Minimally Supervised Categorization of Text with Metadata

May 01, 2020
Yu Zhang, Yu Meng, Jiaxin Huang, Frank F. Xu, Xuan Wang, Jiawei Han

* 10 pages; Accepted to SIGIR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Partially-Typed NER Datasets Integration: Connecting Practice to Theory

May 01, 2020
Shi Zhi, Liyuan Liu, Yu Zhang, Shiyin Wang, Qi Li, Chao Zhang, Jiawei Han

* Work in progress 

  Access Model/Code and Paper
Empower Entity Set Expansion via Language Model Probing

Apr 29, 2020
Yunyi Zhang, Jiaming Shen, Jingbo Shang, Jiawei Han

* ACL 2020 

  Access Model/Code and Paper
Understanding the Difficulty of Training Transformers

Apr 17, 2020
Liyuan Liu, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Weizhu Chen, Jiawei Han


  Access Model/Code and Paper
Comprehensive Named Entity Recognition on CORD-19 with Distant or Weak Supervision

Apr 15, 2020
Xuan Wang, Xiangchen Song, Bangzheng Li, Yingjun Guan, Jiawei Han


  Access Model/Code and Paper
Heterogeneous Network Representation Learning: Survey, Benchmark, Evaluation, and Beyond

Apr 01, 2020
Carl Yang, Yuxin Xiao, Yu Zhang, Yizhou Sun, Jiawei Han

* 15 pages (12-page content + 3-page reference), under review VLDB 2021 

  Access Model/Code and Paper
Generating Representative Headlines for News Stories

Feb 01, 2020
Xiaotao Gu, Yuning Mao, Jiawei Han, Jialu Liu, Hongkun Yu, You Wu, Cong Yu, Daniel Finnie, Jiaqi Zhai, Nicholas Zukoski

* WebConf 2020 (WWW 2020) 

  Access Model/Code and Paper
Guiding Corpus-based Set Expansion by Auxiliary Sets Generation and Co-Expansion

Jan 27, 2020
Jiaxin Huang, Yiqing Xie, Yu Meng, Jiaming Shen, Yunyi Zhang, Jiawei Han

* WWW 2020 

  Access Model/Code and Paper
TaxoExpan: Self-supervised Taxonomy Expansion with Position-Enhanced Graph Neural Network

Jan 26, 2020
Jiaming Shen, Zhihong Shen, Chenyan Xiong, Chi Wang, Kuansan Wang, Jiawei Han

* WWW 2020 

  Access Model/Code and Paper
cube2net: Efficient Query-Specific Network Construction with Data Cube Organization

Jan 18, 2020
Carl Yang, Mengxiong Liu, Frank He, Jian Peng, Jiawei Han

* Full paper of the extended abstract published in ICDMW 2019 

  Access Model/Code and Paper
Inf-VAE: A Variational Autoencoder Framework to Integrate Homophily and Influence in Diffusion Prediction

Jan 01, 2020
Aravind Sankar, Xinyang Zhang, Adit Krishnan, Jiawei Han

* International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2020) 

  Access Model/Code and Paper
Unsupervised Attributed Multiplex Network Embedding

Nov 15, 2019
Chanyoung Park, Donghyun Kim, Jiawei Han, Hwanjo Yu

* AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
Mining News Events from Comparable News Corpora: A Multi-Attribute Proximity Network Modeling Approach

Nov 14, 2019
Hyungsul Kim, Ahmed El-Kishky, Xiang Ren, Jiawei Han


  Access Model/Code and Paper
Spherical Text Embedding

Nov 04, 2019
Yu Meng, Jiaxin Huang, Guangyuan Wang, Chao Zhang, Honglei Zhuang, Lance Kaplan, Jiawei Han

* NeurIPS 2019. (Code: https://github.com/yumeng5/Spherical-Text-Embedding) 

  Access Model/Code and Paper
Relation Learning on Social Networks with Multi-Modal Graph Edge Variational Autoencoders

Nov 04, 2019
Carl Yang, Jieyu Zhang, Haonan Wang, Sha Li, Myungwan Kim, Matt Walker, Yiou Xiao, Jiawei Han

* To appear in WSDM 2020 

  Access Model/Code and Paper
FUSE: Multi-Faceted Set Expansion by Coherent Clustering of Skip-grams

Oct 22, 2019
Wanzheng Zhu, Hongyu Gong, Jiaming Shen, Chao Zhang, Jingbo Shang, Suma Bhat, Jiawei Han


  Access Model/Code and Paper
HiExpan: Task-Guided Taxonomy Construction by Hierarchical Tree Expansion

Oct 17, 2019
Jiaming Shen, Zeqiu Wu, Dongming Lei, Chao Zhang, Xiang Ren, Michelle T. Vanni, Brian M. Sadler, Jiawei Han

* KDD 2018 accepted 

  Access Model/Code and Paper
SetExpan: Corpus-Based Set Expansion via Context Feature Selection and Rank Ensemble

Oct 17, 2019
Jiaming Shen, Zeqiu Wu, Dongming Lei, Jingbo Shang, Xiang Ren, Jiawei Han

* ECMLPKDD 2017 accepted 

  Access Model/Code and Paper
HiGitClass: Keyword-Driven Hierarchical Classification of GitHub Repositories

Oct 16, 2019
Yu Zhang, Frank F. Xu, Sha Li, Yu Meng, Xuan Wang, Qi Li, Jiawei Han

* 10 pages; Accepted to ICDM 2019 

  Access Model/Code and Paper
I Know You'll Be Back: Interpretable New User Clustering and Churn Prediction on a Mobile Social Application

Sep 29, 2019
Carl Yang, Xiaolin Shi, Jie Luo, Jiawei Han

* Published at KDD 2018 

  Access Model/Code and Paper
Place Deduplication with Embeddings

Sep 29, 2019
Carl Yang, Do Huy Hoang, Tomas Mikolov, Jiawei Han

* Published at WWW 2019 

  Access Model/Code and Paper
Query-Specific Knowledge Summarization with Entity Evolutionary Networks

Sep 29, 2019
Carl Yang, Lingrui Gan, Zongyi Wang, Jiaming Shen, Jinfeng Xiao, Jiawei Han

* published in CIKM 2019 

  Access Model/Code and Paper
Neural Embedding Propagation on Heterogeneous Networks

Sep 29, 2019
Carl Yang, Jieyu Zhang, Jiawei Han

* 11 pages, published at ICDM 2019 

  Access Model/Code and Paper
Meta-Graph Based HIN Spectral Embedding: Methods, Analyses, and Insights

Sep 29, 2019
Carl Yang, Yichen Feng, Pan Li, Yu Shi, Jiawei Han

* 10 pages, published at ICDM 2018 

  Access Model/Code and Paper
Discovering Hypernymy in Text-Rich Heterogeneous Information Network by Exploiting Context Granularity

Sep 04, 2019
Yu Shi, Jiaming Shen, Yuchen Li, Naijing Zhang, Xinwei He, Zhengzhi Lou, Qi Zhu, Matthew Walker, Myunghwan Kim, Jiawei Han

* CIKM 2019 

  Access Model/Code and Paper
CrossWeigh: Training Named Entity Tagger from Imperfect Annotations

Sep 03, 2019
Zihan Wang, Jingbo Shang, Liyuan Liu, Lihao Lu, Jiacheng Liu, Jiawei Han


  Access Model/Code and Paper