Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jilin Li

LSTC: Boosting Atomic Action Detection with Long-Short-Term Context


Oct 19, 2021
Yuxi Li, Boshen Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Weiyao Lin, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection


Sep 07, 2021
Zhihao Gu, Yang Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Lizhuang Ma

* To appear in ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Counting and Localization in Crowds:A Purely Point-Based Framework


Aug 07, 2021
Qingyu Song, Changan Wang, Zhengkai Jiang, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yang Wu

* To be appear in ICCV2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Uniformity in Heterogeneity:Diving Deep into Count Interval Partition for Crowd Counting


Aug 07, 2021
Changan Wang, Qingyu Song, Boshen Zhang, Yabiao Wang, Ying Tai, Xuyi Hu, Chengjie Wang, Jilin Li, Jiayi Ma, Yang Wu

* To be appear in ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Normalized Representation Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing


Aug 05, 2021
Shubao Liu, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Mingwei Bi, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Lizhuang Ma

* accepted on ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structure Destruction and Content Combination for Face Anti-Spoofing


Jul 22, 2021
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Shice Liu, Bangjie Yin, Shouhong Ding, Jilin Li

* Accepted by IJCB2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Reweighting Domain Generalization for Face Presentation Attack Detection


Jun 30, 2021
Shubao Liu, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Kekai Sheng, Shouhong Ding, Ying Tai, Jilin Li, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* accepted on IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

HifiFace: 3D Shape and Semantic Prior Guided High Fidelity Face Swapping


Jun 18, 2021
Yuhan Wang, Xu Chen, Junwei Zhu, Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* Accepted to IJCAI 2021, project website: https://johann.wang/HifiFace 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Feature Alignment for Adversarial Training


Jun 16, 2021
Tao Wang, Ruixin Zhang, Xingyu Chen, Kai Zhao, Xiaolin Huang, Yuge Huang, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Aggregate and Personalize 3D Face from In-the-Wild Photo Collection


Jun 15, 2021
Zhenyu Zhang, Yanhao Ge, Renwang Chen, Ying Tai, Yan Yan, Jian Yang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* CVPR 2021 Oral, 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Consistent Instance False Positive Improves Fairness in Face Recognition


Jun 10, 2021
Xingkun Xu, Yuge Huang, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang, Yong Li, Zhen Cui

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adv-Makeup: A New Imperceptible and Transferable Attack on Face Recognition


May 07, 2021
Bangjie Yin, Wenxuan Wang, Taiping Yao, Junfeng Guo, Zelun Kong, Shouhong Ding, Jilin Li, Cong Liu

* 8 pages, 6 figures, 1 tables, 1 algorithm, To appear in IJCAI 2021 as a regular paper 

  Access Paper or Ask Questions

Local Relation Learning for Face Forgery Detection


May 06, 2021
Shen Chen, Taiping Yao, Yang Chen, Shouhong Ding, Jilin Li, Rongrong Ji

* 8 pages, 6 figures, Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generalizable Representation Learning for Mixture Domain Face Anti-Spoofing


May 06, 2021
Zhihong Chen, Taiping Yao, Kekai Sheng, Shouhong Ding, Ying Tai, Jilin Li, Feiyue Huang, Xinyu Jin

* Accepted for publication in AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Delving into Data: Effectively Substitute Training for Black-box Attack


Apr 26, 2021
Wenxuan Wang, Bangjie Yin, Taiping Yao, Li Zhang, Yanwei Fu, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue

* 10 pages, 6 figures, 6 tables, 1 algorithm, To appear in CVPR 2021 as a poster paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic Alignment via Meta-filter for Few-shot Learning


Mar 25, 2021
Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue, Yanwei Fu

* accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization


Mar 24, 2021
Chuming Lin, Chengming Xu, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Comprehensive Motion Representation for Action Recognition


Mar 23, 2021
Mingyu Wu, Boyuan Jiang, Donghao Luo, Junchi Yan, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiaokang Yang

* Accepted by AAAI21 

  Access Paper or Ask Questions

SDD-FIQA: Unsupervised Face Image Quality Assessment with Similarity Distribution Distance


Mar 10, 2021
Fu-Zhao Ou, Xingyu Chen, Ruixin Zhang, Yuge Huang, Shaoxin Li, Jilin Li, Yong Li, Liujuan Cao, Yuan-Gen Wang

* IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

Aurora Guard: Reliable Face Anti-Spoofing via Mobile Lighting System


Feb 01, 2021
Jian Zhang, Ying Tai, Taiping Yao, Jia Meng, Shouhong Ding, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1902.10311 

  Access Paper or Ask Questions

Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution


Dec 18, 2020
Xiaozhong Ji, Guangpin Tao, Yun Cao, Ying Tai, Tong Lu, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Refinement Network for Human Motion Prediction


Nov 24, 2020
Xianjin Chao, Yanrui Bin, Wenqing Chu, Xuan Cao, Yanhao Ge, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Howard Leung

* Accepted by ACCV 2020(Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Face Anti-Spoofing Via Disentangled Representation Learning


Aug 19, 2020
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Ying Tai, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Haichuan Song, Lizhuang Ma

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Semantic Data Augmentation for Human Pose Estimation


Aug 03, 2020
Yanrui Bin, Xuan Cao, Xinya Chen, Yanhao Ge, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Changxin Gao, Nong Sang


  Access Paper or Ask Questions