Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jia Pan

An Intelligent Self-driving Truck System For Highway Transportation


Dec 31, 2021
Dawei Wang, Lingping Gao, Ziquan Lan, Wei Li, Jiaping Ren, Jiahui Zhang, Peng Zhang, Pei Zhou, Shengao Wang, Jia Pan, Dinesh Manocha, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

DiffSRL: Learning Dynamic-aware State Representation for Deformable Object Control with Differentiable Simulator


Oct 24, 2021
Sirui Chen, Yunhao Liu, Jialong Li, Shang Wen Yao, Tingxiang Fan, Jia Pan

* 8 pages 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Making the Most of Multilingual Pretraining for Zero-Shot Neural Machine Translation


Oct 16, 2021
Guanhua Chen, Shuming Ma, Yun Chen, Dongdong Zhang, Jia Pan, Wenping Wang, Furu Wei

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Selective Communication for Multi-Agent Path Finding


Sep 12, 2021
Ziyuan Ma, Yudong Luo, Jia Pan


  Access Paper or Ask Questions

Encirclement Guaranteed Cooperative Pursuit with Robust Model Predictive Control


Aug 17, 2021
Chen Wang, Hua Chen, Jia Pan, Wei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Challenges and Outlook in Robotic Manipulation of Deformable Objects


May 04, 2021
Jihong Zhu, Andrea Cherubini, Claire Dune, David Navarro-Alarcon, Farshid Alambeigi, Dmitry Berenson, Fanny Ficuciello, Kensuke Harada, Xiang Li, Jia Pan, Wenzhen Yuan


  Access Paper or Ask Questions

An Interval Branch-and-Bound-Based Inverse Kinemetics Algorithm Towards Global Optimal Redundancy Resolution


Apr 25, 2021
Yajue Yang, Yuanqing Wu, Jia Pan


  Access Paper or Ask Questions

Zero-shot Cross-lingual Transfer of Neural Machine Translation with Multilingual Pretrained Encoders


Apr 18, 2021
Guanhua Chen, Shuming Ma, Yun Chen, Li Dong, Dongdong Zhang, Jia Pan, Wenping Wang, Furu Wei

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

USTC-NELSLIP System Description for DIHARD-III Challenge


Mar 19, 2021
Yuxuan Wang, Maokui He, Shutong Niu, Lei Sun, Tian Gao, Xin Fang, Jia Pan, Jun Du, Chin-Hui Lee


  Access Paper or Ask Questions

Learning-based Optoelectronically Innervated Tactile Finger for Rigid-Soft Interactive Grasping


Jan 29, 2021
Linhan Yang, Xudong Han, Weijie Guo, Fang Wan, Jia Pan, Chaoyang Song

* 8 pages,9 figures, Submitted to RAL and ICRA2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Four-Stage Data Augmentation Approach to ResNet-Conformer Based Acoustic Modeling for Sound Event Localization and Detection


Jan 08, 2021
Qing Wang, Jun Du, Hua-Xin Wu, Jia Pan, Feng Ma, Chin-Hui Lee

* 12 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Crowd-Driven Mapping, Localization and Planning


Jan 03, 2021
Tingxiang Fan, Dawei Wang, Wenxi Liu, Jia Pan

* Accepted to ISER 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Design of an Optoelectronically Innervated Gripper for Rigid-Soft Interactive Grasping


Dec 06, 2020
Linhan Yang, Xudong Han, Weijie Guo, Zixin Zhang, Fang Wan, Jia Pan, Chaoyang Song

* 11 pages, 6 figures, submitted to IEEE ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Optimization-Based Framework for Excavation Trajectory Generation


Oct 27, 2020
Yajue Yang, Pinxin Long, Jia Pan, Xinbin Song, Liangjun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Autonomous Social Distancing in Urban Environments using a Quadruped Robot


Aug 20, 2020
Tingxiang Fan, Zhiming Chen, Xuan Zhao, Jing Liang, Cong Shen, Dinesh Manocha, Jia Pan, Wei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Over-crowdedness Alert! Forecasting the Future Crowd Distribution


Jun 09, 2020
Yuzhen Niu, Weifeng Shi, Wenxi Liu, Shengfeng He, Jia Pan, Antoni B. Chan


  Access Paper or Ask Questions

Time Variable Minimum Torque Trajectory Optimization for Autonomous Excavator


Jun 01, 2020
Yajue Yang, Jia Pan, Pinxin Long, Xibin Song, Liangjun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Keyfilter-Aware Real-Time UAV Object Tracking


Mar 11, 2020
Yiming Li, Changhong Fu, Ziyuan Huang, Yinqiang Zhang, Jia Pan

* 2020 International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 

  Access Paper or Ask Questions

Rigid-Soft Interactive Learning for Robust Grasping


Feb 29, 2020
Linhan Yang, Fang Wan, Haokun Wang, Xiaobo Liu, Yujia Liu, Jia Pan, Chaoyang Song

* 8 pages, 5 figures, Accepted for IEEE RAL and IEEE ICRA 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Configuration-Space Decomposition Scheme for Learning-based Collision Checking


Nov 17, 2019
Yiheng Han, Wang Zhao, Jia Pan, Zipeng Ye, Ran Yi, Yong-Jin Liu

* 7 pages,4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Collision Avoidance for General Nonlinear Agents using Reinforcement Learning


Oct 24, 2019
Hao Li, Bowen Weng, Abhishek Gupta, Jia Pan, Wei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DeepMNavigate: Deep Reinforced Multi-Robot Navigation Unifying Local & Global Collision Avoidance


Oct 22, 2019
Qingyang Tan, Tingxiang Fan, Jia Pan, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

Learning Resilient Behaviors for Navigation Under Uncertainty Environments


Oct 22, 2019
Tingxiang Fan, Pinxin Long, Wenxi Liu, Jia Pan, Ruigang Yang, Dinesh Manocha

* submitted to ICRA 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Augmented Memory for Correlation Filters in Real-Time UAV Tracking


Sep 24, 2019
Yiming Li, Changhong Fu, Fangqiang Ding, Ziyuan Huang, Jia Pan


  Access Paper or Ask Questions

Visualizing the Invisible: Occluded Vehicle Segmentation and Recovery


Jul 22, 2019
Xiaosheng Yan, Yuanlong Yu, Feigege Wang, Wenxi Liu, Shengfeng He, Jia Pan


  Access Paper or Ask Questions

Manipulating Highly Deformable Materials Using a Visual Feedback Dictionary


Jan 16, 2019
Biao Jia, Zhe Hu, Jia Pan, Dinesh Manocha

* The video is available at goo.gl/mDSC4H 

  Access Paper or Ask Questions

Cloth Manipulation Using Random-Forest-Based Imitation Learning


Jan 16, 2019
Biao Jia, Zherong Pan, Zhe Hu, Jia Pan, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

Intervention Aided Reinforcement Learning for Safe and Practical Policy Optimization in Navigation


Nov 15, 2018
Fan Wang, Bo Zhou, Ke Chen, Tingxiang Fan, Xi Zhang, Jiangyong Li, Hao Tian, Jia Pan

* Wang, F., Zhou, B., Chen, K., Fan, T., Zhang, X., Li, J., ... & Pan, J. (2018, October). Intervention Aided Reinforcement Learning for Safe and Practical Policy Optimization in Navigation. In Conference on Robot Learning (pp. 410-421) 

  Access Paper or Ask Questions