Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Ying Wei

Senior Member, IEEE

Don't Overlook the Support Set: Towards Improving Generalization in Meta-learning

Jul 26, 2020
Huaxiu Yao, Longkai Huang, Ying Wei, Li Tian, Junzhou Huang, Zhenhui Li


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge

Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Unsupervised Domain Adaptation for Medical Image Diagnosis

Jul 05, 2020
Yifan Zhang, Ying Wei, Qingyao Wu, Peilin Zhao, Shuaicheng Niu, Junzhou Huang, Mingkui Tan

* IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

GROVER: Self-supervised Message Passing Transformer on Large-scale Molecular Data

Jun 18, 2020
Yu Rong, Yatao Bian, Tingyang Xu, Weiyang Xie, Ying Wei, Wenbing Huang, Junzhou Huang

* 17 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-Sampling Attention Network for Diagnosis of COVID-19 from Community Acquired Pneumonia

May 20, 2020
Xi Ouyang, Jiayu Huo, Liming Xia, Fei Shan, Jun Liu, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Zhongxiang Ding, Qi Yang, Bin Song, Feng Shi, Huan Yuan, Ying Wei, Xiaohuan Cao, Yaozong Gao, Dijia Wu, Qian Wang, Dinggang Shen

* accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hypergraph Learning for Identification of COVID-19 with CT Imaging

May 07, 2020
Donglin Di, Feng Shi, Fuhua Yan, Liming Xia, Zhanhao Mo, Zhongxiang Ding, Fei Shan, Shengrui Li, Ying Wei, Ying Shao, Miaofei Han, Yaozong Gao, He Sui, Yue Gao, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Feature Selection Guided Deep Forest for COVID-19 Classification with Chest CT

May 07, 2020
Liang Sun, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Liming Xia, Fei Shan, Zhongxiang Ding, Wei Shao, Feng Shi, Huan Yuan, Huiting Jiang, Dijia Wu, Ying Wei, Yaozong Gao, Wanchun Gao, He Sui, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

COVID-DA: Deep Domain Adaptation from Typical Pneumonia to COVID-19

Apr 30, 2020
Yifan Zhang, Shuaicheng Niu, Zhen Qiu, Ying Wei, Peilin Zhao, Jianhua Yao, Junzhou Huang, Qingyao Wu, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Screening of COVID-19 from Community Acquired Pneumonia using Infection Size-Aware Classification

Mar 22, 2020
Feng Shi, Liming Xia, Fei Shan, Dijia Wu, Ying Wei, Huan Yuan, Huiting Jiang, Yaozong Gao, He Sui, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Fisher Deep Domain Adaptation

Mar 12, 2020
Yinghua Zhang, Yu Zhang, Ying Wei, Kun Bai, Yangqiu Song, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Infant brain MRI segmentation with dilated convolution pyramid downsampling and self-attention

Dec 29, 2019
Zhihao Lei, Lin Qi, Ying Wei, Yunlong Zhou, Yunzhou Zhang

* 5 pages,5 figures.Submitted to ICASSP 2020 and we have signed an e-copyright agreement with the IEEE.Artical under review 

  Access Paper or Ask Questions

Transferable End-to-End Aspect-based Sentiment Analysis with Selective Adversarial Learning

Oct 31, 2019
Zheng Li, Xin Li, Ying Wei, Lidong Bing, Yu Zhang, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Graph Few-shot Learning via Knowledge Transfer

Oct 07, 2019
Huaxiu Yao, Chuxu Zhang, Ying Wei, Meng Jiang, Suhang Wang, Junzhou Huang, Nitesh V. Chawla, Zhenhui Li

* Accepted by NeurIPS 2019 GRL workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Transferable Neural Processes for Hyperparameter Optimization

Sep 10, 2019
Ying Wei, Peilin Zhao, Huaxiu Yao, Junzhou Huang

* 11 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchically Structured Meta-learning

May 13, 2019
Huaxiu Yao, Ying Wei, Junzhou Huang, Zhenhui Li

* Accepted by ICML 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from Multiple Cities: A Meta-Learning Approach for Spatial-Temporal Prediction

Jan 24, 2019
Huaxiu Yao, Yiding Liu, Ying Wei, Xianfeng Tang, Zhenhui Li

* Accepted by WWW 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Coarse-to-Fine Task Transfer for Aspect-level Sentiment Classification

Nov 16, 2018
Zheng Li, Ying Wei, Yu Zhang, Xiang Zhang, Xin Li, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Multitask

May 19, 2018
Yu Zhang, Ying Wei, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Transfer

Aug 18, 2017
Ying Wei, Yu Zhang, Qiang Yang

* 12 pages, 8 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions