Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Feiyue Huang

LSTC: Boosting Atomic Action Detection with Long-Short-Term Context


Oct 19, 2021
Yuxi Li, Boshen Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Weiyao Lin, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Language-guided Visual Recognition via Dynamic Convolutions


Oct 17, 2021
Gen Luo, Yiyi Zhou, Xiaoshuai Sun, Xinghao Ding, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Yue Gao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Transformer-based Dual Relation Graph for Multi-label Image Recognition


Oct 12, 2021
Jiawei Zhao, Ke Yan, Yifan Zhao, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Jia Li

* In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision 2021 (pp. 163-172) 
* 10 pages, 5 figures. Published in ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fine-grained Data Distribution Alignment for Post-Training Quantization


Sep 09, 2021
Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Mengzhao Chen, Ke Li, Yunhang Shen, Fei Chao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection


Sep 07, 2021
Zhihao Gu, Yang Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Lizhuang Ma

* To appear in ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Attention for Grounded Image Captioning


Aug 22, 2021
Nenglun Chen, Xingjia Pan, Runnan Chen, Lei Yang, Zhiwen Lin, Yuqiang Ren, Haolei Yuan, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Wenping Wang

* mm21 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Counting and Localization in Crowds:A Purely Point-Based Framework


Aug 07, 2021
Qingyu Song, Changan Wang, Zhengkai Jiang, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yang Wu

* To be appear in ICCV2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Normalized Representation Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing


Aug 05, 2021
Shubao Liu, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Mingwei Bi, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Lizhuang Ma

* accepted on ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminator-Free Generative Adversarial Attack


Jul 20, 2021
Shaohao Lu, Yuqiao Xian, Ke Yan, Yi Hu, Xing Sun, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Wei-Shi Zheng

* 9 pages, 6 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

HifiFace: 3D Shape and Semantic Prior Guided High Fidelity Face Swapping


Jun 18, 2021
Yuhan Wang, Xu Chen, Junwei Zhu, Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* Accepted to IJCAI 2021, project website: https://johann.wang/HifiFace 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Feature Alignment for Adversarial Training


Jun 16, 2021
Tao Wang, Ruixin Zhang, Xingyu Chen, Kai Zhao, Xiaolin Huang, Yuge Huang, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Aggregate and Personalize 3D Face from In-the-Wild Photo Collection


Jun 15, 2021
Zhenyu Zhang, Yanhao Ge, Renwang Chen, Ying Tai, Yan Yan, Jian Yang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* CVPR 2021 Oral, 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Consistent Instance False Positive Improves Fairness in Face Recognition


Jun 10, 2021
Xingkun Xu, Yuge Huang, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang, Yong Li, Zhen Cui

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Analogous to Evolutionary Algorithm: Designing a Unified Sequence Model


May 31, 2021
Jiangning Zhang, Chao Xu, Jian Li, Wenzhou Chen, Yabiao Wang, Ying Tai, Shuo Chen, Chengjie Wang, Feiyue Huang, Yong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Generalizable Representation Learning for Mixture Domain Face Anti-Spoofing


May 06, 2021
Zhihong Chen, Taiping Yao, Kekai Sheng, Shouhong Ding, Ying Tai, Jilin Li, Feiyue Huang, Xinyu Jin

* Accepted for publication in AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

ISTR: End-to-End Instance Segmentation with Transformers


May 06, 2021
Jie Hu, Liujuan Cao, Yao Lu, ShengChuan Zhang, Yan Wang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Delving into Data: Effectively Substitute Training for Black-box Attack


Apr 26, 2021
Wenxuan Wang, Bangjie Yin, Taiping Yao, Li Zhang, Yanwei Fu, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue

* 10 pages, 6 figures, 6 tables, 1 algorithm, To appear in CVPR 2021 as a poster paper 

  Access Paper or Ask Questions

Carrying out CNN Channel Pruning in a White Box


Apr 24, 2021
Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Chia-Wen Lin, Jie Chen, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DisCo: Remedy Self-supervised Learning on Lightweight Models with Distilled Contrastive Learning


Apr 19, 2021
Yuting Gao, Jia-Xin Zhuang, Ke Li, Hao Cheng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Lottery Jackpots Exist in Pre-trained Models


Apr 18, 2021
Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Fei Chao, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Mingliang Xu, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unveiling the Potential of Structure Preserving for Weakly Supervised Object Localization


Mar 30, 2021
Xingjia Pan, Yingguo Gao, Zhiwen Lin, Fan Tang, Weiming Dong, Haolei Yuan, Feiyue Huang, Changsheng Xu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling a Powerful Student Model via Online Knowledge Distillation


Mar 29, 2021
Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic Alignment via Meta-filter for Few-shot Learning


Mar 25, 2021
Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue, Yanwei Fu

* accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

On Evolving Attention Towards Domain Adaptation


Mar 25, 2021
Kekai Sheng, Ke Li, Xiawu Zheng, Jian Liang, Weiming Dong, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun

* Among the first to study arbitrary domain adaptation from the perspective of network architecture design 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization


Mar 24, 2021
Chuming Lin, Chengming Xu, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions