Alert button
Picture for Cihang Xie

Cihang Xie

Alert button

AQA-Bench: An Interactive Benchmark for Evaluating LLMs' Sequential Reasoning Ability

Feb 14, 2024
Siwei Yang, Bingchen Zhao, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Revisiting Adversarial Training at Scale

Jan 09, 2024
Zeyu Wang, Xianhang Li, Hongru Zhu, Cihang Xie

Viaarxiv icon

SPFormer: Enhancing Vision Transformer with Superpixel Representation

Jan 05, 2024
Jieru Mei, Liang-Chieh Chen, Alan Yuille, Cihang Xie

Viaarxiv icon

A Semantic Space is Worth 256 Language Descriptions: Make Stronger Segmentation Models with Descriptive Properties

Dec 21, 2023
Junfei Xiao, Ziqi Zhou, Wenxuan Li, Shiyi Lan, Jieru Mei, Zhiding Yu, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Tuning LayerNorm in Attention: Towards Efficient Multi-Modal LLM Finetuning

Dec 18, 2023
Bingchen Zhao, Haoqin Tu, Chen Wei, Jieru Mei, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Audio-Visual LLM for Video Understanding

Dec 13, 2023
Fangxun Shu, Lei Zhang, Hao Jiang, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Compress & Align: Curating Image-Text Data with Human Knowledge

Dec 13, 2023
Lei Zhang, Fangxun Shu, Sucheng Ren, Bingchen Zhao, Hao Jiang, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Rejuvenating image-GPT as Strong Visual Representation Learners

Dec 04, 2023
Sucheng Ren, Zeyu Wang, Hongru Zhu, Junfei Xiao, Alan Yuille, Cihang Xie

Viaarxiv icon

How Many Unicorns Are in This Image? A Safety Evaluation Benchmark for Vision LLMs

Nov 27, 2023
Haoqin Tu, Chenhang Cui, Zijun Wang, Yiyang Zhou, Bingchen Zhao, Junlin Han, Wangchunshu Zhou, Huaxiu Yao, Cihang Xie

Viaarxiv icon

MixCon3D: Synergizing Multi-View and Cross-Modal Contrastive Learning for Enhancing 3D Representation

Nov 03, 2023
Yipeng Gao, Zeyu Wang, Wei-Shi Zheng, Cihang Xie, Yuyin Zhou

Viaarxiv icon