Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaogang Wang

Xiaogang Wang

Beihang University, Simon Fraser University

PV-RCNN++: Point-Voxel Feature Set Abstraction With Local Vector Representation for 3D Object Detection


Jan 31, 2021
Shaoshuai Shi, Li Jiang, Jiajun Deng, Zhe Wang, Chaoxu Guo, Jianping Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* Code will be available at https://github.com/open-mmlab/OpenPCDet. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.13192 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Convergence of DETR with Spatially Modulated Co-Attention


Jan 19, 2021
Peng Gao, Minghang Zheng, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Graph Attention Network with Conditional Kernels for Pixel-Wise Prediction


Jan 08, 2021
Dan Xu, Xavier Alameda-Pineda, Wanli Ouyang, Elisa Ricci, Xiaogang Wang, Nicu Sebe

* Regular paper accepted at TPAMI 2020. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1801.00524 

  Access Paper or Ask Questions

A Holistically-Guided Decoder for Deep Representation Learning with Applications to Semantic Segmentation and Object Detection


Dec 18, 2020
Jianbo Liu, Sijie Ren, Yuanjie Zheng, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2008.10487 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Object Detection with Adaptive Clustering Transformer


Nov 18, 2020
Minghang Zheng, Peng Gao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, Hao Dong

* technique report 

  Access Paper or Ask Questions

A Self-supervised Cascaded Refinement Network for Point Cloud Completion


Oct 17, 2020
Xiaogang Wang, Marcelo H Ang Jr, Gim Hee Lee


  Access Paper or Ask Questions

Auto Seg-Loss: Searching Metric Surrogates for Semantic Segmentation


Oct 15, 2020
Hao Li, Chenxin Tao, Xizhou Zhu, Xiaogang Wang, Gao Huang, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection


Oct 08, 2020
Xizhou Zhu, Weijie Su, Lewei Lu, Bin Li, Xiaogang Wang, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Open-Edit: Open-Domain Image Manipulation with Open-Vocabulary Instructions


Aug 04, 2020
Xihui Liu, Zhe Lin, Jianming Zhang, Handong Zhao, Quan Tran, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* To appear on ECCV 2020. Introduction video at https://youtu.be/8E3bwvjCHYE and code at https://github.com/xh-liu/Open-Edit 

  Access Paper or Ask Questions

Point Cloud Completion by Learning Shape Priors


Aug 02, 2020
Xiaogang Wang, Marcelo H Ang Jr, Gim Hee Lee


  Access Paper or Ask Questions

Gradient Regularized Contrastive Learning for Continual Domain Adaptation


Jul 25, 2020
Peng Su, Shixiang Tang, Peng Gao, Di Qiu, Ni Zhao, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Sep-Stereo: Visually Guided Stereophonic Audio Generation by Associating Source Separation


Jul 20, 2020
Hang Zhou, Xudong Xu, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Ziwei Liu

* To appear in Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020. Code, models, and video results are available on our webpage: https://hangz-nju-cuhk.github.io/projects/Sep-Stereo 

  Access Paper or Ask Questions

PIE-NET: Parametric Inference of Point Cloud Edges


Jul 09, 2020
Xiaogang Wang, Yuelang Xu, Kai Xu, Andrea Tagliasacchi, Bin Zhou, Ali Mahdavi-Amiri, Hao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

3D Human Mesh Regression with Dense Correspondence


Jun 10, 2020
Wang Zeng, Wanli Ouyang, Ping Luo, Wentao Liu, Xiaogang Wang

* To appear at CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

StereoGAN: Bridging Synthetic-to-Real Domain Gap by Joint Optimization of Domain Translation and Stereo Matching


May 05, 2020
Rui Liu, Chengxi Yang, Wenxiu Sun, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* Accepted to CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Refinement Network for Point Cloud Completion


Apr 07, 2020
Xiaogang Wang, Marcelo H Ang Jr, Gim Hee Lee

* To appear in CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Rotate-and-Render: Unsupervised Photorealistic Face Rotation from Single-View Images


Mar 18, 2020
Hang Zhou, Jihao Liu, Ziwei Liu, Yu Liu, Xiaogang Wang

* To appear in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020. Code and models are available at: https://github.com/Hangz-nju-cuhk/Rotate-and-Render 

  Access Paper or Ask Questions

1st Place Solutions for OpenImage2019 -- Object Detection and Instance Segmentation


Mar 17, 2020
Yu Liu, Guanglu Song, Yuhang Zang, Yan Gao, Enze Xie, Junjie Yan, Chen Change Loy, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions

KPNet: Towards Minimal Face Detector


Mar 17, 2020
Guanglu Song, Yu Liu, Yuhang Zang, Xiaogang Wang, Biao Leng, Qingsheng Yuan

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting the Sibling Head in Object Detector


Mar 17, 2020
Guanglu Song, Yu Liu, Xiaogang Wang

* Accept to CVPR 2020 & Method of Champion of OpenImage Challenge 2019, detection track 

  Access Paper or Ask Questions

Adapting Object Detectors with Conditional Domain Normalization


Mar 16, 2020
Peng Su, Kun Wang, Xingyu Zeng, Shixiang Tang, Dapeng Chen, Di Qiu, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Channel Equilibrium Networks for Learning Deep Representation


Feb 29, 2020
Wenqi Shao, Shitao Tang, Xingang Pan, Ping Tan, Xiaogang Wang, Ping Luo

* 19 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Monocular 3D Object Detection with Decoupled Structured Polygon Estimation and Height-Guided Depth Estimation


Feb 05, 2020
Yingjie Cai, Buyu Li, Zeyu Jiao, Hongsheng Li, Xingyu Zeng, Xiaogang Wang

* 11 pages, 8 figures, AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Single Image Dehazing Using Ranking Convolutional Neural Network


Jan 15, 2020
Yafei Song, Jia Li, Xiaogang Wang, Xiaowu Chen


  Access Paper or Ask Questions

PV-RCNN: Point-Voxel Feature Set Abstraction for 3D Object Detection


Dec 31, 2019
Shaoshuai Shi, Chaoxu Guo, Li Jiang, Zhe Wang, Jianping Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Search to Distill: Pearls are Everywhere but not the Eyes


Nov 20, 2019
Yu Liu, Xuhui Jia, Mingxing Tan, Raviteja Vemulapalli, Yukun Zhu, Bradley Green, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Vision-Infused Deep Audio Inpainting


Oct 24, 2019
Hang Zhou, Ziwei Liu, Xudong Xu, Ping Luo, Xiaogang Wang

* To appear in ICCV 2019. Code, models, dataset and video results are available at the project page: https://hangz-nju-cuhk.github.io/projects/AudioInpainting 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Predict Layout-to-image Conditional Convolutions for Semantic Image Synthesis


Oct 16, 2019
Xihui Liu, Guojun Yin, Jing Shao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* Accepted by NeurIPS 2019. Code will be available soon at https://github.com/xh-liu/CC-FPSE 

  Access Paper or Ask Questions

CAMP: Cross-Modal Adaptive Message Passing for Text-Image Retrieval


Sep 12, 2019
Zihao Wang, Xihui Liu, Hongsheng Li, Lu Sheng, Junjie Yan, Xiaogang Wang, Jing Shao

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Self-Learning From Noisy Labels


Aug 20, 2019
Jiangfan Han, Ping Luo, Xiaogang Wang

* Accepted by IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2019 

  Access Paper or Ask Questions