Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiawei Han

Training ELECTRA Augmented with Multi-word Selection


May 31, 2021
Jiaming Shen, Jialu Liu, Tianqi Liu, Cong Yu, Jiawei Han

* Accepted in Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

UCPhrase: Unsupervised Context-aware Quality Phrase Tagging


May 28, 2021
Xiaotao Gu, Zihan Wang, Zhenyu Bi, Yu Meng, Liyuan Liu, Jiawei Han, Jingbo Shang

* KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Future is not One-dimensional: Graph Modeling based Complex Event Schema Induction for Event Prediction


Apr 15, 2021
Manling Li, Sha Li, Zhenhailong Wang, Lifu Huang, Kyunghyun Cho, Heng Ji, Jiawei Han, Clare Voss


  Access Paper or Ask Questions

Document-Level Event Argument Extraction by Conditional Generation


Apr 13, 2021
Sha Li, Heng Ji, Jiawei Han

* 11 pages. Accepted to NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Who Should Go First? A Self-Supervised Concept Sorting Model for Improving Taxonomy Expansion


Apr 10, 2021
Xiangchen Song, Jiaming Shen, Jieyu Zhang, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

Minimally-Supervised Structure-Rich Text Categorization via Learning on Text-Rich Networks


Feb 23, 2021
Xinyang Zhang, Chenwei Zhang, Luna Xin Dong, Jingbo Shang, Jiawei Han

* WWW'21 

  Access Paper or Ask Questions

COCO-LM: Correcting and Contrasting Text Sequences for Language Model Pretraining


Feb 16, 2021
Yu Meng, Chenyan Xiong, Payal Bajaj, Saurabh Tiwary, Paul Bennett, Jiawei Han, Xia Song


  Access Paper or Ask Questions

MATCH: Metadata-Aware Text Classification in A Large Hierarchy


Feb 15, 2021
Yu Zhang, Zhihong Shen, Yuxiao Dong, Kuansan Wang, Jiawei Han

* 12 pages; Accepted to WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reader-Guided Passage Reranking for Open-Domain Question Answering


Jan 01, 2021
Yuning Mao, Pengcheng He, Xiaodong Liu, Yelong Shen, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Weizhu Chen

* TLDR: Reranking retrieved passages by reader predictions can achieve 10~20 gains in top-1 retrieval accuracy and 1~4 gains in Exact Match (EM) without any training 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Named Entity Recognition: A Comprehensive Study


Dec 29, 2020
Jiaxin Huang, Chunyuan Li, Krishan Subudhi, Damien Jose, Shobana Balakrishnan, Weizhu Chen, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Metadata-Aware Document Categorization under Weak Supervision


Oct 26, 2020
Yu Zhang, Xiusi Chen, Yu Meng, Jiawei Han

* 9 pages; Accepted to WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Constrained Abstractive Summarization: Preserving Factual Consistency with Constrained Generation


Oct 24, 2020
Yuning Mao, Xiang Ren, Heng Ji, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

On the Transformer Growth for Progressive BERT Training


Oct 23, 2020
Xiaotao Gu, Liyuan Liu, Hongkun Yu, Jing Li, Chen Chen, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

BiTe-GCN: A New GCN Architecture via BidirectionalConvolution of Topology and Features on Text-Rich Networks


Oct 23, 2020
Di Jin, Xiangchen Song, Zhizhi Yu, Ziyang Liu, Heling Zhang, Zhaomeng Cheng, Jiawei Han

* To appear in WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CoDA: Contrast-enhanced and Diversity-promoting Data Augmentation for Natural Language Understanding


Oct 16, 2020
Yanru Qu, Dinghan Shen, Yelong Shen, Sandra Sajeev, Jiawei Han, Weizhu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Text Classification Using Label Names Only: A Language Model Self-Training Approach


Oct 14, 2020
Yu Meng, Yunyi Zhang, Jiaxin Huang, Chenyan Xiong, Heng Ji, Chao Zhang, Jiawei Han

* EMNLP 2020. (Code: https://github.com/yumeng5/LOTClass

  Access Paper or Ask Questions

CoRel: Seed-Guided Topical Taxonomy Construction by Concept Learning and Relation Transferring


Oct 13, 2020
Jiaxin Huang, Yiqing Xie, Yu Meng, Yunyi Zhang, Jiawei Han

* KDD 2020 Research Track 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Aspect-Based Sentiment Analysis via Joint Aspect-Sentiment Topic Embedding


Oct 13, 2020
Jiaxin Huang, Yu Meng, Fang Guo, Heng Ji, Jiawei Han

* accepted to EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Spherical Hidden Markov Model for Semantics-Rich Human Mobility Modeling


Oct 05, 2020
Wanzheng Zhu, Chao Zhang, Shuochao Yao, Xiaobin Gao, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

Near-imperceptible Neural Linguistic Steganography via Self-Adjusting Arithmetic Coding


Oct 01, 2020
Jiaming Shen, Heng Ji, Jiawei Han

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-document Summarization with Maximal Marginal Relevance-guided Reinforcement Learning


Sep 30, 2020
Yuning Mao, Yanru Qu, Yiqing Xie, Xiang Ren, Jiawei Han

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SynSetExpan: An Iterative Framework for Joint Entity Set Expansion and Synonym Discovery


Sep 29, 2020
Jiaming Shen, Wenda Qiu, Jingbo Shang, Michelle Vanni, Xiang Ren, Jiawei Han

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Generation-Augmented Retrieval for Open-domain Question Answering


Sep 17, 2020
Yuning Mao, Pengcheng He, Xiaodong Liu, Yelong Shen, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Weizhu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning of Graph Neural Networks with Ego-graph Information Maximization


Sep 11, 2020
Qi Zhu, Yidan Xu, Haonan Wang, Chao Zhang, Jiawei Han, Carl Yang


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Topic Mining via Joint Spherical Tree and Text Embedding


Jul 18, 2020
Yu Meng, Yunyi Zhang, Jiaxin Huang, Yu Zhang, Chao Zhang, Jiawei Han

* KDD 2020 Research Track. (Code: https://github.com/yumeng5/JoSH

  Access Paper or Ask Questions

COVID-19 Literature Knowledge Graph Construction and Drug Repurposing Report Generation


Jul 06, 2020
Qingyun Wang, Manling Li, Xuan Wang, Nikolaus Parulian, Guangxing Han, Jiawei Ma, Jingxuan Tu, Ying Lin, Haoran Zhang, Weili Liu, Aabhas Chauhan, Yingjun Guan, Bangzheng Li, Ruisong Li, Xiangchen Song, Heng Ji, Jiawei Han, Shih-Fu Chang, James Pustejovsky, Jasmine Rah, David Liem, Ahmed Elsayed, Martha Palmer, Clare Voss, Cynthia Schneider, Boyan Onyshkevych

* 11 pages, submitted to ACL 2020 Workshop on Natural Language Processing for COVID-19 (NLP-COVID), for resources see http://blender.cs.illinois.edu/covid19/ 

  Access Paper or Ask Questions

GCN for HIN via Implicit Utilization of Attention and Meta-paths


Jul 06, 2020
Di Jin, Zhizhi Yu, Dongxiao He, Carl Yang, Philip S. Yu, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types


Jun 24, 2020
Xin Luna Dong, Xiang He, Andrey Kan, Xian Li, Yan Liang, Jun Ma, Yifan Ethan Xu, Chenwei Zhang, Tong Zhao, Gabriel Blanco Saldana, Saurabh Deshpande, Alexandre Michetti Manduca, Jay Ren, Surender Pal Singh, Fan Xiao, Haw-Shiuan Chang, Giannis Karamanolakis, Yuning Mao, Yaqing Wang, Christos Faloutsos, Andrew McCallum, Jiawei Han

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions