Alert button
Picture for Ying Wei

Ying Wei

Alert button

Understanding and Patching Compositional Reasoning in LLMs

Feb 22, 2024
Zhaoyi Li, Gangwei Jiang, Hong Xie, Linqi Song, Defu Lian, Ying Wei

Viaarxiv icon

From Words to Molecules: A Survey of Large Language Models in Chemistry

Feb 02, 2024
Chang Liao, Yemin Yu, Yu Mei, Ying Wei

Viaarxiv icon

Understanding the Multi-modal Prompts of the Pre-trained Vision-Language Model

Dec 18, 2023
Shuailei Ma, Chen-Wei Xie, Ying Wei, Siyang Sun, Jiaqi Fan, Xiaoyi Bao, Yuxin Guo, Yun Zheng

Viaarxiv icon

RetroOOD: Understanding Out-of-Distribution Generalization in Retrosynthesis Prediction

Dec 18, 2023
Yemin Yu, Luotian Yuan, Ying Wei, Hanyu Gao, Xinhai Ye, Zhihua Wang, Fei Wu

Viaarxiv icon

A Simple Knowledge Distillation Framework for Open-world Object Detection

Dec 14, 2023
Shuailei Ma, Yuefeng Wang, Ying Wei, Jiaqi Fan, Xinyu Sun, Peihao Chen, Enming Zhang

Viaarxiv icon

Concept-wise Fine-tuning Matters in Preventing Negative Transfer

Nov 12, 2023
Yunqiao Yang, Long-Kai Huang, Ying Wei

Viaarxiv icon

High-fidelity 3D Reconstruction of Plants using Neural Radiance Field

Nov 07, 2023
Kewei Hu, Ying Wei, Yaoqiang Pan, Hanwen Kang, Chao Chen

Viaarxiv icon

Towards Anytime Fine-tuning: Continually Pre-trained Language Models with Hypernetwork Prompt

Oct 19, 2023
Gangwei Jiang, Caigao Jiang, Siqiao Xue, James Y. Zhang, Jun Zhou, Defu Lian, Ying Wei

Figure 1 for Towards Anytime Fine-tuning: Continually Pre-trained Language Models with Hypernetwork Prompt
Figure 2 for Towards Anytime Fine-tuning: Continually Pre-trained Language Models with Hypernetwork Prompt
Figure 3 for Towards Anytime Fine-tuning: Continually Pre-trained Language Models with Hypernetwork Prompt
Figure 4 for Towards Anytime Fine-tuning: Continually Pre-trained Language Models with Hypernetwork Prompt
Viaarxiv icon

Learning to Substitute Spans towards Improving Compositional Generalization

Jun 05, 2023
Zhaoyi Li, Ying Wei, Defu Lian

Figure 1 for Learning to Substitute Spans towards Improving Compositional Generalization
Figure 2 for Learning to Substitute Spans towards Improving Compositional Generalization
Figure 3 for Learning to Substitute Spans towards Improving Compositional Generalization
Figure 4 for Learning to Substitute Spans towards Improving Compositional Generalization
Viaarxiv icon

Blind Image Quality Assessment via Vision-Language Correspondence: A Multitask Learning Perspective

Mar 27, 2023
Weixia Zhang, Guangtao Zhai, Ying Wei, Xiaokang Yang, Kede Ma

Figure 1 for Blind Image Quality Assessment via Vision-Language Correspondence: A Multitask Learning Perspective
Figure 2 for Blind Image Quality Assessment via Vision-Language Correspondence: A Multitask Learning Perspective
Figure 3 for Blind Image Quality Assessment via Vision-Language Correspondence: A Multitask Learning Perspective
Figure 4 for Blind Image Quality Assessment via Vision-Language Correspondence: A Multitask Learning Perspective
Viaarxiv icon