Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yizhou Yu

Preservational Learning Improves Self-supervised Medical Image Models by Reconstructing Diverse Contexts


Sep 09, 2021
Hong-Yu Zhou, Chixiang Lu, Sibei Yang, Xiaoguang Han, Yizhou Yu

* Accepted by ICCV 2021. Codes are available at https://github.com/Luchixiang/PCRL 

  Access Paper or Ask Questions

nnFormer: Interleaved Transformer for Volumetric Segmentation


Sep 09, 2021
Hong-Yu Zhou, Jiansen Guo, Yinghao Zhang, Lequan Yu, Liansheng Wang, Yizhou Yu

* Codes and models are available at https://github.com/282857341/nnFormer 

  Access Paper or Ask Questions

Identification of Pediatric Respiratory Diseases Using Fine-grained Diagnosis System


Aug 24, 2021
Gang Yu, Zhongzhi Yu, Yemin Shi, Yingshuo Wang, Xiaoqing Liu, Zheming Li, Yonggen Zhao, Fenglei Sun, Yizhou Yu, Qiang Shu

* Journal of Biomedical Informatics, 2021, 117: 103754 

  Access Paper or Ask Questions

ME-PCN: Point Completion Conditioned on Mask Emptiness


Aug 18, 2021
Bingchen Gong, Yinyu Nie, Yiqun Lin, Xiaoguang Han, Yizhou Yu

* to appear in ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ConvNets vs. Transformers: Whose Visual Representations are More Transferable?


Aug 17, 2021
Hong-Yu Zhou, Chixiang Lu, Sibei Yang, Yizhou Yu

* Accepted to appear in ICCV workshop on Multi-Task Learning in Computer Vision (DeepMTL) 

  Access Paper or Ask Questions

CarveMix: A Simple Data Augmentation Method for Brain Lesion Segmentation


Aug 17, 2021
Xinru Zhang, Chenghao Liu, Ni Ou, Xiangzhu Zeng, Xiaoliang Xiong, Yizhou Yu, Zhiwen Liu, Chuyang Ye

* accepted by MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

GraphFPN: Graph Feature Pyramid Network for Object Detection


Aug 02, 2021
Gangming Zhao, Weifeng Ge, Yizhou Yu

* Accepted to appear in ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale Matching Networks for Semantic Correspondence


Jul 31, 2021
Dongyang Zhao, Ziyang Song, Zhenghao Ji, Gangming Zhao, Weifeng Ge, Yizhou Yu

* Accepted to appear in ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Generalization on Medical Imaging Classification using Episodic Training with Task Augmentation


Jun 13, 2021
Chenxin Li, Qi Qi, Xinghao Ding, Yue Huang, Dong Liang, Yizhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

SSMD: Semi-Supervised Medical Image Detection with Adaptive Consistency and Heterogeneous Perturbation


Jun 03, 2021
Hong-Yu Zhou, Chengdi Wang, Haofeng Li, Gang Wang, Shu Zhang, Weimin Li, Yizhou Yu

* Accepted by Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Deep Network with Uncertainty-aware Semi-supervised Learning for Vessel Segmentation


May 31, 2021
Chenxin Li, Wenao Ma, Liyan Sun, Xinghao Ding, Yue Huang, Guisheng Wang, Yizhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Act Like a Radiologist: Towards Reliable Multi-view Correspondence Reasoning for Mammogram Mass Detection


May 21, 2021
Yuhang Liu, Fandong Zhang, Chaoqi Chen, Siwen Wang, Yizhou Wang, Yizhou Yu

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

  Access Paper or Ask Questions

A Structure-Aware Relation Network for Thoracic Diseases Detection and Segmentation


Apr 21, 2021
Jie Lian, Jingyu Liu, Shu Zhang, Kai Gao, Xiaoqing Liu, Dingwen Zhang, Yizhou Yu

* This paper has been accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Adaptive Clustering for Semi-Supervised Domain Adaptation


Apr 19, 2021
Jichang Li, Guanbin Li, Yemin Shi, Yizhou Yu

* To appear in CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Organ Segmentation by Imitating One-shot Reasoning using Anatomical Correlation


Mar 30, 2021
Hong-Yu Zhou, Hualuo Liu, Shilei Cao, Dong Wei, Chixiang Lu, Yizhou Yu, Kai Ma, Yefeng Zheng

* IPMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

I3Net: Implicit Instance-Invariant Network for Adapting One-Stage Object Detectors


Mar 30, 2021
Chaoqi Chen, Zebiao Zheng, Yue Huang, Xinghao Ding, Yizhou Yu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Coarse-to-Fine Domain Adaptive Semantic Segmentation with Photometric Alignment and Category-Center Regularization


Mar 24, 2021
Haoyu Ma, Xiangru Lin, Zifeng Wu, Yizhou Yu

* Accepted to appear in CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Scene-Intuitive Agent for Remote Embodied Visual Grounding


Mar 24, 2021
Xiangru Lin, Guanbin Li, Yizhou Yu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Refer-it-in-RGBD: A Bottom-up Approach for 3D Visual Grounding in RGBD Images


Mar 17, 2021
Haolin Liu, Anran Lin, Xiaoguang Han, Lei Yang, Yizhou Yu, Shuguang Cui

* CVPR 2021, project page: https://unclemedm.github.io/Refer-it-in-RGBD/ 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting 3D Context Modeling with Supervised Pre-training for Universal Lesion Detection in CT Slices


Dec 16, 2020
Shu Zhang, Jincheng Xu, Yu-Chun Chen, Jiechao Ma, Zihao Li, Yizhou Wang, Yizhou Yu

* 10 pages, 2 figures, MICCAI20 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Hybrid Representations for Automatic 3D Vessel Centerline Extraction


Dec 14, 2020
Jiafa He, Chengwei Pan, Can Yang, Ming Zhang, Yang Wang, Xiaowei Zhou, Yizhou Yu

* MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Medical Image Segmentation using a Global Correlation Network with Discriminative Embedding


Dec 10, 2020
Liyan Sun, Chenxin Li, Xinghao Ding, Yue Huang, Guisheng Wang, Yizhou Yu

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive noise imitation for image denoising


Nov 30, 2020
Huangxing Lin, Yihong Zhuang, Yue Huang, Xinghao Ding, Yizhou Yu, Xiaoqing Liu, John Paisley


  Access Paper or Ask Questions

A Teacher-Student Framework for Semi-supervised Medical Image Segmentation From Mixed Supervision


Oct 23, 2020
Liyan Sun, Jianxiong Wu, Xinghao Ding, Yue Huang, Guisheng Wang, Yizhou Yu

* 10 pages, 11 figure 

  Access Paper or Ask Questions

The Detection of Thoracic Abnormalities ChestX-Det10 Challenge Results


Oct 22, 2020
Jie Lian, Jingyu Liu, Yizhou Yu, Mengyuan Ding, Yaoci Lu, Yi Lu, Jie Cai, Deshou Lin, Miao Zhang, Zhe Wang, Kai He, Yijie Yu


  Access Paper or Ask Questions

Contralaterally Enhanced Networks for Thoracic Disease Detection


Oct 09, 2020
Gangming Zhao, Chaowei Fang, Guanbin Li, Licheng Jiao, Yizhou Yu

* submitted to TMI 

  Access Paper or Ask Questions