Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hongsheng Li

FuseFormer: Fusing Fine-Grained Information in Transformers for Video Inpainting


Sep 07, 2021
Rui Liu, Hanming Deng, Yangyi Huang, Xiaoyu Shi, Lewei Lu, Wenxiu Sun, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* To appear at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Encoder-decoder with Multi-level Attention for 3D Human Shape and Pose Estimation


Sep 06, 2021
Ziniu Wan, Zhengjia Li, Maoqing Tian, Jianbo Liu, Shuai Yi, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Instance-weighted Central Similarity for Multi-label Image Retrieval


Aug 28, 2021
Zhiwei Zhang, Hanyu Peng, Hongsheng Li

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Interaction Graph Parsing Networks for Human-Object Interaction Recognition


Aug 19, 2021
Ning Wang, Guangming Zhu, Liang Zhang, Peiyi Shen, Hongsheng Li, Cong Hua

* ACM MM Oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

LIGA-Stereo: Learning LiDAR Geometry Aware Representations for Stereo-based 3D Detector


Aug 18, 2021
Xiaoyang Guo, Shaoshuai Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* ICCV'21 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptive 3D Detection with Multi-Level Consistency


Aug 18, 2021
Zhipeng Luo, Zhongang Cai, Changqing Zhou, Gongjie Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Shijian Lu, Hongsheng Li, Shanghang Zhang, Ziwei Liu


  Access Paper or Ask Questions

LIF-Seg: LiDAR and Camera Image Fusion for 3D LiDAR Semantic Segmentation


Aug 17, 2021
Lin Zhao, Hui Zhou, Xinge Zhu, Xiao Song, Hongsheng Li, Wenbing Tao


  Access Paper or Ask Questions

ST3D++: Denoised Self-training for Unsupervised Domain Adaptation on 3D Object Detection


Aug 15, 2021
Jihan Yang, Shaoshuai Shi, Zhe Wang, Hongsheng Li, Xiaojuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

Foreground-Action Consistency Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization


Aug 14, 2021
Linjiang Huang, Liang Wang, Hongsheng Li

* Accepted by ICCV 2021. Code is available at https://github.com/LeonHLJ/FAC-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Convergence of DETR with Spatially Modulated Co-Attention


Aug 05, 2021
Peng Gao, Minghang Zheng, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Categorical Relation-Preserving Contrastive Knowledge Distillation for Medical Image Classification


Jul 07, 2021
Xiaohan Xing, Yuenan Hou, Hang Li, Yixuan Yuan, Hongsheng Li, Max Q. -H. Meng


  Access Paper or Ask Questions

Mixed Supervision Learning for Whole Slide Image Classification


Jul 05, 2021
Jiahui Li, Wen Chen, Xiaodi Huang, Zhiqiang Hu, Qi Duan, Hongsheng Li, Dimitris N. Metaxas, Shaoting Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Transformers for Neural Machine Translation


Jun 18, 2021
Peng Gao, Shijie Geng, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* Mostly overlapping with version 1, with minor updates/revisions 

  Access Paper or Ask Questions

Refining Pseudo Labels with Clustering Consensus over Generations for Unsupervised Object Re-identification


Jun 11, 2021
Xiao Zhang, Yixiao Ge, Yu Qiao, Hongsheng Li

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Container: Context Aggregation Network


Jun 02, 2021
Peng Gao, Jiasen Lu, Hongsheng Li, Roozbeh Mottaghi, Aniruddha Kembhavi


  Access Paper or Ask Questions

FNAS: Uncertainty-Aware Fast Neural Architecture Search


May 27, 2021
Jihao Liu, Ming Zhang, Yangting Sun, Boxiao Liu, Guanglu Song, Yu Liu, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

VS-Net: Voting with Segmentation for Visual Localization


May 23, 2021
Zhaoyang Huang, Han Zhou, Yijin Li, Bangbang Yang, Yan Xu, Xiaowei Zhou, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Project Page: https://drinkingcoder.github.io/publication/vs-net/ 

  Access Paper or Ask Questions

Inverting Generative Adversarial Renderer for Face Reconstruction


May 08, 2021
Jingtan Piao, Keqiang Sun, KwanYee Lin, Quan Wang, Hongsheng Li

* cvpr2021 oral 

  Access Paper or Ask Questions

Self-distillation with Batch Knowledge Ensembling Improves ImageNet Classification


Apr 27, 2021
Yixiao Ge, Ching Lam Choi, Xiao Zhang, Peipei Zhao, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li

* Project Page: https://geyixiao.com/projects/bake 

  Access Paper or Ask Questions

LIFE: Lighting Invariant Flow Estimation


Apr 19, 2021
Zhaoyang Huang, Xiaokun Pan, Runsen Xu, Yan Xu, Ka chun Cheung, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Project page: https://drinkingcoder.github.io/publication/life/ 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupled Spatial-Temporal Transformer for Video Inpainting


Apr 14, 2021
Rui Liu, Hanming Deng, Yangyi Huang, Xiaoyu Shi, Lewei Lu, Wenxiu Sun, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Scene Completion via Integrating Instances and Scene in-the-Loop


Apr 08, 2021
Yingjie Cai, Xuesong Chen, Chao Zhang, Kwan-Yee Lin, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FocusNetv2: Imbalanced Large and Small Organ Segmentation with Adversarial Shape Constraint for Head and Neck CT Images


Apr 05, 2021
Yunhe Gao, Rui Huang, Yiwei Yang, Jie Zhang, Kainan Shao, Changjuan Tao, Yuanyuan Chen, Dimitris N. Metaxas, Hongsheng Li, Ming Chen

* Accepted by Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Fixing the Teacher-Student Knowledge Discrepancy in Distillation


Mar 31, 2021
Jiangfan Han, Mengya Gao, Yujie Wang, Quanquan Li, Hongsheng Li, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions