Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hongsheng Li

FocusNetv2: Imbalanced Large and Small Organ Segmentation with Adversarial Shape Constraint for Head and Neck CT Images


Apr 05, 2021
Yunhe Gao, Rui Huang, Yiwei Yang, Jie Zhang, Kainan Shao, Changjuan Tao, Yuanyuan Chen, Dimitris N. Metaxas, Hongsheng Li, Ming Chen

* Accepted by Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Fixing the Teacher-Student Knowledge Discrepancy in Distillation


Mar 31, 2021
Jiangfan Han, Mengya Gao, Yujie Wang, Quanquan Li, Hongsheng Li, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions

ST3D: Self-training for Unsupervised Domain Adaptation on 3D Object Detection


Mar 27, 2021
Jihan Yang, Shaoshuai Shi, Zhe Wang, Hongsheng Li, Xiaojuan Qi

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

AutoLoss-Zero: Searching Loss Functions from Scratch for Generic Tasks


Mar 25, 2021
Hao Li, Tianwen Fu, Jifeng Dai, Hongsheng Li, Gao Huang, Xizhou Zhu


  Access Paper or Ask Questions

DivCo: Diverse Conditional Image Synthesis via Contrastive Generative Adversarial Network


Mar 14, 2021
Rui Liu, Yixiao Ge, Ching Lam Choi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* To appear at CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

ST3D: Self-training for Unsupervised Domain Adaptation on 3D ObjectDetection


Mar 09, 2021
Jihan Yang, Shaoshuai Shi, Zhe Wang, Hongsheng Li, Xiaojuan Qi

* To be appear in CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning N:M Fine-grained Structured Sparse Neural Networks From Scratch


Feb 08, 2021
Aojun Zhou, Yukun Ma, Junnan Zhu, Jianbo Liu, Zhijie Zhang, Kun Yuan, Wenxiu Sun, Hongsheng Li

* ICLR2021 

  Access Paper or Ask Questions

PV-RCNN++: Point-Voxel Feature Set Abstraction With Local Vector Representation for 3D Object Detection


Jan 31, 2021
Shaoshuai Shi, Li Jiang, Jiajun Deng, Zhe Wang, Chaoxu Guo, Jianping Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* Code will be available at https://github.com/open-mmlab/OpenPCDet. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.13192 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Convergence of DETR with Spatially Modulated Co-Attention


Jan 19, 2021
Peng Gao, Minghang Zheng, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Consensus-Guided Correspondence Denoising


Jan 03, 2021
Chen Zhao, Yixiao Ge, Jiaqi Yang, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Towards Overcoming False Positives in Visual Relationship Detection


Dec 24, 2020
Daisheng Jin, Xiao Ma, Chongzhi Zhang, Yizhuo Zhou, Jiashu Tao, Mingyuan Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Zhoujun Li, Xianglong Liu, Hongsheng Li

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Holistically-Guided Decoder for Deep Representation Learning with Applications to Semantic Segmentation and Object Detection


Dec 18, 2020
Jianbo Liu, Sijie Ren, Yuanjie Zheng, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2008.10487 

  Access Paper or Ask Questions

LiDAR-based Panoptic Segmentation via Dynamic Shifting Network


Dec 01, 2020
Fangzhou Hong, Hui Zhou, Xinge Zhu, Hongsheng Li, Ziwei Liu

* Rank 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI Panoptic Segmentation (accessed at 2020-11-16); Codes at https://github.com/hongfz16/DS-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR Segmentation


Nov 19, 2020
Xinge Zhu, Hui Zhou, Tai Wang, Fangzhou Hong, Yuexin Ma, Wei Li, Hongsheng Li, Dahua Lin

* This work achieves the 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI (until CVPR DDL) and based on this work, we also achieve the 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI panoptic segmentation; Code at https://github.com/xinge008/Cylinder3D 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Object Detection with Adaptive Clustering Transformer


Nov 18, 2020
Minghang Zheng, Peng Gao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, Hao Dong

* technique report 

  Access Paper or Ask Questions

SelfVoxeLO: Self-supervised LiDAR Odometry with Voxel-based Deep Neural Networks


Oct 19, 2020
Yan Xu, Zhaoyang Huang, Kwan-Yee Lin, Xinge Zhu, Jianping Shi, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PV-RCNN: The Top-Performing LiDAR-only Solutions for 3D Detection / 3D Tracking / Domain Adaptation of Waymo Open Dataset Challenges


Aug 28, 2020
Shaoshuai Shi, Chaoxu Guo, Jihan Yang, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

EfficientFCN: Holistically-guided Decoding for Semantic Segmentation


Aug 27, 2020
Jianbo Liu, Junjun He, Jiawei Zhang, Jimmy S. Ren, Hongsheng Li

* Accepted in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Complementary Boundary Generator with Scale-Invariant Relation Modeling for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2020


Aug 26, 2020
Haisheng Su, Jinyuan Feng, Hao Shao, Zhenyu Jiang, Manyuan Zhang, Wei Wu, Yu Liu, Hongsheng Li, Junjie Yan

* Submitted to CVPR workshop of ActivityNet Challenge 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-organ Segmentation via Co-training Weight-averaged Models from Few-organ Datasets


Aug 17, 2020
Rui Huang, Yuanjie Zheng, Zhiqiang Hu, Shaoting Zhang, Hongsheng Li

* Accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Edit: Open-Domain Image Manipulation with Open-Vocabulary Instructions


Aug 04, 2020
Xihui Liu, Zhe Lin, Jianming Zhang, Handong Zhao, Quan Tran, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* To appear on ECCV 2020. Introduction video at https://youtu.be/8E3bwvjCHYE and code at https://github.com/xh-liu/Open-Edit 

  Access Paper or Ask Questions

Cylinder3D: An Effective 3D Framework for Driving-scene LiDAR Semantic Segmentation


Aug 04, 2020
Hui Zhou, Xinge Zhu, Xiao Song, Yuexin Ma, Zhe Wang, Hongsheng Li, Dahua Lin

* Source code: https://github.com/xinge008/Cylinder3D 

  Access Paper or Ask Questions

Balanced Meta-Softmax for Long-Tailed Visual Recognition


Jul 21, 2020
Jiawei Ren, Cunjun Yu, Shunan Sheng, Xiao Ma, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Bi-directional Cross-Modality Feature Propagation with Separation-and-Aggregation Gate for RGB-D Semantic Segmentation


Jul 17, 2020
Xiaokang Chen, Kwan-Yee Lin, Jingbo Wang, Wayne Wu, Chen Qian, Hongsheng Li, Gang Zeng

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Actor-Context-Actor Relation Network for Spatio-Temporal Action Localization


Jul 15, 2020
Junting Pan, Siyu Chen, Zheng Shou, Jing Shao, Hongsheng Li

* 1st place solution in ActivityNet Challenge 2020 -- AVA-Kinetics Task 

  Access Paper or Ask Questions

1st place solution for AVA-Kinetics Crossover in AcitivityNet Challenge 2020


Jun 16, 2020
Siyu Chen, Junting Pan, Guanglu Song, Manyuan Zhang, Hao Shao, Ziyi Lin, Jing Shao, Hongsheng Li, Yu Liu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.07976 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervising Fine-grained Region Similarities for Large-scale Image Localization


Jun 06, 2020
Yixiao Ge, Haibo Wang, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Self-paced Contrastive Learning with Hybrid Memory for Domain Adaptive Object Re-ID


Jun 04, 2020
Yixiao Ge, Dapeng Chen, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions