Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yizhou Yu

SSMD: Semi-Supervised Medical Image Detection with Adaptive Consistency and Heterogeneous Perturbation


Jun 03, 2021
Hong-Yu Zhou, Chengdi Wang, Haofeng Li, Gang Wang, Shu Zhang, Weimin Li, Yizhou Yu

* Accepted by Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Deep Network with Uncertainty-aware Semi-supervised Learning for Vessel Segmentation


May 31, 2021
Chenxin Li, Wenao Ma, Liyan Sun, Xinghao Ding, Yue Huang, Guisheng Wang, Yizhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Act Like a Radiologist: Towards Reliable Multi-view Correspondence Reasoning for Mammogram Mass Detection


May 21, 2021
Yuhang Liu, Fandong Zhang, Chaoqi Chen, Siwen Wang, Yizhou Wang, Yizhou Yu

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

  Access Paper or Ask Questions

A Structure-Aware Relation Network for Thoracic Diseases Detection and Segmentation


Apr 21, 2021
Jie Lian, Jingyu Liu, Shu Zhang, Kai Gao, Xiaoqing Liu, Dingwen Zhang, Yizhou Yu

* This paper has been accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Adaptive Clustering for Semi-Supervised Domain Adaptation


Apr 19, 2021
Jichang Li, Guanbin Li, Yemin Shi, Yizhou Yu

* To appear in CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Organ Segmentation by Imitating One-shot Reasoning using Anatomical Correlation


Mar 30, 2021
Hong-Yu Zhou, Hualuo Liu, Shilei Cao, Dong Wei, Chixiang Lu, Yizhou Yu, Kai Ma, Yefeng Zheng

* IPMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

I3Net: Implicit Instance-Invariant Network for Adapting One-Stage Object Detectors


Mar 30, 2021
Chaoqi Chen, Zebiao Zheng, Yue Huang, Xinghao Ding, Yizhou Yu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Coarse-to-Fine Domain Adaptive Semantic Segmentation with Photometric Alignment and Category-Center Regularization


Mar 24, 2021
Haoyu Ma, Xiangru Lin, Zifeng Wu, Yizhou Yu

* Accepted to appear in CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Scene-Intuitive Agent for Remote Embodied Visual Grounding


Mar 24, 2021
Xiangru Lin, Guanbin Li, Yizhou Yu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Refer-it-in-RGBD: A Bottom-up Approach for 3D Visual Grounding in RGBD Images


Mar 17, 2021
Haolin Liu, Anran Lin, Xiaoguang Han, Lei Yang, Yizhou Yu, Shuguang Cui

* CVPR 2021, project page: https://unclemedm.github.io/Refer-it-in-RGBD/ 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting 3D Context Modeling with Supervised Pre-training for Universal Lesion Detection in CT Slices


Dec 16, 2020
Shu Zhang, Jincheng Xu, Yu-Chun Chen, Jiechao Ma, Zihao Li, Yizhou Wang, Yizhou Yu

* 10 pages, 2 figures, MICCAI20 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Hybrid Representations for Automatic 3D Vessel Centerline Extraction


Dec 14, 2020
Jiafa He, Chengwei Pan, Can Yang, Ming Zhang, Yang Wang, Xiaowei Zhou, Yizhou Yu

* MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Medical Image Segmentation using a Global Correlation Network with Discriminative Embedding


Dec 10, 2020
Liyan Sun, Chenxin Li, Xinghao Ding, Yue Huang, Guisheng Wang, Yizhou Yu

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive noise imitation for image denoising


Nov 30, 2020
Huangxing Lin, Yihong Zhuang, Yue Huang, Xinghao Ding, Yizhou Yu, Xiaoqing Liu, John Paisley


  Access Paper or Ask Questions

A Teacher-Student Framework for Semi-supervised Medical Image Segmentation From Mixed Supervision


Oct 23, 2020
Liyan Sun, Jianxiong Wu, Xinghao Ding, Yue Huang, Guisheng Wang, Yizhou Yu

* 10 pages, 11 figure 

  Access Paper or Ask Questions

The Detection of Thoracic Abnormalities ChestX-Det10 Challenge Results


Oct 22, 2020
Jie Lian, Jingyu Liu, Yizhou Yu, Mengyuan Ding, Yaoci Lu, Yi Lu, Jie Cai, Deshou Lin, Miao Zhang, Zhe Wang, Kai He, Yijie Yu


  Access Paper or Ask Questions

Contralaterally Enhanced Networks for Thoracic Disease Detection


Oct 09, 2020
Gangming Zhao, Chaowei Fang, Guanbin Li, Licheng Jiao, Yizhou Yu

* submitted to TMI 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking the Extraction and Interaction of Multi-Scale Features for Vessel Segmentation


Oct 09, 2020
Yicheng Wu, Chengwei Pan, Shuqi Wang, Ming Zhang, Yong Xia, Yizhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Bilateral Asymmetry Guided Counterfactual Generating Network for Mammogram Classification


Sep 30, 2020
Chu-ran Wang, Jing Li, Fandong Zhang, Xinwei Sun, Hao Dong, Yizhou Yu, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

Online Alternate Generator against Adversarial Attacks


Sep 17, 2020
Haofeng Li, Yirui Zeng, Guanbin Li, Liang Lin, Yizhou Yu

* Accepted as a Regular paper in the IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware Refinement Network Incorporating Structural Connectivity Prior for Brain Midline Delineation


Jul 10, 2020
Shen Wang, Kongming Liang, Yiming Li, Yizhou Yu, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

ChestX-Det10: Chest X-ray Dataset on Detection of Thoracic Abnormalities


Jun 19, 2020
Jingyu Liu, Jie Lian, Yizhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Graph-Structured Referring Expression Reasoning in The Wild


Apr 19, 2020
Sibei Yang, Guanbin Li, Yizhou Yu

* CVPR 2020 Accepted Oral Paper. Data and code are available at https://github.com/sibeiyang/sgmn 

  Access Paper or Ask Questions

When Relation Networks meet GANs: Relation GANs with Triplet Loss


Mar 17, 2020
Runmin Wu, Kunyao Zhang, Lijun Wang, Yue Wang, Pingping Zhang, Huchuan Lu, Yizhou Yu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Kernel Quantization for Efficient Network Compression


Mar 11, 2020
Zhongzhi Yu, Yemin Shi, Tiejun Huang, Yizhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Segmentation-based Method combined with Dynamic Programming for Brain Midline Delineation


Feb 27, 2020
Shen Wang, Kongming Liang, Chengwei Pan, Chuyang Ye, Xiuli Li, Feng Liu, Yizhou Yu, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions