Alert button
Picture for Jia Pan

Jia Pan

Alert button

CafkNet: GNN-Empowered Forward Kinematic Modeling for Cable-Driven Parallel Robots

Feb 28, 2024
Zeqing Zhang, Linhan Yang, Cong Sun, Weiwei Shang, Jia Pan

Viaarxiv icon

Neuromorphic Synergy for Video Binarization

Feb 20, 2024
Shijie Lin, Xiang Zhang, Lei Yang, Lei Yu, Bin Zhou, Xiaowei Luo, Wenping Wang, Jia Pan

Viaarxiv icon

Bimanual Deformable Bag Manipulation Using a Structure-of-Interest Based Latent Dynamics Model

Jan 21, 2024
Peng Zhou, Pai Zheng, Jiaming Qi, Chenxi Li, Chenguang Yang, David Navarro-Alarcon, Jia Pan

Viaarxiv icon

Generative Hierarchical Temporal Transformer for Hand Action Recognition and Motion Prediction

Nov 29, 2023
Yilin Wen, Hao Pan, Takehiko Ohkawa, Lei Yang, Jia Pan, Yoichi Sato, Taku Komura, Wenping Wang

Viaarxiv icon

Analyzing Emissions and Energy Efficiency in Mixed Traffic Control at Unsignalized Intersections

Nov 20, 2023
Michael Villarreal, Dawei Wang, Jia Pan, Weizi Li

Viaarxiv icon

Large-scale Mixed Traffic Control Using Dynamic Vehicle Routing and Privacy-Preserving Crowdsourcing

Nov 19, 2023
Dawei Wang, Weizi Li, Jia Pan

Viaarxiv icon

Overconstrained Robotic Limb with Energy-Efficient, Omni-directional Locomotion

Oct 15, 2023
Ronghan Xu, Jiayi Yin, Shihao Feng, Bangchao Huang, Haoran Sun, Jia Pan, Fang Wan, Chaoyang Song

Viaarxiv icon

Evaluating Explanation Methods for Vision-and-Language Navigation

Oct 10, 2023
Guanqi Chen, Lei Yang, Guanhua Chen, Jia Pan

Viaarxiv icon

Memory-Constrained Semantic Segmentation for Ultra-High Resolution UAV Imagery

Oct 07, 2023
Qi Li, Jiaxin Cai, Yuanlong Yu, Jason Gu, Jia Pan, Wenxi Liu

Figure 1 for Memory-Constrained Semantic Segmentation for Ultra-High Resolution UAV Imagery
Figure 2 for Memory-Constrained Semantic Segmentation for Ultra-High Resolution UAV Imagery
Figure 3 for Memory-Constrained Semantic Segmentation for Ultra-High Resolution UAV Imagery
Figure 4 for Memory-Constrained Semantic Segmentation for Ultra-High Resolution UAV Imagery
Viaarxiv icon

Simultaneous Synchronization and Calibration for Wide-baseline Stereo Event Cameras

Sep 29, 2023
Wanli Xing, Shijie Lin, Guangze Zheng, Yanjun Du, Jia Pan

Figure 1 for Simultaneous Synchronization and Calibration for Wide-baseline Stereo Event Cameras
Figure 2 for Simultaneous Synchronization and Calibration for Wide-baseline Stereo Event Cameras
Figure 3 for Simultaneous Synchronization and Calibration for Wide-baseline Stereo Event Cameras
Figure 4 for Simultaneous Synchronization and Calibration for Wide-baseline Stereo Event Cameras
Viaarxiv icon