Alert button
Picture for Jiawei Han

Jiawei Han

Alert button

GenRES: Rethinking Evaluation for Generative Relation Extraction in the Era of Large Language Models

Feb 16, 2024
Pengcheng Jiang, Jiacheng Lin, Zifeng Wang, Jimeng Sun, Jiawei Han

Viaarxiv icon

Similarity-based Neighbor Selection for Graph LLMs

Feb 06, 2024
Rui Li, Jiwei Li, Jiawei Han, Guoyin Wang

Viaarxiv icon

Chem-FINESE: Validating Fine-Grained Few-shot Entity Extraction through Text Reconstruction

Jan 25, 2024
Qingyun Wang, Zixuan Zhang, Hongxiang Li, Xuan Liu, Jiawei Han, Huimin Zhao, Heng Ji

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

Seed-Guided Fine-Grained Entity Typing in Science and Engineering Domains

Jan 23, 2024
Yu Zhang, Yunyi Zhang, Yanzhen Shen, Yu Deng, Lucian Popa, Larisa Shwartz, ChengXiang Zhai, Jiawei Han

Viaarxiv icon

Investigating Data Contamination for Pre-training Language Models

Jan 11, 2024
Minhao Jiang, Ken Ziyu Liu, Ming Zhong, Rylan Schaeffer, Siru Ouyang, Jiawei Han, Sanmi Koyejo

Viaarxiv icon

RESIN-EDITOR: A Schema-guided Hierarchical Event Graph Visualizer and Editor

Dec 05, 2023
Khanh Duy Nguyen, Zixuan Zhang, Reece Suchocki, Sha Li, Martha Palmer, Susan Brown, Jiawei Han, Heng Ji

Figure 1 for RESIN-EDITOR: A Schema-guided Hierarchical Event Graph Visualizer and Editor
Figure 2 for RESIN-EDITOR: A Schema-guided Hierarchical Event Graph Visualizer and Editor
Figure 3 for RESIN-EDITOR: A Schema-guided Hierarchical Event Graph Visualizer and Editor
Figure 4 for RESIN-EDITOR: A Schema-guided Hierarchical Event Graph Visualizer and Editor
Viaarxiv icon

Large Language Models on Graphs: A Comprehensive Survey

Dec 05, 2023
Bowen Jin, Gang Liu, Chi Han, Meng Jiang, Heng Ji, Jiawei Han

Figure 1 for Large Language Models on Graphs: A Comprehensive Survey
Figure 2 for Large Language Models on Graphs: A Comprehensive Survey
Figure 3 for Large Language Models on Graphs: A Comprehensive Survey
Figure 4 for Large Language Models on Graphs: A Comprehensive Survey
Viaarxiv icon

SCStory: Self-supervised and Continual Online Story Discovery

Nov 27, 2023
Susik Yoon, Yu Meng, Dongha Lee, Jiawei Han

Figure 1 for SCStory: Self-supervised and Continual Online Story Discovery
Figure 2 for SCStory: Self-supervised and Continual Online Story Discovery
Figure 3 for SCStory: Self-supervised and Continual Online Story Discovery
Figure 4 for SCStory: Self-supervised and Continual Online Story Discovery
Viaarxiv icon