Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Feiyue Huang

Unveiling the Potential of Structure Preserving for Weakly Supervised Object Localization


Mar 30, 2021
Xingjia Pan, Yingguo Gao, Zhiwen Lin, Fan Tang, Weiming Dong, Haolei Yuan, Feiyue Huang, Changsheng Xu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling a Powerful Student Model via Online Knowledge Distillation


Mar 29, 2021
Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic Alignment via Meta-filter for Few-shot Learning


Mar 25, 2021
Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue, Yanwei Fu

* accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

On Evolving Attention Towards Domain Adaptation


Mar 25, 2021
Kekai Sheng, Ke Li, Xiawu Zheng, Jian Liang, Weiming Dong, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun

* Among the first to study arbitrary domain adaptation from the perspective of network architecture design 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization


Mar 24, 2021
Chuming Lin, Chengming Xu, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Comprehensive Motion Representation for Action Recognition


Mar 23, 2021
Mingyu Wu, Boyuan Jiang, Donghao Luo, Junchi Yan, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiaokang Yang

* Accepted by AAAI21 

  Access Paper or Ask Questions

Unveiling the Potential of Structure-Preserving for Weakly Supervised Object Localization


Mar 08, 2021
Xingjia Pan, Yingguo Gao, Zhiwen Lin, Fan Tang, Weiming Dong, Haolei Yuan, Feiyue Huang, Changsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Image-to-image Translation via Hierarchical Style Disentanglement


Mar 02, 2021
Xinyang Li, Shengchuan Zhang, Jie Hu, Liujuan Cao, Xiaopeng Hong, Xudong Mao, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Rongrong Ji

* CVPR 2021. The code will be released at at https://github.com/imlixinyang/HiSD 

  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

Aurora Guard: Reliable Face Anti-Spoofing via Mobile Lighting System


Feb 01, 2021
Jian Zhang, Ying Tai, Taiping Yao, Jia Meng, Shouhong Ding, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1902.10311 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Parametric Adaptive Network Pruning


Jan 25, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

On The Consistency Training for Open-Set Semi-Supervised Learning


Jan 19, 2021
Huixiang Luo, Hao Cheng, Yuting Gao, Ke Li, Mengdan Zhang, Fanxu Meng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Xing Sun

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-Level Collaborative Transformer for Image Captioning


Jan 16, 2021
Yunpeng Luo, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution


Dec 18, 2020
Xiaozhong Ji, Guangpin Tao, Yun Cao, Ying Tai, Tong Lu, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Effective Label Propagation for Discriminative Semi-Supervised Domain Adaptation


Dec 04, 2020
Zhiyong Huang, Kekai Sheng, Weiming Dong, Xing Mei, Chongyang Ma, Feiyue Huang, Dengwen Zhou, Changsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Fast Class-wise Updating for Online Hashing


Dec 01, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Feiyue Huang, Yonghong Tian, Dacheng Tao

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Refinement Network for Human Motion Prediction


Nov 24, 2020
Xianjin Chao, Yanrui Bin, Wenqing Chu, Xuan Cao, Yanhao Ge, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Howard Leung

* Accepted by ACCV 2020(Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Efficient GANs using Differentiable Masks and co-Attention Distillation


Nov 21, 2020
Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Mingliang Xu, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Rotated Binary Neural Network


Oct 22, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin

* Accepted by NeurIPS2020 (The 34th Conference on Neural Information Processing Systems) 

  Access Paper or Ask Questions

Devil's in the Detail: Graph-based Key-point Alignment and Embedding for Person Re-ID


Sep 11, 2020
Xinyang Jiang, Fufu Yu, Yifei Gong, Shizhen Zhao, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Wei-Shi Zheng, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Face Anti-Spoofing Via Disentangled Representation Learning


Aug 19, 2020
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Ying Tai, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Haichuan Song, Lizhuang Ma

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Semantic Data Augmentation for Human Pose Estimation


Aug 03, 2020
Yanrui Bin, Xuan Cao, Xinya Chen, Yanhao Ge, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Changxin Gao, Nong Sang


  Access Paper or Ask Questions

Dense Scene Multiple Object Tracking with Box-Plane Matching


Jul 30, 2020
Jinlong Peng, Yueyang Gu, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* ACM Multimedia 2020 GC paper. ACM Multimedia Grand Challenge HiEve 2020 Track-1 Winner 

  Access Paper or Ask Questions

Chained-Tracker: Chaining Paired Attentive Regression Results for End-to-End Joint Multiple-Object Detection and Tracking


Jul 29, 2020
Jinlong Peng, Changan Wang, Fangbin Wan, Yang Wu, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* European Conference on Computer Vision 2020 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

NOH-NMS: Improving Pedestrian Detection by Nearby Objects Hallucination


Jul 27, 2020
Penghao Zhou, Chong Zhou, Pai Peng, Junlong Du, Xing Sun, Xiaowei Guo, Feiyue Huang

* Accepted at the ACM International Conference on Multimedia (ACM MM) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Distinct Representation Learning for Action Recognition


Jul 15, 2020
Junwu Weng, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xudong Jiang, Junsong Yuan

* 16 pages, 4 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Learning for Faster StyleGAN Embedding


Jul 03, 2020
Shanyan Guan, Ying Tai, Bingbing Ni, Feida Zhu, Feiyue Huang, Xiaokang Yang

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ACFD: Asymmetric Cartoon Face Detector


Jul 02, 2020
Bin Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Zhipeng Cui, Yili Xia, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* 1st place of IJCAI 2020 iCartoon Face Challenge (Detection Track) 

  Access Paper or Ask Questions