaptation on 3D Object Detection


Mar 27, 2021
Jihan Yang, Shaoshuai Shi, Zhe Wang, Hongsheng Li, Xiaojuan Qi

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

AutoLoss-Zero: Searching Loss Functions from Scratch for Generic Tasks


Mar 25, 2021
Hao Li, Tianwen Fu, Jifeng Dai, Hongsheng Li, Gao Huang, Xizhou Zhu


  Access Paper or Ask Questions

DivCo: Diverse Conditional Image Synthesis via Contrastive Generative Adversarial Network


Mar 14, 2021
Rui Liu, Yixiao Ge, Ching Lam Choi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* To appear at CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

ST3D: Self-training for Unsupervised Domain Adaptation on 3D ObjectDetection


Mar 09, 2021
Jihan Yang, Shaoshuai Shi, Zhe Wang, Hongsheng Li, Xiaojuan Qi

* To be appear in CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning N:M Fine-grained Structured Sparse Neural Networks From Scratch


Feb 08, 2021
Aojun Zhou, Yukun Ma, Junnan Zhu, Jianbo Liu, Zhijie Zhang, Kun Yuan, Wenxiu Sun, Hongsheng Li

* ICLR2021 

  Access Paper or Ask Questions

PV-RCNN++: Point-Voxel Feature Set Abstraction With Local Vector Representation for 3D Object Detection


Jan 31, 2021
Shaoshuai Shi, Li Jiang, Jiajun Deng, Zhe Wang, Chaoxu Guo, Jianping Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* Code will be available at https://github.com/open-mmlab/OpenPCDet. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.13192 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Convergence of DETR with Spatially Modulated Co-Attention


Jan 19, 2021
Peng Gao, Minghang Zheng, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Consensus-Guided Correspondence Denoising


Jan 03, 2021
Chen Zhao, Yixiao Ge, Jiaqi Yang, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Towards Overcoming False Positives in Visual Relationship Detection


Dec 24, 2020
Daisheng Jin, Xiao Ma, Chongzhi Zhang, Yizhuo Zhou, Jiashu Tao, Mingyuan Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Zhoujun Li, Xianglong Liu, Hongsheng Li

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Holistically-Guided Decoder for Deep Representation Learning with Applications to Semantic Segmentation and Object Detection


Dec 18, 2020
Jianbo Liu, Sijie Ren, Yuanjie Zheng, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2008.10487 

  Access Paper or Ask Questions

LiDAR-based Panoptic Segmentation via Dynamic Shifting Network


Dec 01, 2020
Fangzhou Hong, Hui Zhou, Xinge Zhu, Hongsheng Li, Ziwei Liu

* Rank 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI Panoptic Segmentation (accessed at 2020-11-16); Codes at https://github.com/hongfz16/DS-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR Segmentation


Nov 19, 2020
Xinge Zhu, Hui Zhou, Tai Wang, Fangzhou Hong, Yuexin Ma, Wei Li, Hongsheng Li, Dahua Lin

* This work achieves the 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI (until CVPR DDL) and based on this work, we also achieve the 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI panoptic segmentation; Code at https://github.com/xinge008/Cylinder3D 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Object Detection with Adaptive Clustering Transformer


Nov 18, 2020
Minghang Zheng, Peng Gao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, Hao Dong

* technique report 

  Access Paper or Ask Questions

SelfVoxeLO: Self-supervised LiDAR Odometry with Voxel-based Deep Neural Networks


Oct 19, 2020
Yan Xu, Zhaoyang Huang, Kwan-Yee Lin, Xinge Zhu, Jianping Shi, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PV-RCNN: The Top-Performing LiDAR-only Solutions for 3D Detection / 3D Tracking / Domain Adaptation of Waymo Open Dataset Challenges


Aug 28, 2020
Shaoshuai Shi, Chaoxu Guo, Jihan Yang, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions