Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaogang Wang

Learning Semantic Abstraction of Shape via 3D Region of Interest


Jan 13, 2022
Haiyue Fang, Xiaogang Wang, Zheyuan Cai, Yahao Shi, Xun Sun, Shilin Wu, Bin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

VL-LTR: Learning Class-wise Visual-Linguistic Representation for Long-Tailed Visual Recognition


Dec 09, 2021
Changyao Tian, Wenhai Wang, Xizhou Zhu, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Yu Qiao

* Technical report; 14 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Token Normalization Improves Vision Transformer


Dec 05, 2021
Wenqi Shao, Yixiao Ge, Zhaoyang Zhang, Xuyuan Xu, Xiaogang Wang, Ying Shan, Ping Luo

* 18 pages, 12 Tables, 9 Figures 

  Access Paper or Ask Questions

Uni-Perceiver: Pre-training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-shot and Few-shot Tasks


Dec 02, 2021
Xizhou Zhu, Jinguo Zhu, Hao Li, Xiaoshi Wu, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, Xiaohua Wang, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

IDR: Self-Supervised Image Denoising via Iterative Data Refinement


Nov 29, 2021
Yi Zhang, Dasong Li, Ka Lung Law, Xiaogang Wang, Hongwei Qin, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

GreedyNASv2: Greedier Search with a Greedy Path Filter


Nov 24, 2021
Tao Huang, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Xiaogang Wang, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision


Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Contrastive Learning


Oct 10, 2021
Mingkai Zheng, Fei Wang, Shan You, Chen Qian, Changshui Zhang, Xiaogang Wang, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Noise Synthesis and Modeling in Raw Denoising


Oct 10, 2021
Yi Zhang, Hongwei Qin, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

FuseFormer: Fusing Fine-Grained Information in Transformers for Video Inpainting


Sep 07, 2021
Rui Liu, Hanming Deng, Yangyi Huang, Xiaoyu Shi, Lewei Lu, Wenxiu Sun, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* To appear at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Voxel-based Network for Shape Completion by Leveraging Edge Generation


Aug 23, 2021
Xiaogang Wang, Marcelo H Ang Jr, Gim Hee Lee

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LIGA-Stereo: Learning LiDAR Geometry Aware Representations for Stereo-based 3D Detector


Aug 18, 2021
Xiaoyang Guo, Shaoshuai Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* ICCV'21 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Convergence of DETR with Spatially Modulated Co-Attention


Aug 05, 2021
Peng Gao, Minghang Zheng, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

ReSSL: Relational Self-Supervised Learning with Weak Augmentation


Jul 23, 2021
Mingkai Zheng, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Xiaogang Wang, Chang Xu

* fixed several typos 

  Access Paper or Ask Questions

Vision Transformer Architecture Search


Jun 25, 2021
Xiu Su, Shan You, Jiyang Xie, Mingkai Zheng, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Xiaogang Wang, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Transformers for Neural Machine Translation


Jun 18, 2021
Peng Gao, Shijie Geng, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* Mostly overlapping with version 1, with minor updates/revisions 

  Access Paper or Ask Questions

ViPNAS: Efficient Video Pose Estimation via Neural Architecture Search


May 21, 2021
Lumin Xu, Yingda Guan, Sheng Jin, Wentao Liu, Chen Qian, Ping Luo, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pose-Controllable Talking Face Generation by Implicitly Modularized Audio-Visual Representation


Apr 22, 2021
Hang Zhou, Yasheng Sun, Wayne Wu, Chen Change Loy, Xiaogang Wang, Ziwei Liu

* Accepted to IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021. Code and models are available at https://github.com/Hangz-nju-cuhk/Talking-Face_PC-AVS 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupled Spatial-Temporal Transformer for Video Inpainting


Apr 14, 2021
Rui Liu, Hanming Deng, Yangyi Huang, Xiaoyu Shi, Lewei Lu, Wenxiu Sun, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Visually Informed Binaural Audio Generation without Binaural Audios


Apr 13, 2021
Xudong Xu, Hang Zhou, Ziwei Liu, Bo Dai, Xiaogang Wang, Dahua Lin

* Accepted by CVPR 2021. Code, models, and demo video are available on our webpage: \ 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Scene Completion via Integrating Instances and Scene in-the-Loop


Apr 08, 2021
Yingjie Cai, Xuesong Chen, Chao Zhang, Kwan-Yee Lin, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fixing the Teacher-Student Knowledge Discrepancy in Distillation


Mar 31, 2021
Jiangfan Han, Mengya Gao, Yujie Wang, Quanquan Li, Hongsheng Li, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Fine-Grained Segmentation of 3D Shapes without Part Labels


Mar 24, 2021
Xiaogang Wang, Xun Sun, Xinyu Cao, Kai Xu, Bin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

DivCo: Diverse Conditional Image Synthesis via Contrastive Generative Adversarial Network


Mar 14, 2021
Rui Liu, Yixiao Ge, Ching Lam Choi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* To appear at CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

PV-RCNN++: Point-Voxel Feature Set Abstraction With Local Vector Representation for 3D Object Detection


Jan 31, 2021
Shaoshuai Shi, Li Jiang, Jiajun Deng, Zhe Wang, Chaoxu Guo, Jianping Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* Code will be available at https://github.com/open-mmlab/OpenPCDet. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.13192 

  Access Paper or Ask Questions